SA-56
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców


Załączniki do procedury:
wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania zezwolenia

na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu albo zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa: Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oraz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 Załatw sprawę elektronicznie

Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków Referat Handlu i Usług, pok. 813, sa.umk@um.krakow.pl

• Bartosz Mikos – tel. 12 616 9252

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o wydanie zezwolenia

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

II. Załączniki do wniosku:

1. W zależności od rodzaju podmiotu składającego wniosek odpowiednio:

a) kserokopia metryki lub rodowodu psa,

b) kserokopia zaświadczenia o numerze i miejscu umieszczenia mikrochipa lub tatuażu,

c) kserokopia zaświadczenia o szczepieniu przeciwko wściekliźnie - ważne 1 rok.

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 Opłaty

1. Opłata skarbowa od zezwolenia - 82,00 zł.

2. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17,00 zł.

3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Pekao BP na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Numer konta: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Wydanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.

 

 Termin załatwienia

Do miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczyTryb odwoławczy

Od decyzji o odmowie wydania zezwolenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 Podstawa prawna

1. Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie.

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsiz dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymywania chartów rasowych oraz ich mieszańców.

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl oraz w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać do wglądu ich oryginały. Wydział Spraw Administracyjnych może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

2. Wnioskodawca ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

a) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w pkt 8 lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a.,

b) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tutejszego organu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

3. Zezwolenie wygasa w razie zmiany miejsca prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa.