SA-54
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych

Udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji zadań, tj. Prowadzenia postepowania w sprawach odbierania zawiadomień o znalezieniu rzeczy, przyjmowania i przechowania rzeczy znalezionych oraz poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Odbiorcą danych osobowych jest znalazca rzeczy, który zażądał wypłaty znaleźnego na podstawie art. 10 ustawy o rzeczach znalezionych.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym ima charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przekazania danych pozwalających na dochodzenie wypłaty znaleźnego od właściciel rzeczy znalezionej.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

Poprzez platformę ePUAP.

WYĄCZNIE osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII-XIII (Podgórze) w budynku przy ul. Wielickiej 28a, I piętro, pok. 114,

tel. 12 616 57 11 / fax 12 616 56 81

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
  1. Protokół przyjęcia rzeczy/zawiadomienia o znalezieniu rzeczy.
  2. Pisemny wniosek o wydanie rzeczy znalezionej, zawierający jej szczegółowy opis (cechy charakterystyczne, znaki szczególne), z określeniem miejsca i okoliczności zagubienia.
  3. Do wglądu dowód osobisty (przy odbiorze rzeczy znalezionej).
  4. Zapytanie osoby poszukującej swojej rzeczy na temat rzeczy znalezionych (pisemnie lub ustnie w siedzibie Biura)

 Opłaty

Nie podlega opłacie.Forma załatwienia
  1. Protokół i poświadczenie przyjęcia oddanej do Biura rzeczy.
  2. Protokół wydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru.
  3. Protokół wydania rzeczy i zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowywania (przy wydawaniu rzeczy znalazcy).
  4. Udzielanie informacji osobom poszukującym swoich rzeczy na temat rzeczy znalezionych znajdujących się w depozycie tut. Biura.

 Termin załatwienia
  1. Termin do odbioru rzeczy znalezionej wynosi 1 rok i należy go liczyć od momentu wezwania przez tut. Biuro osoby uprawnionej do jej odbioru
  2. W razie braku możliwości wezwania osoby uprawnionej do odbioru – termin podjęcia rzeczy znalezionej wynosi 2 lata, od momentu znalezienia rzeczy.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.Informacje dodatkowe dla klienta

Tut. Biuro przyjmuje rzeczy znalezione na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a także rzeczy znalezione przez osoby mające miejsce zamieszkania w Krakowie. Rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego oddawane są przez znalazcę zarządcy tego budynku lub środka transportu, który ma obowiązek po 3 dniach przekazać je właściwemu staroście. Starosta odmawia przyjęcia rzeczy, których szacunkowa wartość nie przekracza 100 zł.

 

Informacje o znalezionych rzeczach można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: brz@um.krakow.pl