SO-13
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Krakowskie Centrum Świadczeń

Zasiłek dla opiekuna


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować pod adresem jw. lub drogą elektroniczną na adres: so.umk@um.krakow.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu obsługi i wypłaty świadczeń rodzinnych.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Sprawę załatwia

Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa,

Referat ds. Świadczeń Opiekuńczych:

ul. Stachowicza 18.

 

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna - wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej Karty usługi.
 2. W przypadku ubiegania się przez wnioskodawcę o objęcie ubezpieczeniem:
  a) społecznym - należy dołączyć oświadczenie o posiadanych okresach ubezpieczeniowych składkowych i nieskładkowych uprawniających do otrzymania emerytury,
  b) społecznym i zdrowotnym konieczne będzie wypełnienie następujących druków zgłaszających do ubezpieczenia:
  • ZUS-ZZA – zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
  • ZUS-ZCNA – zgłoszenie danych o członkach rodziny, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego
  • ZUS-ZUA – zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej

  Druki te można pozyskać w poszczególnych lokalizacjach Krakowskiego Centrum Świadczeń UMK.

   

  W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Krakowskiego Centrum Świadczeń może domagać się takiego dokumentu.

   Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjnaTermin załatwienia

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o posiadanych okresach ubezpieczeniowych składkowych i nieskładkowych uprawniających do otrzymania emerytury,

 Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa – Krakowskiego Centrum Świadczeń w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna
 1. Ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów z dnia 4 kwietnia 2014 r.,
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych.

 

 

 

 

 Dostępność procedury
 1. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.
 2. Krakowskie Centrum Świadczeń UMK,
  - ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków.
 3. Punkty informacji i wydawania wniosków Krakowskiego Centrum Świadczeń:
  a) os. Zgody 2,
  b) ul. Wielicka 28 A (w okresie od sierpnia do października),
 4. Biuletyn Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, której decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. i na tej podstawie miała ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna.
 2. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna składa się jedynie w przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja ustalająca prawo do zasiłku dla opiekuna w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 3. Zasiłek dla opiekuna przysługuje jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna zostanie złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 4. W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym świadczenie to przysługuje odpowiednio:
  • rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,
  • małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego labo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym,

 Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. O każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym również o przypadku wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej należy niezwłocznie powiadomić organ wypłacający zasiłek dla opiekuna.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BARBARA TALIK
Data wytworzenia:
2010-08-31
Data publikacji:
2014-05-14
Data aktualizacji:
2020-02-12