SO-27
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Krakowskie Centrum Świadczeń

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji rządowej Karty Dużej Rodziny i ustalenia Twojego prawa do ww. ogólnopolskiego programu wsparcia rodzin wielodzietnych.

 

 

 

Informujemy, że:

 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywaneu nas przez co najmniej 10 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

 

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia Twojej sprawy.

 

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

 

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Sprawę można załatwić elektronicznie poprzez portal internetowy:

https://empatia.mpips.gov.pl/

 

W przypadku, gdy wniosek o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu składany jest

w formie elektronicznej, do wniosku dołącza się:

1) wymagane oryginały dokumentów w postaci elektronicznej lub

2) elektroniczne kopie wymaganych dokumentów po ich uwierzytelnieniu w sposób określony jak wyżej.

 

 

 

 

 

 

 Sprawę załatwia

 

 

Krakowskie Centrum Świadczeń

Referat ds. Obsługi Mieszkańców

ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

 

Przyjmowanie wniosków o Kartę Dużej Rodziny:

1. ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków

w godzinach 7.40-15:00

2. os. Zgody 2, 31-949 Kraków

parter pokój nr 25 w godzinach 7.40-15:00

 

Informacja telefoniczna:

126165050

126165114

126165289

 

 

 

 

 

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie Karty Dużej Rodziny:

 

1) wniosek na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do karty usługi – KDR wypełniony zgodnie z objaśnieniami w nim zawartymi.

2) składając wniosek okazuje się dokument potwierdzający tożsamość oraz dołącza się albo przedstawia się w szczególności, odpowiednio następujące dokumenty:

 1. w przypadku rodzica – oświadczenia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do karty usługi ZKDR-03, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do karty usługi ZKDR-01 o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. W przypadku, gdy w postanowieniu brak jest wskazania konkretnej rodziny, w której dziecko ma zostać umieszczone, wymagane jest przedstawienie zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, wskazującego rodzinę, w której dziecko jest umieszczone;
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.: osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka) – oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do karty usługi ZKDR-02 o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 5. w przypadku cudzoziemców – dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. informację o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych, na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do karty usługi ZKDR-04 (dotyczy w przypadku wnioskowania o Kartę w formie elektronicznej).
 7. w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się dodatkowo oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności: dokument potwierdzający tożsamość lub akt urodzenia (w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia), akt małżeństwa (w przypadku małżonka rodzica);
 8. w przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Prezydenta Miasta Krakowa informacji niezbędnych do ustalenia prawa do Karty, z przyczyn nieleżących po stronie Prezydenta, wzywa się wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje.

 

      Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

      następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” - klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

 

  

2. Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny:

 

     Przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy członek rodziny wielodzietnej posiada ważną Kartę. Jeżeli członek rodziny wielodzietnej posiada Kartę tradycyjną (plastikową), może wnosić o  

     przyznanie Karty w formie elektronicznej, a jeśli posiada Kartę elektroniczną, może wnosić o przyznanie Karty tradycyjnej (plastikowej).

 

  1) wniosek na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do karty usługi KDR, wypełniony zgodnie z objaśnieniami w nim zawartymi (we wniosku nie trzeba już wypełniać danych służących do weryfikacji prawa do posiadania Karty, a jedynie imię (imiona), nazwisko, numer

      PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia, a w przypadku wnioskowania o Kartę w formie elektronicznej – także numer telefonu, adres e-mail oraz informację o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę tego członka rodziny 

      wielodzietnej, o której mowa w pkt 2 (poniżej);

 

   2) składając wniosek okazuje się dokument potwierdzający tożsamość oraz dołącza się informację o osobach, które będą mogły wyświetlać Kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych, na formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do karty usługi ZKDR-04 

       (dotyczy wyłącznie osób wnioskujących o dodatkową Kartę w formie elektronicznej).

 

 

3. Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny:

 

    1) wniosek na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do karty usługi – KDR wypełniony zgodnie z objaśnieniami w nim zawartymi.

    2) składając wniosek okazuje się dokument potwierdzający tożsamość oraz dołącza się albo przedstawia się w szczególności, odpowiednio następujące dokumenty:

        a) w przypadku braku możliwości zwrotu Karty, gdyż została zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona – oświadczenie, na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do karty usługi ZKDR-05, o braku możliwości zwrotu Karty;

        b) potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

 

 

 

 Opłaty

1. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie, z zastrzeżeniem, że wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku, gdy:

1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo

2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

 

UWAGA!

