SA-54
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych

Udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych

 


Załatw sprawę elektronicznie

Poprzez platformę ePUAP.

WYĄCZNIE osoba posiadająca ważny kwalifikowany certyfikat lub podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII-XIII (Podgórze) w budynku przy ul. Wielickiej 28a, I piętro, pok. 114,

 • Robert Popenda
 • Tomasz Kmiecik

 tel. 12 616 57 13 / fax 12 616 56 81

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Protokół przyjęcia rzeczy/zawiadomienia o znalezieniu rzeczy.
 2. Pisemny wniosek o wydanie rzeczy znalezionej, zawierający jej szczegółowy opis (cechy charakterystyczne, znaki szczególne), z określeniem miejsca i okoliczności zagubienia.
 3. Do wglądu dowód osobisty (przy odbiorze rzeczy znalezionej).
 4. Zapytanie osoby poszukującej swojej rzeczy na temat rzeczy znalezionych (pisemnie lub ustnie w siedzibie Biura)

 Opłaty

Nie podlega opłacie.Forma załatwienia
 1. Protokół i poświadczenie przyjęcia oddanej do Biura rzeczy.
 2. Protokół wydania rzeczy osobie uprawnionej do odbioru.
 3. Protokół wydania rzeczy i zaświadczenie stwierdzające upływ terminów przechowywania (przy wydawaniu rzeczy znalazcy).
 4. Udzielanie informacji osobom poszukującym swoich rzeczy na temat rzeczy znalezionych znajdujących się w depozycie tut. Biura.

 Termin załatwienia
 1. Termin do odbioru rzeczy znalezionej wynosi 1 rok i należy go liczyć od momentu wezwania przez tut. Biuro osoby uprawnionej do jej odbioru
 2. W razie braku możliwości wezwania osoby uprawnionej do odbioru – termin podjęcia rzeczy znalezionej wynosi 2 lata, od momentu znalezienia rzeczy.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397)Informacje dodatkowe dla klienta

Tut. Biuro przyjmuje rzeczy znalezione na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a także rzeczy znalezione przez osoby mające miejsce zamieszkania w Krakowie. Rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego oddawane są przez znalazcę zarządcy tego budynku lub środka transportu, który ma obowiązek po 3 dniach przekazać je właściwemu staroście. Starosta odmawia przyjęcia rzeczy, których szacunkowa wartość nie przekracza 100 zł.