SA-45
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zawarcie umowy na czasowe udostępnienie miejsca w celu zorganizowania ogródka kawiarnianego/ gastronomicznego w Krakowie poza Rynkiem Głównym, Małym Rynkiem, placem Szczepańskim oraz placem Wolnica w Krakowie (zw. dalej ogródkiem)

 


Załączniki do procedury:
Wniosek

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy czasowego udostępnienia nieruchomości, której możesz być stroną.

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem załatwienia sprawy i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, której możesz być stroną.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków, Referat Handlu i Usług, pok. 608, sa.umk@um.krakow.pl

Magdalena Krawczyk - tel. 12 616 92 30

 

UWAGA:

1. W przypadku, gdy wniosek dotyczy zajęcia nieruchomości pozostającej w zarządzie jednostki pełniącej funkcję zarządcy dróg publicznych w Krakowie, wniosek rozpatrywany jest w oparciu o treść procedury ZDMK-26

2. Wytyczne dotyczące wyposażenia i aranżacji ogródka można uzyskać u Plastyka Miasta w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK, plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków, tel. 12 616-15-55.

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o zawarcie umowy.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

II. Załączniki do wniosku:

1. Umowa spółki cywilnej, gdy umowa ma dotyczyć spółki.

2. Odpowiednio:

a) zaświadczenie o: wpisie do rejestru zakładów, dokonaniu zmian w rejestrze zakładów – podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej – dot. lokalu kawiarnianego/gastronomicznego prowadzonego przez wnioskodawcę z możliwością podawania asortymentu w obrębie ogródka/poszerzenia dotychczasowej działalności o prowadzenie ogródka,

b) decyzja w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładu, jako spełniającego odpowiednie wymagania dla celów prowadzonej działalności żywieniowo – żywnościowej, wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – dla lokalu kawiarnianego/ gastronomicznego prowadzonego przez wnioskodawcę z możliwością podawania asortymentu w obrębie ogródka/poszerzenia dotychczasowej działalności o prowadzenie ogródka.

3. Odpowiednio:

a) umowa najmu lokalu,

b) dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości, w której mieści się lokal kawiarniany/gastronomiczny,

c) dokument potwierdzający prawo rozporządzania rzeczą wspólną w przypadku współwłasności, a w sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, oświadczenie o stanie prawnym nieruchomości, w której mieści się lokal kawiarniany/gastronomiczny.

4. Pisemne uzgodnienie: terminów zawarcia umów, sposobu podziału powierzchni oraz usytuowania ogródków względem elewacji budynku – w przypadku, gdy w budynku funkcjonują dwa (lub więcej) lokale kawiarniane/gastronomiczne i wszyscy wnioskodawcy ubiegają się o zawarcie umowy.

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

6. Zwymiarowany projekt architektoniczny ogródka (w 1 egz.) wykonany przez architekta, w skali 1:50 lub 1:100 (dopuszczalny format projektu: A3 lub A4). Projekt można również przesłać w formie skanu (po uzgodnieniu akceptowalnego formatu pliku) na adres: sa.umk@um.krakow.pl

Projekt powinien składać się z załączników graficznych:

a) rzut w skali - uwzględniający pełne wyposażenie ogródka: stoliki, krzesła, parasole, stojak z menu, pomocnik kelnerski, kwietniki/donice, przęsła ogrodzenia, elementy dekoracyjne, oświetlenie, elektryczne urządzenia grzewcze, gazowe urządzenia grzewcze, maszty podtrzymujące przewody elektryczne wraz z podstawą, inne elementy wyposażenia przestrzeni, takie jak: drzewa wraz z obrysem pni, latarnie, słupy ogłoszeniowe, stojaki rowerowe, hydranty, itp.

b) widok ogródka na tle elewacji budynku z uwzględnieniem bram wjazdowych i wejściowych, witryn, drzwi prowadzących do wnętrza budynku oraz elementów wyposażenia przestrzeni, o których mowa w lit. a),

c) legenda w formie tabeli z opisem danych technicznych (nazwa, typ, symbol, wymiary, materiał, kolorystyka) i fotografią wszystkich elementów wyposażenia ogródka.

7. Wypis i wyrys z Ewidencji Gruntów z Wydziału Geodezji UMK dla wnioskowanej lokalizacji ogródka gastronomicznego.

8. Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy (uzgodnienia, zezwolenia, zgody, oświadczenia, itp.).

 Opłaty

Za zajęcie nieruchomości pobiera się opłaty w wysokości określonej w załączniku do zarządzenia nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości.

 Forma załatwienia

Umowa cywilnoprawna.Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami), a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1. Opinia Plastyka Miasta. Jeżeli projekt architektoniczny ogródka pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniego, zaakceptowanego przez Plastyka Miasta, to kolejna opinia nie jest wymagana.

2. Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków. Jeżeli projekt architektoniczny ogródka pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniego, zaakceptowanego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, to kolejna opinia nie jest wymagana.

3. Opinia Głównego Architekta Miasta. Jeżeli projekt architektoniczny ogródka pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniego, zaakceptowanego przez Głównego Architekta Miasta, to kolejna opinia nie jest wymagana.

4. Opinia Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Jeżeli projekt architektoniczny ogródka pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniego, zaakceptowanego przez ZDMK, to kolejna opinia nie jest wymagana.

5. Opinia Zarządu Zieleni Miejskiej. Jeżeli projekt architektoniczny ogródka pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniego, zaakceptowanego przez ZZM to kolejna opinia nie jest wymagana.

6. Opinia Zarządu Budynków Komunalnych. Jeżeli projekt architektoniczny ogródka pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniego, zaakceptowanego przez ZBK, to kolejna opinia nie jest wymagana.

7. Wydział Planowania Przestrzennego. Jeżeli projekt architektoniczny ogródka pozostaje bez zmian w stosunku do poprzedniego, zaakceptowanego przez Wydział Planowania Przestrzennego, to kolejna opinia nie jest wymagana.

8. Informacja o realizacji zobowiązań finansowych na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

9. Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy (uzgodnienia, zezwolenia, zgody, oświadczenia, itp.).

 

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).

3. Zarządzenie nr 20/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 stycznia 2004 r. w sprawie zasad użytkowania i ochrony przestrzeni publicznej historycznego zespołu Miasta Krakowa (z późn. zm.).

4. Zarządzenie nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości.

 

 

 

 

 

 Dostępność procedury

Procedurę oraz wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl oraz w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK.

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

1. Sezon funkcjonowania ogródków: od dnia 1 marca do dnia 30 listopada.

2. Termin złożenia dokumentów (wniosek wraz z kompletem załączników): najwcześniej 90 dni i najpóźniej 30 dni przed planowanym zawarciem umowy.

3. Miejsce złożenia dokumentów: stanowiska informacyjno-podawcze Urzędu Miasta Krakowa.

4. Termin zawarcia umowy: na okres nie dłuższy niż jeden sezon i nie dłuższy niż wynikający z umowy najmu lokalu kawiarnianego/gastronomicznego.

5. Warunek zawarcia umowy/aneksu: uregulowanie zobowiązań finansowych wobec Gminy Miejskiej Kraków (nie dotyczy zawartych porozumień, itp.).

6. Wnioskodawca może podpisać jedną umowę przed jednym lokalem gastronomicznym mieszczącym się w danym budynku.

7. Przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać do wglądu ich oryginały. W przypadku kserokopii poświadczonej przez kancelarię notarialną do wglądu należy przedłożyć egzemplarz dokumentu z oryginalnym podpisem notariusza.

8. Wnioskodawca, który złoży wniosek w trakcie sezonu, po udostępnieniu miejsca przez Gminę Miejską Kraków, może podpisać umowę na organizację ogródka dopiero po wygaśnięciu wcześniej zaciągniętego przez Gminę zobowiązania.

9. Miejsce niewykorzystane przed budynkiem przez uprawnionego z tytułu pierwszeństwa może być udostępnione innemu wnioskodawcy, który posiada prawo do lokalu kawiarnianego/gastronomicznego w tym samym budynku. Zgodę w tym zakresie wydaje Dyrektor Wydziału na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

10. Jeżeli w budynku funkcjonują dwa lub więcej lokale kawiarniane/gastronomiczne i przedsiębiorcy reprezentujący lokale zainteresowani organizacją ogródków nie dostarczą pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w rozdz. II pkt. 4, to Dyrektor Wydziału określi inny sposób udostępnienia miejsca (naprzemiennie, w drodze losowania, przetargu).

11. Ogródki mogą być urządzane wyłącznie przed budynkiem, w którym znajduje się lokal kawiarniany/gastronomiczny posiadający własne zaplecze oraz wejście od strony ulicy, przy której jest zlokalizowany.

12. Pierwszeństwo w udostępnieniu miejsca na zorganizowanie ogródka mają lokale posiadające bezpośrednie wejście z ulicy lub placu (Rynku).

13. Do powierzchni ogródka nie wlicza się ogólnodostępnych przejść przez/między ogródki/ami, powierzchni zajętych przez: latarnie, hydranty, drzewa wraz z brukowanym obrysem pni, stojaki na rowery, inne stałe elementy wyposażenia przestrzeni.

