SA-46
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zawarcie umowy na czasowe udostępnienie terenu w celu umieszczenia tablic (w tym szyldów) i urządzeń reklamowych.


Załączniki do procedury:
wniosek
oświadczenie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy czasowego udostępnienia nieruchomości, której możesz być stroną.

 

Informujemy, że:

 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

 

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem załatwienia sprawy i ma charakter obowiązkowy.

 

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

 

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, której możesz być stroną.

 

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy. Do czasu uruchomienia przez Ministerstwo Cyfryzacji centralnej usługi na ePUAP, wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można przesłać elektronicznie wyłącznie przy użyciu profilu ePUAP (adres strony: www.epuap.gov.pl) i przy wykorzystaniu formularza pod nazwą: Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Wymagane procedurą dokumenty należy dodać do formularza „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” w formie załączników.Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków Referat Handlu i Usług, pok. 618 i 813, sa.umk@um.krakow.pl

 

• Edyta Wojciula - tel. 12 616 9268

• Daniel Bartosz - tel. 12 616 9316

 

UWAGA:

1) W przypadku, gdy wniosek dotyczy zajęcia powierzchni budynku pozostającego w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, sprawę rozpatruje Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 16, w oparciu o procedurę:

ZBK-10

 

2) W przypadku, gdy wniosek dotyczy zajęcia terenu w pasie drogowym drogi publicznej lub na terenie drogi wewnętrznej pozostającej w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa sprawę rozpatruje ZDMK, os. Złotej Jesieni 14, w oparciu o procedury:

ZDMK-61

ZDMK-27

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o zawarcie umowy.

Wzór wniosku stanowi załącznik do procedury.

II. Załączniki do wniosku

1) Umowa spółki cywilnej, gdy umowa ma dotyczyć spółki.

 

2) Wyrys i wypis z ewidencji gruntów dla działki, na której będzie umieszczona tablica (w tym szyld) lub urządzenie reklamowe itp.

3) Jednoznaczna lokalizacja tablicy (w tym szyld) lub urządzenie reklamowe itp.

zaznaczona na wyrysie z ewidencji gruntów, mapie sytuacyjnej lub szkicu.

4) Graficzny i zwymiarowany projekt konstrukcji tablicy (w tym szyldu) lub urządzenia reklamowego itp.

5) z uwzględnieniem formy i sposobu umieszczania, kolorystyki, rodzaju materiałów, oświetlenia, itp.

6) Dwa aktualne zdjęcia tablicy (w tym szyldu) lub urządzenia reklamowego itp.

w przypadku wniosku o kontynuację umowy.

7) Odpowiednio:

a) decyzja o pozwoleniu na budowę – uzyskana w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK,

b) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych w formie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu – uzyskane w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK.

c) pozwolenie właściwych służb konserwatorskich – każdorazowo w przypadku określonym właściwymi przepisami prawa.

d) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Uchwały Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych i ogrodzeń” oraz konieczności uzyskania tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości na cele budowlane.

8) Odpowiednio:

a) pozytywna opinia konstrukcyjna projektanta (posiadającego odpowiednie uprawnienia) odnośnie reklamy umieszczonej na rusztowaniu w zakresie spełnienia przez nią wymogów bezpieczeństwa,

b) pozytywna opinia konstrukcyjna projektanta (posiadającego odpowiednie uprawnienia) odnośnie rusztowania w zakresie spełnienia przez nie warunków bezpieczeństwa w przypadku zamiaru powieszenia reklamy.

9) Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 

 Opłaty

Za zajęcie nieruchomości pobiera się opłaty obliczone na zasadach i w wysokości określonej w załączniku do zarządzenia nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości (z późn. zm.)Forma załatwienia

Umowa cywilnoprawna.

 

 Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcyDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Opinia Plastyka Miasta (jeśli dotyczy).

 

2) Opinia właściwych służb konserwatorskich – każdorazowo w przypadku:

a) zamiaru wprowadzenia na terenie Park Kulturowy Stare Miasto nowych elementów wyposażenia przestrzeni nieobjętych standardami dla obszaru Parku Kulturowego Stare Miasto, zamiaru wykorzystania innej lokalizacji niż wyznaczone dla obszaru Parku,

b) terenów (wraz z ich otuliną) poza Parkiem Kulturowym, objętych ochroną konserwatorską.

 

3) Opinia Głównego Architekta Miasta – w przypadku zamiaru wprowadzenia na terenie obszaru Parku Kulturowego Stare Miasto nowych elementów wyposażenia przestrzeni nieobjętych standardami dla obszaru Parku, zamiaru wykorzystania innej lokalizacji niż wyznaczone dla obszaru Parku.

4) Opinia Zarządu Dróg Miasta Krakowa w przypadku, gdy z wniosku w sprawie wynika, iż przedsięwzięcie ma być zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie pasów drogowych.

5) Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczyPodstawa prawna

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4) Uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).

5) Uchwała nr LXXXI/1252/13 RMK z dnia 11 września 2013 r. w sprawie akceptacji aneksu nr 1 do Porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Krakowa prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6) Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. zm.).

7) Zarządzenie nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości (z późn. zm.).

8) Uchwała Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych i ogrodzeń”.

 Dostępność procedury

Procedurę oraz druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl oraz w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK.

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

 

 

1) Procedura odnosi się do banerów, billboardów, panelów reklamowych, pylonów, słupów plakatowo-reklamowych (okrąglaków), innych wolnostojących tablic i wolnostojących urządzeń reklamowych, szyldów, nośników informacji wizualnej itp.

2) Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać do wglądu ich oryginały. Wydział Spraw Administracyjnych może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

3) Procedura odnosi się do nieruchomości lub przestrzeni będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Skarbu Państwa położonych na terytorium Gminy Miejskiej Kraków.

4) Procedura nie dotyczy nieruchomości budynkowych i budynków pozostających

w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, pasa drogowego, dróg publicznych, a także terenów oddanych w użytkowanie wieczyste, użyczenie, najem lub dzierżawę.

 

5) Wniosek w sprawie zawarcia umowy na czasowe udostępnienie terenu w celu umieszczenia tablic (w tym szyldów) i urządzeń reklamowych, należy złożyć z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem.

6) W przypadku wniosku o kontynuację umowy należy go złożyć najwcześniej na trzy miesiące a najpóźniej na miesiąc przed wygaśnięciem umowy.

7) Lokalizację i rodzaj przedsięwzięcia określa każdorazowo wnioskodawca, na własną odpowiedzialność, ponosząc wszelkie konsekwencje wynikające z tego tytułu. Lokalizacja dopuszczalna jest wyłącznie w miejscach, w których nie powoduje zakłócenia ruchu pieszego, wjazdu lub wyjazdu, bądź ładu przestrzennego. Dodatkowo w obszarach chronionych obowiązują standardy określone dla tych obszarów.

8) Szczegółowe zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych określa Uchwała Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych i ogrodzeń”.

9) Niewywiązanie się wnioskodawcy z dotychczasowych zobowiązań finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy.

10) W przypadku przedsięwzięć na terenach zielonych wnioskodawca jest zobowiązany do podpisania sporządzonych przez zarządzającego terenem: protokołu warunków wydania i protokołu odbioru terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.

11) W Rynku Głównym nośniki oraz elementy informacji wizualnej mogą być umieszczane na ogrodzeniach i rusztowaniach wyłącznie w okresie wykonywania prac remontowo – budowlanych. Montaż rusztowań w Rynku Głównym w Krakowie możliwy jest tylko w celu przeprowadzania remontu elewacji budynku lub dachu.

12) Treścią nośnika, elementu informacji wizualnej nie może być reklama: wyrobów alkoholowych, tytoniowych, prezentująca treści pornograficzne, obrażająca uczucia religijne mieszkańców i turystów lub znieważająca przedmioty czci religijnej itp.

13) Pod pojęciem obszar chroniony rozumie się obszar położony w granicach historycznego zespołu Miasta Krakowa. Granica obszaru obejmuje historyczny zespół miasta: Stare Miasto, Wawel, Stradom, Kazimierz, Podgórze, Nowy Świat, Piasek. Granica przebiega od al. 29 Listopada, ulicą Warszawską, Ogrodową, obejmuje budynek Dworca Głównego i biegnie wzdłuż torów, dalej ulicą Lubicz, Bosacką, ścieżką osiedlową do ul. Rakowickiej, ścieżką po północnej stronie budynku Uniwersytetu Ekonomicznego, dalej na wschód do ul. Beliny –Prażmowskiego, Rondem Mogilskim, al. Powstania Warszawskiego, granicą Ogrodu Botanicznego obejmując Ogród Botaniczny i Obserwatorium Astronomiczne, do ul. Kopernika, ul. Śniadeckich do ul. Sołtyka, ulicami: św. Łazarza, Grzegórzecką do torów kolejowych, wzdłuż torów kolejowych, ul. Miodową z jej wyłączeniem, ulicami: Siedleckiego, Daszyńskiego (granicą cmentarza Żydowskiego) i dalej do brzegu Wisły, z wyłączeniem stacji benzynowej, ulicą Podgórską z wyłączeniem ulicy, mostem Powstańców Śląskich z wyłączeniem mostu, ulicami: Na Zjeździe, Kącik, Traugutta, Dąbrowskiego, Hetmańską, al. Powstańców Wielkopolskich, al. Powstańców Śląskich, Kamieńskiego, Konopnickiej, Ludwinowską, bulwarem Wołyńskim i bulwarem Poleskim, włączając Bulwary i brzeg Wisły, do mostu Dębnickiego, włączając most, alejami: Krasińskiego, Mickiewicza, Słowackiego, włączając całe aleje, do ul. Warszawskiej.