WS-119
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zarządzania wszystkimi elementami środowiska poprzez ustalanie warunków na korzystanie ze środowiska w drodze postępowania administracyjnego w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta

 

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu

 3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 5. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie sprawy bez rozpoznania

 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Sprawę załatwia

Wydział Kształtowania Środowiska - Referat Ochrony Zieleni

os. Zgody 2

31-949 Kraków

 • Dzielnice I, II, III, XIV tel. 12 616 8864 pok. 420

 • Dzielnice IV, V, VI tel. 12 616 8810 pok. 427

 • Dzielnice VII, VIII tel. 12 616 8867 pok. 427

 • Dzielnice IX, X, XI tel. 12 616 8845 pok. 427

 • Dzielnice XII, XIII tel. 12 616 8850 pok. 422

 • Dzielnice XV, XVI, XVII, XVIII tel. 12 616 8905 pok. 420Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) od posiadacza nieruchomości zawierające:

 

1.     imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości, PESEL,

2.     oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu, jednostki ewidencyjnej zgodnie z ewidencją gruntów, usytuowanie na terenie Krakowa – nazwa ulicy/osiedla, numer posesji;

3.     oświadczenie drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

 

II. Załączniki do wniosku:

 

1.     W przypadku działania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

2.     Rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Lokalizacja powinna być określona w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie przedmiotowego drzewa w terenie.

3.     Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.Opłaty
 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

  Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy.

 2. NUMER KONTA

  Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Sprzeciw (w formie decyzji administracyjnej) na usunięcie drzew lub krzewów, lub brak stanowiska oznaczający zgodę, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.Termin załatwienia

Organ ma obowiązek dokonać oględzin drzew w ciągu 21 dni, oraz ma możliwość w ciągu 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw w drodze decyzji administracyjnej. Bieg terminu jest przerywany w przypadku braku kompletnych dokumentów dostarczonych wraz ze zgłoszeniem.

 

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Protokół z oględzin w terenie lub rozprawy administracyjnej w terenie z udziałem stron.

 2. Uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w przypadku wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach rezerwatu przyrody.Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków), za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa (Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa) w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Podstawa prawna
 1. Art.83a ust. 1 art.  83f ust. 1 pkt 3a, ust. 4, 5 ,7, 8, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

 3. Część III ust. 44 - zwolnienia pkt 6 oraz część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowejDostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków należy składać do wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 83a ust. 1 ustawy o ochronie przyrody).

 2. Przepisów ustawy o ochronie przyrody dotyczących wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, pobierania opłat i wymierzania kar nie stosuje się do drzew i krzewów (art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – przypadki wymienione w pkt 1-17):

 1.  krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,

 2.  krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

 3. drzew, których obwód pnia na wysokości pnia 5 cm nie przekracza:

  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,

  2. 65 cm  - w przypadku kasztanowca zwyczajnego robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

   3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem iż w tym przypadku właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa w trybie przewidzianym art. 83f ust 4-20 ustawy o ochronie przyrody.

   3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

 4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

 5.  drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

 6.  drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;

 7.  drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;

 8. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

 9.  drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

 10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

 11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

 12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

 13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;

 14. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

  1. jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

  2. inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

 15. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie przyrody;

 16. znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych); znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjątkiem drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów ustawy o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych. (art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

 17. znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, z wyłączeniem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych (art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych).