SO-17
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Krakowskie Centrum Świadczeń

Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową  i uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za samotnych.


Załączniki do procedury:
Wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu ustalenia prawa do pokrywania przez Prezydenta Miasta Krakowa Twoich należności mieszkaniowych w związku

z pełnieniem przez Ciebie czynnej służy wojskowej.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia Twojej sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Krakowskie Centrum Świadczeń

Referat ds. Obsługi Mieszkańców

ul. Stachowicza18

30-103 Kraków

pokój 107, I piętro

tel. 12 616-50-50

 

 Sprawdź czy spełniasz warunki

Nie dotyczyObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Decyzję o pokrywaniu należności i opłat wydaje się na udokumentowany wniosek żołnierza lub małżonka żołnierza.

 

1. W przypadku wnioskowania o pokrywanie należności mieszkaniowych z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, należy złożyć następujące dokumenty:

1) wniosek;

2) umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych;

3) zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby;

4) decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny;

5) oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

 

 

 

 

Uwaga !

 

Warunkiem pokrywania należności z tytułu zajmowania lokalu na podstawie umowy najmu, jest zawarcie przez żołnierza samotnego umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały.

2. W przypadku wnioskowania o pokrywanie należności mieszkaniowych z pozostałych tytułów zajmowania lokalu mieszkalnego (szczegółowo opisanych w punktach od 12.1.2 do 12.1.5 niniejszej karty usługi) należy złożyć odpowiednio następujące dokumenty:

 

1) wniosek;

2) zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub małżonek żołnierza jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat;

3) wypis aktu notarialnego ustanawiającego lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonka żołnierza a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania;

4) zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby;

5) decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny;

6) oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

 Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Do miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Lea 10, 30-048 Kraków,

za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa – Urzędu Miasta Krakowa Krakowskiego Centrum Świadczeń, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków,

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

 Podstawa prawna

1. Art. 131 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin (Dz. U. poz. 1503).

 

 

 Dostępność procedury

1. Referat ds. Obsługi Mieszkańców - Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18

 

2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

Decyzję o pokrywaniu należności i opłat wydaje się na udokumentowany wniosek żołnierza lub małżonka żołnierza.

 

1. W przypadku wnioskowania o pokrywanie należności mieszkaniowych z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, należy złożyć następujące dokumenty:

1) wniosek;

2) umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych;

3) zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby;

4) decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny;

5) oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

 

 

 

 

Uwaga !

 

Warunkiem pokrywania należności z tytułu zajmowania lokalu na podstawie umowy najmu, jest zawarcie przez żołnierza samotnego umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały.

2. W przypadku wnioskowania o pokrywanie należności mieszkaniowych z pozostałych tytułów zajmowania lokalu mieszkalnego (szczegółowo opisanych w punktach od 12.1.2 do 12.1.5 niniejszej karty usługi) należy złożyć odpowiednio następujące dokumenty:

 

1) wniosek;

2) zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub małżonek żołnierza jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat;

3) wypis aktu notarialnego ustanawiającego lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub małżonka żołnierza a także decyzje właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania;

4) zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do pełnienia (odbycia) służby;

5) decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny;

6) oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.