SA-60
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Udzielenie pomocy de minimis – odstąpienie od naliczania opłaty za czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu udzielenia pomocy

de minimis – odstąpienia od naliczania opłaty za czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 10 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa: Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków Referat Handlu i Usług, pok. 813, sa.umk@um.krakow.pl

 

• Katarzyna Nytko-Burda - tel. 12 616 9315 (imprezy – Rynek Główny i Mały Rynek)

• Małgorzata Kurek - tel. 12 616 9248 (imprezy – plac Szczepański i plac Wolnica)

• Magdalena Adamiec - tel. 12 616 9311 (imprezy – pozostałe tereny)

• Waldemar Adlewski - tel. 12 616 9484 (wjazd i postój pojazdów)

 

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc minimis – na druku stanowiącym załącznik nr 1 do procedury.

 

2) Odpowiednio:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie wnioskodawca otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat,

 

b) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jakie wnioskodawca otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat – na druku stanowiącym załącznik nr 2 do procedury,

 

c) oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat – na druku stanowiącym załącznik nr 2 do procedury.

 

3) Zobowiązanie do poinformowania o otrzymaniu pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w trakcie toczącego się postępowania – na druku stanowiącym załącznik nr 2 do procedury.

 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 

Ww. dokumenty powinny być dołączone do wniosku o czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni, w związku z którym wnioskodawca ubiega się o odstąpienie od naliczania opłaty (składanego wg odrębnej procedury).

Przy składaniu kserokopii dokumentów, o których mowa w punktach 2) lit. a) oraz 3) należy okazać do wglądu ich oryginały.

 Opłaty

Nie dotyczyForma załatwienia

Zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczyTryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna

1) Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

2) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

4) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

5) Zarządzenie nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.).

6) Zarządzenie Nr 1125/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.).

 Dostępność procedury

Procedurę oraz druki załączników można pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl oraz w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK.Informacje dodatkowe dla klienta

1) Odstąpienie od naliczania opłaty za czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni jest możliwe wyłącznie w przypadkach określonych w § 2 ust. 1-4 zarządzenia nr 2031/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni.

2) Wniosek o odstąpienie od naliczania opłaty za czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni (udzielenie pomocy de minimis) należy złożyć razem z wnioskiem o jej udostępnienie – w Wydziale Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

3) W przypadku nieprzedłożenia kompletu wymaganych niniejszą procedurą zaświadczeń, oświadczeń i informacji w terminie do 3 dni roboczych przed planowanym (wnioskowanym) terminem rozpoczęcia przedsięwzięcia, pomoc de minimis nie zostanie udzielona – opłata za czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni zostanie naliczona zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do zarządzenia w sprawie stawek za czasowe udostępnianie nieruchomości i przestrzeni.