Od 1 stycznia 2020 r. domówienie drugiej (dodatkowej) formy Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, także w sytuacji, gdy o pierwszy rodzaj Karty zawnioskowano przed 1 stycznia 2018 r.

Możliwość bezpłatnego domówienia Karty elektronicznej do posiadanej Karty tradycyjnej, o którą zawnioskowano najpóźniej 31 grudnia 2017 r., obowiązywała jedynie do końca 2019 roku.

 

2. Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 9,78 zł. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao BP na terenie Krakowa i w kasach Urzędu.

 

 

PRZYPOMINAMY!

W siedzibie Krakowskiego Centrum Świadczeń ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków brak jest kasy Urzędu Miasta Krakowa.

NUMER KONTA BANK PKO BP 82 1020 2892 0000 5602 0590 0941 z dopiskiem w tytule wpłaty: duplikat ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny albo dodatkowa forma Karty Dużej Rodziny oraz dane osoby, dla której duplikat albo dodatkowa forma Karty ma być wydana tj.: imię, nazwisko i nr PESEL.

 

Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dołączyć do wniosku.

 

 Forma załatwienia

1. Wydanie Karty Dużej Rodziny lub duplikatu.

2. Wydanie decyzji o odmowie wydania Karty Dużej Rodziny.

3. Zwolnienie z opłaty za wydanie duplikatu albo wydanie decyzji odmownej.

 

 

 

 

 

 Termin załatwienia

 

Do 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Ostateczny termin wydania Karty Dużej Rodziny może ulec wydłużeniu, gdyż produkcję blankietów kart oraz ich personalizację zapewnia minister właściwy do spraw rodziny. Spersonalizowane karty przekazywane są do Urzędu Miasta Krakowa celem ich wydania.

 

 

 

 

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczyTryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Lea 10, 30 - 048 Kraków, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa – Urzędu Miasta Krakowa Krakowskiego Centrum Świadczeń, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

 

 

 Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 99.).

 

 

 

 

 Dostępność procedury

 

1. Referat do Spraw Obsługi Mieszkańców - Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18

2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)

 

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień wynikających z programu Karty Dużej Rodziny. Karta wydawana jest w formie dokumentu z tworzywa sztucznego tzw. „karta tradycyjna” lub jest realizowana przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, tzw. „karta elektroniczna”.
 2. Wnioskodawca we wniosku o przyznanie Karty wskazuje, że wniosek dotyczy Karty tradycyjnej i/lub elektronicznej. W przypadku wniosku o przyznanie Karty elektronicznej wnioskodawca wskazuje członków rodziny wielodzietnej, których usługa ma dotyczyć oraz jest obowiązany przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.
 3. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
 4. Członkami rodziny wielodzietnej są:
  1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  2) małżonek rodzica;
  3) dziecko – przez, które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 5. Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania, o których mowa w pkt 6.
 6. Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
  1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
  2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
     a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
     b) szkole wyższej – do dnia 30 września roku w którym jest planowane ukończenie nauki, zgodnie z oświadczeniem.
 7. Prawo do Karty przysługuje niezależnie od dochodów rodziny wielodzietnej.
 8. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:
  1) osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3) mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, posiadającym prawo pobytu lub prawo pobytu stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Karta Dużej Rodziny oraz jej duplikat są przyznawane na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
 10. Wniosek o Kartę Dużej Rodziny lub jej duplikat składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
 11. Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej, członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty lub jej duplikatu oraz do odebrania Karty lub jej duplikatu w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku (stosowne oświadczenie znajduje się we wniosku KDR).
 12. Jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności, w szczególności dotyczące sytuacji materialnej lub zdrowotnej rodziny wielodzietnej, Prezydent Miasta Krakowa może, na umotywowany wniosek, zwolnić członka rodziny wielodzietnej z ponoszenia opłaty za wydanie dodatkowej formy Karty lub duplikatu.
 13. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub danych zawartych w Karcie lub adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, a obowiązek ich podania wynika z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Prezydenta Miasta Krakowa - Urząd Miasta Krakowa Krakowskie Centrum Świadczeń.
 14. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę, chyba, że członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie nowej Karty w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.
 15. W przypadku stwierdzenia przez Prezydenta Miasta Krakowa utraty uprawnień do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego jej zwrotu.
 16. W przypadku, gdy po złożeniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, a przed jej wydaniem, członek rodziny wielodzietnej przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty, pozostali członkowie rodziny wielodzietnej nie tracą prawa do posiadania Karty.
 17. Karta Dużej Rodziny oraz jej duplikat nie podlegają wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu, a przed ich wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do posiadania Karty.
 18. Wykaz przysługujących uprawnień wynikający z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl