SO-9
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Krakowskie Centrum Świadczeń

Dodatek opiekuńczy


Załączniki do procedury:
Pełna treść karty usługi SO-9

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować pod adresem jw. lub drogą elektroniczną na adres: so.umk@um.krakow.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych. 

Informujemy, że: 

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy

 

 Sprawę załatwia

Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa,

Referat ds. Świadczeń Opiekuńczych:

ul. Stachowicza 18.

 

 Sprawdź czy spełniasz warunki

Nie dotyczyObejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

 Nie dotyczy

 Opłaty

 Postępowanie nie podlega opłatom.

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjnaTermin załatwienia

Dodatek opiekuńczy za okres od 1stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. zostanie wypłacony do końca marca 2019 r.

Od 1 kwietnia 2019 r. dodatek opiekuńczy wypłacany będzie nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczyTryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa – Krakowskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna
 1. uchwała nr VII/127/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia i realizacji dodatku opiekuńczego,
 2. art. 2 pkt 3a i art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

 

 Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Krakowskie Centrum Świadczeń UMK,
  - ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków.
 3. Punkty informacji i wydawania wniosków Krakowskiego Centrum Świadczeń:
  a) os. Zgody 2,
  b) ul. Wielicka 28 A (w okresie od sierpnia do października),
 4. Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).

 

 

 

 

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

Prawo do dodatku opiekuńczego w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje wyłącznie osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kraków, które:

 1. mają ustalone, w drodze decyzji administracyjnej, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych albo
 2. mają ustalone w drodze decyzji administracyjnej, prawo do zasiłku dla opiekuna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dodatek opiekuńczy przyznawany jest z urzędu, na okres na jaki zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Prawo do dodatku opiekuńczego przysługuje od dnia przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2019 r.

Wstrzymuje się wypłatę dodatku opiekuńczego od dnia, od którego uległa wstrzymaniu wypłata specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Wszczyna się z urzędu postępowanie w sprawie zmiany lub uchylenia ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia prawa do dodatku opiekuńczego w przypadku, gdy:

 1. osoba uprawniona utraciła prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna;
 2. osoba uprawniona nienależnie pobrała specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna;
 3. wystąpiły inne okoliczności mające wpływ na prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna lub dodatku opiekuńczego.

Osoba, która pobrała nienależnie dodatek opiekuńczy, jest zobowiązana do jego zwrotu. Za nienależnie pobrany dodatek opiekuńczy uważa się dodatek opiekuńczy wypłacony mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do dodatku opiekuńczego albo wstrzymanie wypłaty dodatku opiekuńczego. Od kwot nienależnie pobranego dodatku opiekuńczego, naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: