SO-28
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Krakowskie Centrum Świadczeń

Krakowska Karta Rodzinna 3+


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ i ustalenia Twojego prawa do systemu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień w ramach ww. gminnego programu wsparcia rodzin wielodzietnych.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane

u nas przez co najmniej 10 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia Twojej sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: uchwała Nr CIX/1646/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 

 Załatw sprawę elektronicznie

 

Sprawę można załatwić elektronicznie poprzez portal internetowy:

https://epuap.gov.pl

W przypadku, gdy wniosek o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu składany jest

w formie elektronicznej, do wniosku dołącza się skany wymaganych dokumentów.

Oryginały w/w dokumentów należy okazać podczas odbioru/przedłużenia Kart

w Urzędzie miasta Krakowa.

 

Proszę "kliknąć" poniższy link:

 

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=119076

 

 

 

 Sprawę załatwia

Krakowskie Centrum Świadczeń

Referat ds. Obsługi Mieszkańców

ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

 

Przyjmowanie wniosków o Kartę Dużej Rodziny:

 

1. ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

w godzinach 7.40-15:00

 

2. os. Zgody 2, 31-949 Kraków

parter pokój nr 25 w godzinach 7.40-15:00

 

Informacja telefoniczna:

 

126165050

 

 

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

) Dokumenty od rodziny wielodzietnej ubiegającej się o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej:

 

a) wniosek wypełniony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 lub 2 do karty usługi,

b) aktualne, opisane na odwrocie fotografie wszystkich członków rodziny wielodzietnej, którym ma być wydana Krakowska Karta Rodzinna, za wyjątkiem dzieci do 4 roku życia, celem zeskanowania i zamieszczenia na wydawanych Kartach (fotografia jak do dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji szkolnej, karty MPK etc.). W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej w/w fotografie należy dołączyć jako plik graficzny w formacie JPG lub PNG i nie może być on większy niż 5 MB.

 

Składając wniosek przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej, uprawnionej do otrzymania Krakowskiej Karty Rodzinnej, w szczególności:

 

a) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

b) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - ważną legitymację szkolną lub studencką,

c) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

d) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma być umieszczone, wymagane jest okazanie zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone,

e) w przypadku dzieci, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie,

f) w przypadku rodziców nie posiadających stałego zameldowania na terenie Miasta Krakowa, każdy z rodziców okazuje jeden z poniższych dokumentów:

− pierwszą stronę PIT opatrzoną prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątka wpływu) lub z potwierdzeniem jego złożenia, z zastrzeżeniem że w przypadku PIT 40A nie wymaga się opatrzenia prezentatą/potwierdzenia złożenia,

− pierwszą stronę PIT wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru tego PIT-u (UPO),

− zaświadczenia z Urzędu Skarbowego,

− ważną Kartę Krakowską,

g) w przypadku rodziców którzy rozliczali dotychczas podatek w Urzędach Skarbowych właściwych dla Gmin innych niż Gmina Miejsca Kraków każdy

z rodziców okazuje zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3) opatrzone prezentatą Urzędu Skarbowego (pieczątka wpływu) lub potwierdzenie jego złożenia.

h) Składając wniosek w formie elektronicznej o przyznanie i wydanie Karty, do wniosku dołącza się skany dokumentów o których mowa w pkt. 1 lit. b-g. Oryginały w/w dokumentów oraz dokument potwierdzający tożsamość należy okazać podczas odbioru Kart w Urzędzie Miasta Krakowa.

 

2) Dokumenty od rodziny wielodzietnej ubiegającej się o przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej.

 

a) wniosek wypełniony na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 lub 2 do karty usługi.

 

Składając wniosek o przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej, uprawnionej do przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej, w szczególności:

 

b) w przypadku rodzica - wnioskodawcy – dokument potwierdzający tożsamość,

c) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – ważną legitymację szkolną lub studencką,

d) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

e) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – ważne postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma być umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, wskazującego rodzinę, w której dziecko zostało umieszczone,

 

f) w przypadku dzieci, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Krakowie.

 

g) składając wniosek w formie elektronicznej do wniosku dołącza się skany dokumentów o których mowa w pkt. 2 lit. b-f. Oryginały w/w dokumentów oraz dokument potwierdzający tożsamość należy okazać podczas przedłużania Kart

w Urzędzie Miasta Krakowa.

 

DO WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KRAKOWSKIEJ KARTY RODZINNEJ NALEŻY DOŁĄCZYĆ KARTY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEDŁUŻENIU. W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ KARTY NALEŻY OKAZAĆ PODCZAS WIZYTY

W URZĘDZIE W CELU ICH PRZEDŁUŻENIA.

 

 

3) Dokumenty od placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego ubiegającej się o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej.

 

a) wniosek wypełniony na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do karty usługi,

b) aktualne, opisane na odwrocie fotografie opiekuna/opiekunów placówki oraz dzieci, którym ma być wydana Krakowska Karta Rodzinna, za wyjątkiem dzieci do 4 roku życia, celem zeskanowania i zamieszczenia na wydawanych Kartach (fotografia jak do dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji szkolnej, karty MPK etc.).

W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej w/w fotografie należy dołączyć jako plik graficzny w formacie JPG lub PNG i nie może być on większy niż 5 MB.

 

Składając wniosek przedstawia się, w szczególności:

 

c) w przypadku opiekuna placówki – dokument potwierdzający tożsamość,

d) zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, potwierdzające umieszczenie w placówce dzieci, wymienionych we wniosku.

 

4) Dokumenty od placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego ubiegającej się o przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej.

 

a) Wniosek wypełniony na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do karty usługi,

b) w przypadku opiekuna placówki – dokument potwierdzający tożsamość,

c) zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, potwierdzające umieszczenie w placówce dzieci, wymienionych we wniosku.

 

DO WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KRAKOWSKIEJ KARTY RODZINNEJ NALEŻY DOŁĄCZYĆ KARTY, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEDŁUŻENIU. W PRZYPADKU SKŁADANIA WNIOSKU W FORMIE ELEKTRONICZNEJ KARTY NALEŻY OKAZAĆ PODCZAS WIZYTY

W URZĘDZIE W CELU ICH PRZEDŁUŻENIA.

 

 

 

5) Dokumenty od osoby ubiegającej się o wydanie duplikatu Krakowskiej Karty Rodzinnej.

 

a) wniosek na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do karty usługi,

b) aktualna, opisana na odwrocie fotografia (fotografia jak do dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji szkolnej, karty MPK etc.).W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej w/w fotografie należy dołączyć jako plik graficzny

w formacie JPG lub PNG i nie może być on większy niż 5 MB.

c) potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie duplikatu. W przypadku złożenia wniosku w formie elektronicznej należy dołączyć skan w/w potwierdzenia.

 

 

Duplikat Krakowskiej Karty Rodzinnej wydawany jest pod warunkiem:

 

a) złożenia stosownego oświadczenia o utracie Krakowskiej Karty Rodzinnej, zamieszczonego we wniosku (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic lub opiekun placówki),

b) zwrotu zniszczonej Krakowskiej Karty Rodzinnej,

c) zwrotu Krakowskiej Karty Rodzinnej wymagającej zmiany danych.

 

 

 

Urząd Miasta Krakowa może wezwać wnioskodawcę do okazania innych dokumentów niż wymienione w procedurze, jeżeli są one niezbędne do ustalenia uprawnienia do Karty. Dokumenty wnioskodawca winien okazać w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania.

 Opłaty

1) Krakowska Karta Rodzinna wydawana jest bezpłatnie.

2) Termin ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej przedłużany jest bezpłatnie.

3) Wydanie duplikatu Krakowskiej Karty Rodzinnej podlega opłacie w wysokości ustalonej jak za powtórne i każde kolejne wydanie spersonalizowanej karty elektronicznej - biletu wolnej jazdy, na podstawie uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych

w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).

 

Wpłaty w wysokości 8 zł (słownie: osiem złotych) z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Krakowskiej Karty Rodzinnej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku PKO BP na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.

 

UWAGA!

 

W siedzibie Krakowskiego Centrum Świadczeń ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków brak jest kasy Urzędu Miasta Krakowa.

 

NUMER KONTA BANK PKO BP 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990– z dopiskiem w tytule wpłaty: duplikat Krakowskiej Karty Rodzinnej oraz dane osoby, dla której duplikat ma być wydany.

 Forma załatwienia

1) Wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej lub przedłużenie jej ważności.

2) Pisemna odmowa wydania lub przedłużenia ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej.

3) Wnioski niekompletne lub nieczytelne pozostawia się bez rozpoznania.

 Termin załatwienia

Krakowska Karta Rodzinna jest wydawana lub jej termin jest przedłużany po weryfikacji złożonego, kompletnego wniosku w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia. Sprawy wymagające przeprowadzenia czynności wyjaśniających, rozpatrywane są w terminie do 60 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Krakowska Karta Rodzinna.Tryb odwoławczy

BrakPodstawa prawna

1) Uchwała Nr CIX/1646/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia i realizacji programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.

 

2) Zarządzenie Nr 2343/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 września 2019 r. w sprawie realizacji programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+.

 Dostępność procedury

1. Referat do Spraw Społecznych - Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18

2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Do korzystania z programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ uprawnione są:

 

a) rodziny wielodzietne, wspólnie zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w których rodzice (rodzic w przypadku rodzin niepełnych) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Miasta Krakowa. Poprzez rodzinę wielodzietną rozumie rodzinę składającą się z rodziców (rodzica w przypadku rodzin niepełnych) mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (w tym dzieci, nad którymi sprawują rodzinną pieczę zastępczą):

 w wieku do ukończenia 18 roku życia;

 w wieku do ukończenia 24 roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

 bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

b) placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, prowadzone przez Gminę Miejską Kraków lub na jej zlecenie.

 

2) Krakowską Kartę Rodzinną wydaje się lub przedłuża jej ważność na wniosek rodzica lub opiekuna placówki. Poprzez rodzica rozumie się także: rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka lub opiekuna prawnego dziecka. Poprzez opiekuna placówki rozumie się osobę zatrudnioną w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

3) Potwierdzeniem przysługujących w ramach Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+ zniżek, ulg, preferencji i uprawnień jest ważna karta pn. Krakowska Karta Rodzinna.

4) Krakowska Karta Rodzinna jest zintegrowana z Krakowską Kartą Miejską.

5) Krakowska Karta Rodzinna wydawana jest uprawnionym osobom, z wyłączeniem dzieci do ukończenia 4 roku życia. Dzieciom tym zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia przyznawane są po okazaniu ważnej Krakowskiej Karty Rodzinnej rodzica lub opiekuna placówki. Osoba uprawniona może dostarczyć fotografię dziecka na 1 miesiąc przed ukończeniem przez dziecko 4 roku życia, celem wydania Karty.

6) Zapis biletu wolnej jazdy dokonywany jest wyłącznie dzieciom i młodzieży objętej programem Krakowskiej Karty Rodzinnej 3+. Rodzice lub opiekunowie placówki otrzymują spersonalizowaną Krakowską Kartę Rodzinną, bez zapisu biletu wolnej jazdy.

7) Zapis biletu wolnej jazdy, dzieciom i młodzieży objętej KKR3+, dokonywany jest na podstawie uchwały Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego (z późn. zm.).

8) Krakowska Karta Rodzinna ważna jest przez okres 1 roku, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o jej wydanie lub przedłużenie ważności.

9) Wniosek o przedłużenie ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej może zostać złożony nie wcześniej niż na 30 dni przed upływem terminu jej ważności.

10) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w imieniu dziecka nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych podpisuje osoba uprawniona (np. rodzic, opiekun prawny).

11) Urząd Miasta Krakowa może wezwać wnioskodawcę do okazania innych dokumentów, niż określone niniejszą kartą usługi, potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej uprawnionej do Karty, jeżeli są one niezbędne do ustalenia prawa do Karty.

12) Lista partnerów i miejsc, w których honorowana jest Krakowska Karta Rodzinna oraz wykaz zniżek, ulg, preferencji i uprawnień zamieszczony jest na stronie internetowej www.kkr.krakow.pl