SC-29
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenie urodzenia w formie dokumentu elektronicznego


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu: Sporządzania aktów stanu cywilnego, odpisów, zaświadczeń, prowadzenia ksiąg stanu cywilnego oraz wydawania decyzji administracyjnych, a także sporządzania testamentu allograficznego. Wypełniania obowiązku wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie statystyki publicznej oraz ustawy o ewidencji ludności.

 

 

 

Informujemy, że:

 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

 

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

 

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych, na podstawie których realizowane są sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk oraz sporządzania testamentu allograficznego.

 

 

 

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

 

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 KrakówZałatw sprawę elektronicznie

Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.Sprawę załatwia

Urząd Stanu Cywilnego:

• Referat Rejestracji Bieżącej, ul. Lubelska 29, 30-003 Kraków: stanowiska ds. rejestracji urodzeń, tel. 12 616-55-44 (szpitale: Uniwersytecki, Narutowicza, Czerwiakowskiego, NEO Hospital-Leczenie Szpitalne), fax. 12 616-55-20;

• Referat USC dla Dzielnic od XIV do XVIII os. Zgody 2, 31-949 Kraków, stanowiska ds. rejestracji urodzeń III p., pok. 326, tel. 12 616-88-56 (szpitale: Żeromskiego, Rydygiera, Ujastek), fax. 12 616-88-24Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Matka dziecka lub ojciec (którego ojcostwo jest prawnie ustalone w chwili dokonywania zgłoszenia) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mogą dokonać zgłoszenia urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego, zgodnego z wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.Opłaty

1. Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.Forma załatwienia

1. Sporządzenie aktu urodzenia.

2. Odmowa sporządzenia aktu urodzenia.Termin załatwienia

1. Sporzadzenie aktu urodzenia - w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia.

2. Odmowa sporządzenia aktu urodzenia - do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1. Karta urodzenia/karta martwego urodzenia przekazana przez szpital lub inną jednostkę służby zdrowia.

2. Zgłoszenie urodzenia w formie dokumentu elektronicznego.Tryb odwoławczy

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Podstawa prawna

1. Art. 13, 20, 22, 29 ust. 3, 30, 52-56, 58a, 59 i 61 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

2. Art. 62, 72, 88, 89, 891 i 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

3. Art. 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Art. 17 ust. 1 pkt.1, 21, 29, 32 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL.Dostępność procedury

1.Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

2.Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Karta informacyjna do usługi zgłoszenia urodzenia z dniem 01 czerwca 2018r. została zamieszczona na portalu obywatel.gov.pl i zawiera wskazówki dla rodziców dotyczące zasad tego zgłoszenia.

2. Zgłoszenia urodzenia dziecka w formie dokumentu elektronicznego należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego ze względu na miejsce urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.

3. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

4. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, aktu zgonu nie sporządza się, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.

5. W przypadku zgłoszenia urodzenia dziecka drogą elektroniczną przed wpływem karty urodzenia/karty martwego urodzenia kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć zgłoszenia urodzenia dziecka i powiadomi o tym rodziców dziecka.

6. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

7. Zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego dokonują wyłącznie matka dziecka lub ojciec (którego ojcostwo jest prawnie ustalone w chwili dokonywania zgłoszenia) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego nie można dokonać przez pełnomocnika.

8. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

9. Odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji w postaci papierowej wysyłany pocztą na adres korespondencyjny lub w formie dokumentu elektronicznego przez skrzynkę ePUAP, w zależności od wyboru osoby dokonującej elektronicznego zgłoszenia urodzenia.

10. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę o nadaniu tego numeru. Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL w postaci papierowej zostanie wysłane pocztą na adres korespondencyjny lub w formie skanu przez skrzynkę ePUAP, w zależności od wyboru osoby dokonującej elektronicznego zgłoszenia urodzenia.

11. Zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia. Zaświadczenie o zameldowaniu w postaci papierowej zostanie wysłane pocztą na adres korespondencyjny lub w formie skanu przez skrzynkę ePUAP, w zależności od wyboru osoby dokonującej elektronicznego zgłoszenia urodzenia.

12. Istnieje również możliwość osobistego odbioru. Dokumenty wydawane po rejestracji z urzędu tj. odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu mogą być odebrane osobiście jeżeli wnioskodawca dokona takiego wyboru na formularzu zgłoszenia urodzenia dziecka.

 

Dokument wydany w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym uzyskany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP może być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: