SA-52
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu zorganizowania akcji zbierania podpisów i innych o podobnym charakterze

 


Załączniki do procedury:
wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy czasowego udostępnienia nieruchomości, której możesz być stroną.

 

Informujemy, że:

 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

 

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem załatwienia sprawy i ma charakter obowiązkowy.

 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

 

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, której możesz być stroną.

 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków Referat Handlu i Usług, pok. 813, sa.umk@um.krakow.pl

Elżbieta Bielska – tel. 12 616 94 58

Katarzyna Nytko-Burda – tel. 12 616 93 15

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o zawarcie umowy.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

II. Załączniki do wniosku:

1. Szczegółowy opis przedsięwzięcia.

2. Jednoznaczna lokalizacja przedsięwzięcia zaznaczona mapie sytuacyjnej.

3. Graficzny i zwymiarowany projekt przedsięwzięcia z uwzględnieniem form i sposobów umieszczania nośników informacji wizualnej, form elementów stałych (estrada/podest, stoisko, oprawa plastyczna), wyposażenia, kolorystyki, rodzajów materiałów, oświetlenia, itp.

4. Oświadczenie o posiadaniu aktualnych orzeczeń lub zezwoleń dopuszczających eksploatację urządzeń technicznych wykorzystywanych podczas przedsięwzięcia.

5. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwą jednostkę.

6. Dowód zarejestrowania komitetu wyborczego.

7. Zgoda właściwej jednostki pełniącej funkcję zarządcy dróg publicznych w Krakowie, na wjazd i postój wszelkich pojazdów na płytach Rynku Głównego, Małego Rynku, placu Szczepańskiego i placu Wolnica dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 7,5 ton.

8. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 Opłaty

1) Za zajęcie nieruchomości pobiera się opłaty w wysokości określonej w załączniku do zarządzenia nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości.

2) Używający nagłośnienia w obszarze historycznego zespołu Miasta Krakowa są zobowiązani do uiszczenia kaucji w wysokości 2000 zł.

3) W przypadku udostępniania Błoń Krakowskich pobierana jest kaucja w wysokości 7,00 zł za 1 m2 zajmowanej powierzchni, niezależnie od opłaty za udostępnienie terenu, na zasadach określonych w zarządzeniu, o którym mowa w pkt. 1.

 Forma załatwienia

1) Umowa cywilnoprawna.

2) Pisemne uzgodnienie, dotyczy w szczególności przedsięwzięć niepodlegających opłacie za czasowe zajęcie nieruchomości na mocy odpowiednich przepisów.

 Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Opinia Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w przypadku, organizowania imprezy/wydarzenia na terenie zieleni miejskiej.

2) Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2) Uchwała Nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).

3) Zarządzenie nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości.

4) Zarządzenie nr 3357/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie.

5) Zarządzenie nr 3362/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzania w sprawie w sprawie zarządzania Małym Rynkiem, placem Wolnica i placem Szczepańskim w Krakowie.

6) Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. zm.).

 Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl oraz w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK.Informacje dodatkowe dla klienta

1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać do wglądu ich oryginały. Wydział Spraw Administracyjnych UMK może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

2. Procedura odnosi się do nieruchomości i przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości i przestrzeni będących własnością Skarbu Państwa, a położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków.

3. Procedura nie dotyczy nieruchomości budynkowych i budynków zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, nieruchomości będących drogami publicznymi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, terenów objętych umowami użytkowania wieczystego, użyczenia, najmu, dzierżawy oraz oddanych w trwały zarząd, za wyjątkiem terenów zieleni miejskiej będących w trwałym zarządzie jednostki miejskiej zarządzającej zielenią.

4. Wniosek w sprawie zajęcia należy złożyć z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

5. Brak dotrzymania terminu, o którym mowa w pkt 4, może uniemożliwić procedowanie wniosku, a w konsekwencji skutkować niezawarciem umowy czasowego udostępnienia terenu.

6. Lokalizację i rodzaj przedsięwzięcia określa każdorazowo wnioskodawca, na własną odpowiedzialność. Lokalizacja przedsięwzięcia dopuszczalna jest wyłącznie w miejscach, w których nie powoduje zakłócenia, w szczególności: ruchu pieszego, wjazdu lub wyjazdu, bądź ładu przestrzennego.

7. Niewywiązanie się wnioskodawcy z dotychczasowych zobowiązań finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy.

8. Użycie nagłośnienia może nastąpić po dopuszczeniu takiej możliwości

w treści umowy. Emisja dźwięku w obszarze chronionym powinna być skierowana

na niezabudowaną przestrzeń i natężenie dźwięku nie może przekraczać wartości 85 dB mierzonej w odległości:

a) 32 m od źródła dźwięku w przypadku imprez,

b) 16 m od źródła dźwięku w innych przypadkach, których celem jest potrzeba komunikacji publicznej.

9. W przypadku stwierdzenia przez służby miejskie odstępstwa od uzgodnionych

w umowie warunków, używający nagłośnienia zobowiązany jest do obniżenia poziomu natężenia dźwięku lub wyłączenia urządzeń nagłaśniających.

10. Naruszenie warunków umowy w zakresie warunków użycia nagłośnienia, ustawienia elementów przestrzennych lub wjazdu pojazdów skutkuje przepadkiem kaucji.

11. W przypadku przedsięwzięć na terenach zielonych wnioskodawca jest zobowiązany do podpisania sporządzonych przez zarządzającego terenem: protokołu warunków wydania i protokołu odbioru terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.

12. Wnioskodawca legitymujący się zagranicznymi dokumentami składając wniosek załącza do niego ich tłumaczenia na język polski.

13. W przypadku planowanego wykorzystania przez organizatora logotypu miasta Krakowa lub nazwy Kraków, jego projekt powinien być zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta, dostępnym na stronie www.bip.krakow.pl oraz zostać przesłany do akceptacji Wydziału Komunikacji Społecznej UMK poprzez stronę https://skp.um.krakow.pl/grafika