SC-10
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Urząd Stanu Cywilnego

Oświadczenie, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby wspólne dziecko małżonków składane przed kierownikiem urzędu  stanu cywilnego (nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca)

 


Załączniki do procedury:
Załącznik do procedury SC-10

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu: Sporządzania aktów stanu cywilnego, odpisów, zaświadczeń, prowadzenia ksiąg stanu cywilnego oraz wydawania decyzji administracyjnych, a także sporządzania testamentu allograficznego. Wypełniania obowiązku wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie statystyki publicznej oraz ustawy o ewidencji ludności.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji składanych wniosków.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych, na podstawie których realizowane są sprawy z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk oraz sporządzania testamentu allograficznego.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 KrakówZałatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Urząd Stanu Cywilnego:

• Referat Archiwum USC dla Dzielnic od I do XIII, ul. Lubelska 27, 30-003 Kraków, stanowisko ds. zmian w aktach stanu cywilnego p. II, pok.208, tel. 12-616-55-74, fax. 12 616-55-20

• Referat USC dla Dzielnic od XIV do XVIII, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, stanowiska ds. rejestracji urodzeń p. III, pok. 326 tel. 12-616-88-56, fax. 12 616-88-24Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury).

2. Dokumenty tożsamości matki/ojca dziecka i ich współmałżonka - do wglądu.

• dowód osobisty lub paszportOpłaty

Przyjęcie oświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.Forma załatwienia

1. Przyjęcie oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby wspólne dziecko małżonków (w formie protokołu).

2. Dołączenie wzmianki do aktu urodzenia.

3. Decyzja o odmowie przyjęcia oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby wspólne dziecko małżonków.Termin załatwienia

1 Niezwłocznie.

2. Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie przyjęcia oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby wspólne dziecko małżonków stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.Podstawa prawna

1. Art. 18, 22, 32 ust. 2, 69 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

2. Art. 90 i 901 z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

3. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim.

4. Art. 35, 127 § 1 i 2, 127a oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.Dostępność procedury
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).
  2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

1. Oświadczenie można złożyć przed wybranym kierownikiem USC albo polskim konsulem.

2. Złożenie oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby wspólne dziecko małżonków nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca/matki albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.

3. Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło 13 lat jest potrzebna jego zgoda.

4. Wzmianka w akcie urodzenia zamieszczana jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia, jeżeli urodzenie dziecka zarejestrowane jest w Krakowie. W sytuacji, gdy akt urodzenia sporządzony był w innej miejscowości, protokół przyjęcia oświadczenia przesyłany jest w terminie 1 dnia roboczego od dnia sporządzenia tego protokołu do właściwego usc, w celu dołączenia do aktu urodzenia wzmianki dodatkowej o nazwisku dziecka.

5. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: