SC-9
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Urząd Stanu Cywilnego

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego


Załączniki do procedury:
Załącznik do procedury SC-9

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu: Sporządzania aktów stanu cywilnego, odpisów, zaświadczeń, prowadzenia ksiąg stanu cywilnego oraz wydawania decyzji administracyjnych, a także sporządzania testamentu allograficznego. Wypełniania obowiązku wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie statystyki publicznej oraz ustawy o ewidencji ludności.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych, na podstawie których realizowane są sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk oraz sporządzania testamentu allograficznego.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 KrakówZałatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Urząd Stanu Cywilnego:

• Referat Rejestracji Bieżącej, ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków, stanowiska ds. rejestracji urodzeń, tel. 12-616-55-44, fax. 12 616-55-20 (dotyczy uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego oraz uznania ojcostwa równocześnie z rejestracją aktu urodzenia)

• Referat Rejestracji Bieżącej, ul. Lubelska 27, 30-003 Kraków, stanowiska ds. rejestracji urodzeń, p. III, pok. 310, tel. 12-616-55-41, fax. 12 616-55-20

• Referat USC dla Dzielnic od XIV do XVIII, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, stanowiska ds. rejestracji urodzeń p. III, pok. 326 tel. 12-616-88-56, fax. 12 616-88-24Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka:

• dowód osobisty lub paszport

2. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego -dowód stwierdzający ciążę kobiety - zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży.Opłaty

Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.Forma załatwienia

1. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (w formie protokołu).

2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa (w formie pisma).Termin załatwienia

1. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa -niezwłocznie.

2. Odmowa przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa-do 7 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.Podstawa prawna

1. Art. 18, 22, 32 ust. 2, 63-67 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

2. Art. 72 - 77, 89, 891, 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

3. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim.Dostępność procedury
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
  2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

1. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecka pełnoletności.

2. Mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego.

3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

4. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego dowodem stwierdzającym ciążę kobiety jest zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży.

5. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

6. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC lub polskim konsulem.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: