SC-30
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Urząd Stanu Cywilnego

Wydawanie wielojęzycznego standardowego formularza – tłumaczenia pomocnicze


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu: Sporządzania aktów stanu cywilnego, odpisów, zaświadczeń, prowadzenia ksiąg stanu cywilnego oraz wydawania decyzji administracyjnych, a także sporządzania testamentu allograficznego. Wypełniania obowiązku wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie statystyki publicznej oraz ustawy o ewidencji ludności.

 

 

 

Informujemy, że:

 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

 

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

 

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych, na podstawie których realizowane są sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk oraz sporządzania testamentu allograficznego.

 

 

 

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 KrakówZałatw sprawę elektronicznie

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.Sprawę załatwia

w zakresie:

4.1 przyjmowania wniosków o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza – tłumaczenie pomocnicze do:

• odpisów skróconych aktów urodzeń/małżeństw/zgonów,

• zaświadczenia o stanie cywilnym,

Referat Archiwum USC dla Dzielnic od I do XIII, ul. Lubelska 27, 30-003 Kraków,

o stanowiska ds. archiwum: p. II, pok. 200, tel. 12-616-55-25, fax. 12 616-55-20

o stanowiska ds. archiwum: BOK ul. Wielicka 28a boks 2 i 3, tel. 12 616-56-33; 12 616-56-93; fax. 12 616-55-20

Referat USC dla Dzielnic od XIV do XVIII os. Zgody 2, 31-949 Kraków,

o stanowiska ds. archiwum USC: p. III, pok. 328, tel. 12-616-88-58, fax. 12 616-88-24

Stanowiska informacyjno-podawcze, ul. Lubelska 27, 30-003 Kraków:

o pok. 1, tel. 12 616 55 15

 

4.2 przyjmowania wniosków o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza – tłumaczenie pomocnicze do:

• zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Referat Rejestracji Bieżącej, ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków,

o stanowiska ds. rejestracji małżeństw, tel. 12 616-55-51, fax. 12 616-55-20

Stanowiska informacyjno-podawcze, ul. Lubelska 27, 30-003 Kraków:

o parter, pok. 1, tel. 12 616 55 15

Referat USC dla Dzielnic od XIV do XVIII os. Zgody 2, 31-949 Kraków,

o p. III, pok. 325, tel. 12-616-88-12, fax. 12 616-88-24Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

5.1 wniosek o wydanie tłumaczenia pomocniczego do odpisów skróconych aktów urodzeń/małżeństw/zgonów - załącznik nr 1,

5.2 wniosek o wydanie tłumaczenia pomocniczego do zaświadczenia o stanie cywilnym - załącznik nr 2,

5.3 wniosek o wydanie tłumaczenia pomocniczego do zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa - załącznik nr 3

oraz

dokument tożsamości Wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu

 

Wielojęzyczny standardowy formularz – tłumaczeń pomocniczych wydawany jest na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania dokumentów opisanych odpowiednio w procedurze SC-18 (Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego), SC-19 (Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo), SC-22 (Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym).Opłaty

Za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza wnosi się opłatę w wysokości 17 zł. Dowód zapłaty należnej opłaty należy dołączyć do wniosku.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa Nr: 77 1020 2892 2276 3085 0000 0000 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu.

Konto dla rozliczeń transgranicznych:

Nr IBAN: PL 77 1020 2892 2276 3085 0000 0000

Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPWForma załatwienia

Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (dot. odpisów skróconych aktów urodzeń/małżeństw/zgonów, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa).Termin załatwienia

1. W przypadku gdy wniosek o wydanie formularza został złożony jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz, wielojęzyczny formularz wydaje się jednocześnie z dokumentem urzędowym, do którego jest załączany wielojęzyczny formularz. Odpowiednio do 7 lub 10 dni roboczych.

2. W przypadku gdy wniosek o wydanie formularza został złożony po wydaniu dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz, wielojęzyczny formularz wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Wielojęzyczny standardowy formularz.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Art. 3 ust. 1 pkt 1-4, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 ust.1, art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

2. Art. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Wielojęzyczny standardowy formularz załącza się wyłącznie do dokumentów urzędowych wydanych z rejestru stanu cywilnego po dniu 1 marca 2015 r.

2. Wnioski o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza – tłumaczeń pomocniczych dot. odpisów skróconych aktów urodzeń/małżeństw/zgonów, zaświadczeń o stanie cywilnym, zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa można złożyć:

a) jednocześnie z wnioskiem o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz;

b) po wydaniu dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz

3. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składa się w postaci odpowiedniej do postaci wniosku o wydanie dokumentu urzędowego, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

4. W przypadku gdy wniosek o wydanie formularza został złożony po wydaniu odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz, do wniosku załącza się oryginał dokumentu, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz. Oryginał ten zostanie zwrócony wnioskodawcy wraz z wydaniem wielojęzycznego formularza.