14. Organizacja ogródków w pobliżu słupów ogłoszeniowych wymaga zachowania odległości od słupa min. 1,50 m.

15. Wyposażenie ogródka nie może wystawać poza jego obrys.

16. Organizacja ogródków jest możliwa przy:

1) zachowaniu min. 1,50 m wolnej przestrzeni chodnika umożliwiającej swobodne poruszanie się pieszych,

2) zachowaniu wolnej przestrzeni skrajni drogowej min. 0,50 m według przepisów odrębnych,

3) utrzymaniu wszystkich elementów wyposażenia ogródka położonych najbliżej dojścia lub wjazdu do bramy wejściowej lub wjazdowej – w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od światła bramy,

4) ogrodzeniu ogródków ze wszystkich stron, z uwzględnieniem niezbędnych wejść i wyjść, w przypadku, gdy szerokość ogródka jest większa niż 1,00 m.

17. Dopuszcza się parasole o wysokości do 2,75 m, min. pięcioboczne o średnicy do 3,50 m, wyłącznie na podporze centralnej, klasyczne z systemem antywietrznym kominowym, jednoczaszowe; o jednakowej średnicy i wymiarach.

18. Wymagana kolorystyka parasoli: biel, beż, szary (oraz kolory zbliżone do nich).

19. Czasze parasoli muszą być czyste, bez grafiki, w jednolitym kolorze.

20. Na lambrekinach dopuszcza się naprzemiennie (w formie napisu lub elementu plastycznego): logo firmowe lokalu, logo sponsora (kolorystyka dowolna, stonowana); logo firmowe lokalu może być zastąpione informacją o: prowadzonej działalności, danym lokalu, preferowanych wyrobach.

21. Szerokość lambrekinów nie może przekraczać 0,25 m.

22. Lambrekin należy do jednego boku parasola - niezależnie na ile części jest podzielony.

23. Parasole muszą posiadać parametry techniczne gwarantujące bezpieczeństwo, aby niekorzystne warunki atmosferyczne: gwałtowne wichury, silne podmuchy wiatru, opady śniegu, gradu, itp. nie powodowały ich: uginania, łamania, wyrwania, przewracania, itp.

24. Donice powinny być drewniane, ceramiczne lub metalowe (preferowany kolor ciemny), przez cały sezon obsadzone kwiatami (roślinność musi być utrzymywana w należytym stanie fitosanitarnym).

25. Ogródek powinien być wyposażony w meble typu kawiarnianego, np. małe 4-osobowe stoliki.

26. W obrysie ogródka zezwala się na ustawienie:

a) jednego pomocnika kelnerskiego o wymiarach do: 1,20 m (wys.) x 1,00 m (szer.) x 0,60 m,

b) jednej karty menu nieprzekraczającej wymiarów: 0,50 m x 0,70 m umieszczonej na stojaku (pulpicie) o wysokości do 1,20 m lub na sztaludze o wymiarach do: 1,45 m (wys.) x 0,46 m (plansza z treścią menu w różnych wersjach językowych, powinna zawierać wyłącznie spis karty dań wraz z cennikiem).

27. Na ogrodzeniu ogródka dopuszcza się możliwość zawieszenia logo firmowego oraz tylko jednego znaku identyfikacyjnego firmy ochroniarskiej (zaleca się korzystanie z usług profesjonalnych firm ochroniarskich).

28. Lokalizację, powierzchnię, usytuowanie przejść przez ogródki i między nimi zatwierdza Dyrektor Wydziału po uzyskaniu opinii Plastyka Miasta, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Głównego Architekta Miasta, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Zarządu Zieleni Miejskiej, Zarządu Budynków Komunalnych, Wydziału Planowania Przestrzennego (odpowiednio) z uwzględnieniem zapisów uchwał Rady Miasta Krakowa dot. Parku Kulturowego Stare Miasto oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

29. Dyrektor Wydziału może wnieść zastrzeżenia do lokalizacji ogródka z uwagi na istniejące uwarunkowania, np. wynikające z organizacji ruchu, natężenia ruchu pieszych i pojazdów, szerokości chodnika, sposobu parkowania pojazdów, itp.

30. W uzasadnionych sytuacjach Dyrektor Wydziału ma prawo:

 zmiany terminu zawarcia umowy,

 odstąpienia od jej zawarcia,

 podpisania umowy z obowiązkiem zapłaty „z góry” za cały okres jej trwania,

 zawarcia umowy na pierwszy miesiąc, z możliwością aneksowania o kolejny miesiąc, pod warunkiem realizacji zgodnie z jej treścią.

31. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie ogródka wymaga uzyskania zezwolenia, wydanego w odrębnym postępowaniu.

32. Po zakończeniu realizacji umowy przedsiębiorca jest zobowiązany wyczyścić powierzchnię, na której funkcjonował ogródek.

33. W ogródkach zakazuje się:

1) instalowania podestów, montowania dachów, itp.,

2) umieszczania sztucznej trawy, wykładzin, itp.,

3) łączenia siedzisk, wstawiania ław, długich stołów, itp.,

4) wykorzystania urządzeń emitujących obraz, dźwięk, światło (z dopuszczeniem oświetlenia, o którym mowa w pkt. 35 ppkt. 10),

5) ustawiania stoisk handlowych i urządzeń gastronomicznych, w tym: barów, dystrybutorów napojów, lodów, itp.,

6) umieszczania elementów i plansz reklamowych, ogłoszeń, plakatów, nośników reklamowych i nośników informacji wizualnej służących do prezentacji reklam, do przekazu informacji, itp.,

7) umieszczania na drzewach oraz w brukowanym obrysie pni: jakichkolwiek elementów wyposażenia ogródka,

8) umieszczania niezatwierdzonych elementów wyposażenia ogródka.

34. Ogródek może być wyposażony w gazowe i elektryczne urządzenia grzewcze, z uwzględnieniem wymogów wskazanych w pkt. 35, 36.

35. Warunki ogólne używania energii elektrycznej na terenie ogródków:

1) zakaz umieszczania w obrębie ogródków oraz na przyległym terenie (zarządzanym przez Dyrektora Wydziału): skrzynek rozdzielczych prądu, urządzeń łączeniowych (np. puszek, rozdzielni elektrycznych) przekraczających wymiary: 0,10 m x 0,10 m x 0,05 m,

2) zakaz podwieszania przewodów elektrycznych zasilających ogródki: do latarń, do drzew, do innych elementów wyposażenia przestrzeni,

3) zakaz używania sprzętu/osprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku wewnętrznego, w tym: przedłużaczy, wtyczek, gniazdek, itp.,

4) w ogródku dopuszcza się wyłącznie instalację elektryczną wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sprawdzoną przez elektryka z aktualnymi uprawnieniami SEP do 1 kV,

5) zezwala się na użycie urządzeń elektrycznych (osprzętu) posiadających stosowne atesty i certyfikaty,

6) maszty wraz z podstawą wykonane z PCV lub z innych materiałów nieprzewodzących prądu elektrycznego (podtrzymujące przewody elektryczne) muszą być ustawione na terenie ogródka,

7) przewody doprowadzające energię elektryczną do ogródków muszą być poprowadzone na wysokości min. 2,50 m (od poziomu chodnika) bez tzw. „nawisów”,

8) zaleca się kolor czarny dla przewodów elektrycznych doprowadzających energię elektryczną do ogródków,

9) liczba urządzeń grzewczych (zalecany kolor biały) pod jednym parasolem nie powinna przekraczać łącznie 4 szt.,

10) w ogródku dopuszcza się oświetlenie światłem o temperaturze barwowej wyłącznie od 2500 K do 3000 K,

11) instalacja elektryczna w ogródku musi być wykonana estetycznie i musi umożliwiać swobodne składanie parasoli,

12) instalacje i urządzenia elektryczne w ogródkach muszą być tak montowane i eksploatowane, by nie narażać pracowników, przechodniów, gości ogródków oraz osób postronnych na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczne, szkodliwe oddziaływania pól elektromagnetycznych, oraz by nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków.

36. Warunki ogólne używania gazu na terenie ogródków:

1) w ogródkach dopuszcza się wyłącznie urządzenia grzewcze zasilane gazem, sprawne, przeznaczone do użytku zewnętrznego, posiadające wymagane przepisami atesty i certyfikaty, pod warunkiem ich montażu, napraw, eksploatacji i konserwacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a także pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania zasad ich użytkowania, wskazanych przez producenta,

2) w ogródkach dopuszcza się wyłącznie butle gazowe kompozytowe z bezpiecznym systemem podłączenia „klik-on”,

37. Rozliczenia umów, faktury, itp.:

W zakresie spraw księgowych (dot. zawartych umów na organizację ogródków) wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Podatków i Opłat UMK Referat ds. Księgowości Należności Cywilnoprawnych i innych Dochodów Gminy, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków pok. 306, tel. 12 61-69-209, 12 61-69-128,12 61-69-182.