SA-9
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu prowadzenia działalności artystycznej.

 


Załączniki do procedury:
wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy czasowego udostępnienia nieruchomości, której możesz być stroną.

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem załatwienia sprawy i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, której możesz być stroną.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 

 



Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy. Do czasu uruchomienia przez Ministerstwo Cyfryzacji centralnej usługi na ePUAP, wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać elektronicznie wyłącznie przy użyciu profilu ePUAP (adres strony: www.epuap.gov.pl) i przy wykorzystaniu formularza pod nazwą: Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Wymagane procedurą dokumenty należy dodać do formularza „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” w formie załączników.



Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków Referat Handlu i Usług, pok. 813, sa.umk@um.krakow.pl

Bartosz Mikos – tel. 12 616 92 52

 

 



Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o zawarcie umowy.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

II. Załączniki do wniosku:

1. Umowa spółki cywilnej, gdy umowa ma dotyczyć spółki.

2. Jednoznaczna lokalizacja prowadzonej działalności artystycznej zaznaczona na wyrysie z ewidencji gruntów lub mapie (np.) z Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP) dla działki, na której będzie prowadzona działalność.

3. Zdjęcie (w kolorze) kostiumu/kostiumów, jeżeli działalność artystyczna polega na prezentacji stroju.

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 

 



Opłaty

1. Za zajęcie nieruchomości pobiera się opłaty obliczone w wysokości określonej w załączniku do zarządzenia nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.).

2. W przypadku udostępniania Błoń Krakowskich pobierana jest kaucja w wysokości 7,00 zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni, niezależnie od opłaty za udostępnienie terenu. Kaucja nie jest pobierana w przypadku pozytywnej opinii Zarządu Zieleni Miejskiej w sprawie odstąpienia od poboru kaucji.

 



Forma załatwienia

Umowa cywilnoprawna.



Termin załatwienia

Do 14 dni od daty uzyskania kompletu wymaganych opinii, dla złożonego kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni.



Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1. Opinia Zespołu Zadaniowego ds. weryfikacji artystów ulicznych.

2. Opinia Plastyka Miasta, jeżeli działalność artystyczna polega na prezentacji stroju/strojów.

3. Opinia Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w przypadku prowadzenia działalności artystycznej na terenie zieleni miejskiej.

4. Opinia Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w sprawie obowiązku uiszczenia kaucji za zajęcie Błoń Krakowskich.

5. Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

 

 



Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.



Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

3. Uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).

4. Zarządzenie Nr 1125/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.).

5. Zarządzenie nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.).

6. Zarządzenie nr 3357/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie.

7. Zarządzenie nr 3362/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzania w sprawie w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, placem Wolnica i placem Szczepańskim w Krakowie.

8. Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. zm.).

9. Zarządzenie nr 1002/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. weryfikacji artystów ulicznych działających na obszarze objętym uchwałą nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).

 

 

 



Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl oraz w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK.



Informacje dodatkowe dla klienta

1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać do wglądu ich oryginały. Wydział Spraw Administracyjnych UMK może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

2. Procedura odnosi się do nieruchomości i przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości i przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa, a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.

3. Procedura nie dotyczy nieruchomości budynkowych i budynków zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, nieruchomości będących drogami publicznymi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, terenów objętych umowami użytkowania wieczystego, użyczenia, najmu, dzierżawy oraz oddanych w trwały zarząd, za wyjątkiem terenów zieleni miejskiej będących w trwałym zarządzie jednostki miejskiej zarządzającej zielenią.

4. Wniosek w sprawie należy złożyć z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

5. Lokalizację i rodzaj prowadzonej działalności artystycznej określa każdorazowo wnioskodawca, na własną odpowiedzialność. Lokalizacja wnioskowanej działalności dopuszczalna jest wyłącznie w miejscach, w których nie powoduje zakłócenia, w szczególności: ruchu pieszego, wjazdu lub wyjazdu, bądź ładu przestrzennego.

6. Niewywiązanie się wnioskodawcy z dotychczasowych zobowiązań finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy.

7. W przypadku prowadzenia działalności artystycznej na terenach zielonych wnioskodawca jest zobowiązany uzgodnić z zarządzającym terenem warunki wydania i odbioru terenu.