SA-51
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Wydanie duplikatu karty wędkarskiej i duplikatu karty łowiectwa podwodnego


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania duplikatu karty wędkarskiej i duplikatu karty łowiectwa podwodnego.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa: Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

Referat Handlu i Usług, pok. 813, sa.umk@um.krakow.pl

Bartosz Mikos - tel. 12 616 9252

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o wydanie duplikatu karty wędkarskiej lub duplikatu karty łowiectwa podwodnego. Wzory wniosków stanowią załączniki do niniejszej procedury.

II. Załączniki do wniosku:

1. Aktualne zdjęcie - 1 szt.

2. Potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie duplikatu karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego w kwocie 10,00 zł.

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

4. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za złożenie dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w kwocie 17 zł.

 Opłaty

1. Opłata za wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego wynosi 10,00 zł.

Numer konta (wydanie duplikatu) 78 1020 2892 0000 5302 0590 0966

2. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa -17 zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Nr konta (pełnomocnictwo): 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Wydanie duplikatu karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego albo odmowa wydania tych dokumentów.Termin załatwienia

Do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczyTryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać ze strony internetowej:

www.bip.krakow.pl oraz w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK.

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać do wglądu ich oryginały.

2. Wydział Spraw Administracyjnych może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

3. Duplikat karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego jest wydawany w przypadku kradzieży, zgubienia karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

4. Duplikat karty wędkarskiej dla osoby małoletniej wydaje się za zgodą jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Wniosek osoby małoletniej musi być podpisany przez jej przedstawiciela ustawowego (przez jednego z rodziców) lub opiekuna prawnego.

5. Zdjęcie musi być aktualne, nieuszkodzone, nieużyte w innych dokumentach oraz mieć wymiary nie większe niż 35 × 45 mm.

6. Wnioskodawca ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

a) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w pkt 8 lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a.,

b) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tutejszego organu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGNIESZKA RUDNICKA-DRABIK
Data wytworzenia:
2017-08-04
Data publikacji:
2017-08-04
Data aktualizacji:
2019-05-15