SO-12
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Krakowskie Centrum Świadczeń

Ustalanie i wypłacanie świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy w związku z odbyciem ćwiczeń wojskowych.


Załączniki do procedury:
Zaświadczenie
Wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu ustalenia prawa do świadczenia pieniężnego w związku z odbyciem przez Ciebie ćwiczeń wojskowych.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia Twojej sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa

z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Sprawę można załatwić elektronicznie poprzez portal internetowy:

https://epuap.gov.pl

 

Proszę "kliknąć w poniższy link:

 https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=119208

 

 Sprawę załatwia

Krakowskie Centrum Świadczeń

Referat ds. Obsługi Mieszkańców

ul. Stachowicza 18

30-103 Kraków

 

 

tel. 12 616-50-50

 

 

 Sprawdź czy spełniasz warunki

Nie dotyczyObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

 

1. Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia pieniężnego.

2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych.

3. Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu, wystawione przez:

1) Pracodawcę - w przypadku żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby;

2) naczelnika urzędu skarbowego - w przypadku żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;

3) prezydenta miasta (wójta, burmistrza) – w przypadku żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej.

4. Składając wniosek w formie elektronicznej do wniosku dołącza się skany dokumentów o których mowa w pkt. 5.

 

 Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia

16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

 

 

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Lea 10, 30-048 Kraków,

za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa – Urzędu Miasta Krakowa Krakowskiego Centrum Świadczeń, ul. Stachowicza 18, 30-103 Kraków,

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

 

 

 Podstawa prawna

1. Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r. poz. 881).

 

 Dostępność procedury

1. Referat ds. Obsługi Mieszkańców - Krakowskie Centrum Świadczeń Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18

 

2. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl)

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Użyte w niniejszej procedurze i załącznikach do niej określenie „żołnierz” oznacza – żołnierza rezerwy oraz osobę przeniesioną do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe.

2. Żołnierzowi, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie wynikające ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

3. Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

4. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/21 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, o których mowa w pkt 2, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

5. Szczegółowy sposób wystawiania zaświadczeń przez pracodawcę, naczelnika urzędu skarbowego oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. z 2018 r. poz. 881). Wzór zaświadczenia wystawianego przez pracodawcę stanowi załącznik nr 2 do karty usługi.

6. Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

7. W przypadku zbiegu uprawnień żołnierzowi przysługuje tylko jeden – korzystniejszy rodzaj świadczenia pieniężnego.

8. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie,

jakie żołnierz otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

 

 

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: