SA-7
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Postępowanie dotyczące opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


Załączniki do procedury:
Oświadczenie SA-7 - 2019 10 07.pdf

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Plac Wszystkich Świętych 3-4,31-004 Kraków.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w związku z wszczętym na Pani/Pana wniosek postępowaniem w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Informujemy, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia zezwoleń, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 3 lata, po czym mogą ulec zniszczeniu. W przypadku decyzji odmawiającej wydania Pani/Panu zezwoleń, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane u nas przez 3 lata od daty prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

2.Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.

3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Ponadto ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Urzędu Miasta Krakowa:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl

adres pocztowy: ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

 

 

 

 

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych

Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi

al. Powstania Warszawskiego 10

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Oświadczenie – druk oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej karty usługi.
 2. Określenie terminu rozpoczęcia działalności – dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.
 3. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej lub pełnomocnictwo notarialne.

 Opłaty
 1. Opłata podstawowa roczna za:
 • zezwolenie na sprzedaż napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,
 • zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.

2. Powyższa opłata ulega podwyższeniu jeżeli:

 • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów, roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa i wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów,
 • roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu i wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży brutto tych napojów.

 

W roku nabycia zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

Wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub na podane niżej konto:

 

 

URZĄD MIASTA KRAKOWA

Wydział Podatków i Opłat

al. Powstania Warszawskiego 10

PKO BP 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990

 Forma załatwienia

Decyzja ustalająca wartość opłaty.Termin załatwienia
 1. Do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
 2. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność – termin zgodny z datą wydania zezwolenia.

 

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy
 1. Od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (ul. Lea 10, 30-048 Kraków) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa - Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa (al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków) – w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 Podstawa prawna
 1. Art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).
 2. Art. 60 pkt. 7, art. 61 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869).
 3. Art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych winien złożyć do 31 stycznia każdego roku oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz uiścić opłatę roczną za korzystanie z przedmiotowego zezwolenia – jednorazowo do 31 stycznia lub w trzech ratach: w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku.
 2. W przypadku wpłaty na powyżej wskazane konto na dowodach wpłaty należy podać numer zezwolenia i adres punktu sprzedaży.
 3. Oświadczenie o wartości sprzedaży winien podpisać przedsiębiorca lub pełnomocnik przedsiębiorcy właściwie umocowany.
 4. Na stronie https://www.bip.krakow.pl w zakładce Urząd Miasta Krakowa → Struktura UMK → Wydział Spraw Administracyjnych-SA znajduje się kalkulator opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do samodzielnego dokonywania obliczeń przez przedsiębiorcę.