WS-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Kształtowania Środowiska

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu zarządzania wszystkimi elementami środowiska w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, Kodeksu postępowania administracyjnego i innych aktów obowiązującego prawa.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Kategorią odbiorców danych osobowych są: wnioskujący o wydanie decyzji, inne strony postępowania, pełnomocnicy.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Referat Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, pok. 404, 419.  tel. 12-616-88-93, 12-616-88-92
Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Pisemny wniosek – 2 egz. – wytwórcy odpadów o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wraz z numerem REGON i NIP, zawierający:

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

2) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub - w przypadku określonym w art. 183b ustawy Prawo ochrony środowiska - określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska,

3) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

4) informację o tytule prawnym do instalacji,

5) informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,

6) ocenę stanu technicznego instalacji,

7) informację o rodzaju prowadzonej działalności,

8) opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,

9) blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,

10) informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,

11) wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,

12) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,

13) proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,

14) deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,

15) deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,

16) deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji – w przypadku podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji,

17) czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (nie dłużej niż na 10 lat),

18) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania,z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,

19) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,

20) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

21) opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

22) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

23) jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianej lub w sposób istotny zmienianych, powinien dodatkowo zawierać informację, że zastosowana technologia spełnia wymagania, przy których określeniu uwzględniono w szczególności:

a) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

b) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystywanie energii,

c) racjonalne zużycie wody i innych surowców oraz materiałówi paliw,

d) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

e) rodzaj, zasięg oraz wielkości emisji,

f) wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

g) postęp naukowo-techniczny.

 

II. Załączniki do wniosku:

1) Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

2) Kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

3) Dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady.

4) Oświadczenie wytwórcy odpadów, że jest/nie jest mikroprzedsiębiorcą oraz małym i średnim przedsiębiorcą (wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej procedury WS-1).

5) Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, wykonany przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - 2 egz.

6) Postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej

stanowiące o uzgodnieniu ww. operatu przeciwpożarowego - 2 egz. - oryginał;

7) Zaświadczenie o niekaralności:

a) prowadzącego instalację za przestępstwa przeciwko środowisku,

b) prowadzącego instalację będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej i członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny – oryginał.

 

 

 Opłaty

Opłata skarbowa:

1) od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) - 17 zł,

2) od pozwoleń na wytwarzanie odpadów:

a) wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b - 2011 zł,

b) wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł,

c) pozostałych - 506 zł.

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 


NUMER KONTA
Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

W ciągu dwóch miesięcy od daty wpływu kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

a) Protokół z wizji lokalnej (w uzasadnionych przypadkach),

b) Postanowienie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie spełnienia wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, wydawane po kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów – przeprowadzonej na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa - oryginał.

 

 Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Wydziału Kształtowania Środowiska, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Podstawa prawna

1) Art. 180 pkt 3, art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1 w związku z art. 378 ust. 1, art. 183c , art. 184, oraz art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

2) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie Katalogu odpadów;

3) Art. 35, art. 77 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;

4) Część III ust. 40 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

5) Art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

6) Dział II ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

 

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna dla wnioskodawców (stron) w:

a) Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa,

b) Referacie Ochrony Powierzchni Ziemi i Geologii Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, os. Zgody 2,

c) Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

a) We wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględnia się tylko odpady wytwarzane w związku z eksploatacją instalacji.

 

b) Wydział Kształtowania Środowiska prowadzi publicznie dostępny wykaz znajdujących się w jego posiadaniu wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz wydanych pozwoleń. Wyłączenie udostępnienia danych zawartych w w/w dokumentach może nastąpić na uzasadniony wniosek wytwórcy odpadów (wyłączeniu nie podlegają dane o rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejscach ich wytwarzania).

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: