WS-12
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Dotacja celowa dla podmiotów niebędących przedsiębiorcą na zadania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska realizowane na zasadach określonych w programie „Krakowski program małej retencji wód opadowych”.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Zgodnie z art. 13 – 15 i art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE (tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miasta Krakowa w celu rozpatrzenia wniosku o rozłożenie kary na raty.

3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

4. Ma Pani/Pan prawo, z przyczyn związanych ze Swoją szczególną sytuacją, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pan danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas ww. danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

8. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

9. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi przepis prawa: ustawa o ochronie przyrody i ustawa Kodeks postępowania administracyjnego.

10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 

adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Referat Ochrony Wód i Klimatu Akustycznego Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, pok. 110.

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz.

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o udzielenie dotacji celowej

1. Pisemny wniosek o udzielenie dotacji celowej (wzór wniosku na dany rok zamieszczany będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa) podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska realizowanego na zasadach określonych w programie „Krakowski program małej retencji wód opadowych”, zawierający m.in.:

a. oznaczenie wnioskodawcy,

b. oznaczenie zadania, na które ma być udzielona dotacja,

c. oznaczenie kosztów koniecznych do realizacji zadania.

2. Załączniki do wniosku:

a. aktualny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, (wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do nieruchomości, w przypadku współwłasności wnioskodawca dodatkowo winien posiadać i przedłożyć wraz

z wnioskiem zgodę większości współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania i podpisanie umowy o udzielenie dotacji), a jeżeli nie jest to własność lub współwłasność to również zgodę właściciela (współwłaścicieli) lub zarządcy nieruchomości na realizację zadania,

b. dokument uprawniający do występowania w imieniu wnioskodawcy,

c. dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

d. znak pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego

(w przypadku zbiorników z przelewem do ziemi),

e. znak pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi (w przypadku zbiorników z przelewem do ziemi),

II. Wniosek o rozliczenie dotacji celowej

1. Pisemny wniosek o rozliczenie dotacji celowej podmiotu posiadającego tytuł prawny

do nieruchomości.

2. Załączniki do wniosku o rozliczenie:

1) dokumenty potwierdzające wykonanie zadania, na które została udzielona dotacja,

2) dokumenty potwierdzające poniesienie przez wnioskodawcę kosztów związanych

z realizacją zadania.

 Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat

w placówkach banku PKO BP S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku z informacją jakiej dotyczy sprawy.

 

NUMER KONTA

 

Opłata skarbowa 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

1. Dla wniosków o udzielenie dotacji celowej, które uzyskały akceptację Prezydenta Miasta Krakowa:

1) informacja o przyznaniu dotacji celowej,

2) podpisanie umowy cywilnoprawnej o udzieleniu dotacji celowej (wzór umowy zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej),

3) przekazanie dotacji po realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia (wzór wniosku o rozliczenie dotacji zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej).

2. Dla wniosków o udzielenie dotacji celowej, które nie uzyskały akceptacji Prezydenta Miasta Krakowa:

1) informacja o negatywnym rozpatrzeniu wniosku.

 

 Termin załatwienia

1. Przekazanie informacji niezwłocznie po akceptacji wniosku o udzielenie dotacji przez Prezydenta Miasta Krakowa.

2. Akceptacja rozliczenia dotacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni, od daty złożenia wniosku o rozliczenie dotacji.

3. Wypłata dotacji po zrealizowaniu zadania w terminie do 30 dni, od dnia zaakceptowania rozliczenia dotacji.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.Podstawa prawna

1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

3. uchwała nr LXXX/ 1223/ 13 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyję-cia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych”

4. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 Dostępność procedury
  1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
  2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

1. Dotacja udzielana jest na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska obejmująca dofinansowanie kosztów koniecznych:

1) zakupu i montażu urządzeń wchodzących w skład systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych,

2) modernizacji istniejącej instalacji w celu umożliwienia podłączenia ww. systemu

do gromadzenia wody deszczowej.

2. Sposób wykorzystania wód deszczowych na terenie nieruchomości w wyniku wdrożenia programu „Krakowski program małej retencji wód opadowych”, nie może powodować niekorzystnych zmian stosunków wodnych na działkach sąsiednich.

3. Przyznawanie dotacji odbywa się do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel

w budżecie Miasta Krakowa.

4. Wnioskodawcy ubiegający się o dotacje celową muszą w pierwszej kolejności złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu

o naborze wniosków na dany rok opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, następnie podpisać umowę o udzieleniu dotacji, dopiero wówczas wnioskodawca może przystąpić do realizacji zadania, na które została udzielona dotacja. Wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dotacji celowej muszą być z datą nie wcześniejszą niż data podpisania umowy. Prawidłowo wypełniony wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do Urzędu Miasta po wykonaniu zadania, jednak nie później niż do dnia 15 listopada roku, w którym została przyznana dotacja celowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska, os. Zgody 2 lub pod numerem tel. (12) 616-88-72, (12) 616-88-74.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: