SA-42
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Uzyskanie uprawnienia do wjazdu pojazdu zaprzęgowego oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym w Krakowie


Załączniki do procedury:
wniosek o uzyskanie uprawnienia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy czasowego udostępnienia nieruchomości, której możesz być stroną.

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem załatwienia sprawy i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, której możesz być stroną.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków Referat Handlu i Usług, pok. 813, sa.umk@um.krakow.pl

Małgorzata Kurek - tel. 12 616 9248

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

I. Wniosek o zawarcie umowy.

Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury.

II. Załączniki do wniosku:

1) Umowa spółki cywilnej (jeżeli dotyczy).

2) Paszport konia (do uzyskania w Związku Hodowców Koni), zawierający wpis:

a) o aktualnych badaniach lekarsko-weterynaryjnych (badania ważne do 1 roku),

b) potwierdzający oznaczenie konia za pomocą elektronicznego identyfikatora.

3) Polisa ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z rozszerzeniem o pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

4) Oświadczenie potwierdzające umiejętność i doświadczenie w zakresie powożenia pojazdem zaprzęgowym (jeżeli pojazdem zaprzęgowym powozić będzie inna osoba niż przedsiębiorca, to oświadczenie składa także ta osoba).

5) Umowa (np. zlecenia, o dzieło, itp.) zawarta z powożącym (jeżeli dotyczy).

6) Kolorowe (wyraźne) zdjęcie pojazdu zaprzęgowego o wymiarach 13cm x 18cm (ujęcie z boku) podpisane imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy – 1 szt.

7) Dokument potwierdzający wpłatę z tytułu utrzymania i opróżniania pojemników na końskie odchody.

8) Zaświadczenie o spełnieniu minimalnych warunków utrzymywania zwierząt w gospodarstwie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

9) Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 

 Opłaty

Opłata ryczałtowa (miesięczna) za korzystanie z uprawnienia do wjazdu oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym dla pojazdów zaprzęgowych obsługujących ruch turystyczny ustalona w drodze przetargu, płatna miesięcznie z góry do dwudziestego dnia każdego miesiąca trwania umowy.Forma załatwienia

Umowa cywilnoprawna.Termin załatwienia

Zgodnie z terminem określonym w ogłoszeniu o przetargu.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Opinia Plastyka Miasta – każdorazowo:

a) w zakresie zmiany formy, konstrukcji lub wymiany całego pojazdu,

b) dla nowych pojazdów zaprzęgowych,

c) w przypadku pojazdów zaprzęgowych o kształtach zbliżonych do wskazanych wzorów.

 2) Informacja o realizacji zobowiązań finansowych przedsiębiorcy na rzecz Gminy Miejskiej Kraków z tytułu należnych podatków oraz należności cywilnoprawnych.

3) Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.

 Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

2) Uchwała nr CXV/1547/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwa Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).

3) Zarządzenie nr 226/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie czasowego udostępniania nieruchomości.

4) Zarządzenie nr 3357/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zarządzania Rynkiem Głównym w Krakowie.

 

 

 Dostępność procedury

Procedurę oraz wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej www.bip.krakow.pl oraz w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK.

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

1) Zwycięzcy przetargu są zobowiązani złożyć w Urzędzie Miasta Krakowa wniosek wraz z załącznikami w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.

2) Przy składaniu kserokopii żądanych dokumentów należy okazać do wglądu ich oryginały.

3) Wydział Spraw Administracyjnych może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów, uzgodnień i zezwoleń wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.

4) Korzystanie z wyznaczonego postoju dla pojazdów zaprzęgowych wymaga zawarcia umowy cywilnoprawnej.

5) Umowa zawierana jest na okres wskazany w ogłoszeniu o przetargu, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata.

6) Jeden przedsiębiorca może zawrzeć tylko jedną umowę na korzystanie z jednego miejsca postojowego, niezależnie od sposobu działania przedsiębiorcy (indywidualnie lub w formie spółki cywilnej).

7) Pojazdy zaprzęgowe muszą być wyposażone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz posiadać naklejki kontrolne po obu stronach pojazdu) - zawierające numer boczny.

8) Konie używane do zaprzęgu muszą być oznaczone za pomocą elektronicznego identyfikatora i posiadać aktualne badania lekarsko-weterynaryjne.

9) Dopuszcza się zaprzęgi jednokonne lub dwukonne.

10) Do pojazdu zaprzęgowego nie można zaprzęgać ogierów, wnętrów, źrebnych klaczy.

11) Do zaprzęgu mogą być używane konie pięcioletnie lub starsze.

12) Długość całego zaprzęgu nie może przekroczyć 7 m.

13) Obowiązuje wzór pojazdów zaprzęgowych: Victoria, Lando (przeszklone).

14) W przypadku pojazdów zaprzęgowych o kształtach zbliżonych do wskazanych w ust. 13, decyzję o dopuszczeniu pojazdu do obsługi ruchu turystycznego podejmuje Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych UMK po uzyskaniu opinii Plastyka Miasta.

15) Pojazdy nie mogą: być zawieszone na pasach, posiadać dodatkowych skrzyń i siedzisk (mogą posiadać fabryczną skrzynię tylną, służącą do przewozu drobnych elementów wyposażenia).

16) Ustala się kolorystykę pojazdów zaprzęgowych:

czarny – RAL 9011

biały – RAL 9001 beż – RAL 1015

ciemnobrązowy – RAL 8016

bordo – RAL 3004

ciemna zieleń – RAL 6012

17) Dodatkowe elementy uprzęży skórzanej powinny być w nieagresywnych kolorach zbliżonych do koloru pojazdu.

18) Powożący pojazdem zaprzęgowym musi mieć odzież nawiązującą do tradycji dorożkarstwa krakowskiego (np. biała koszula, kamizelka, lub surdut – w kolorze czarnym lub szarym). Strój winien być uzupełniony o odpowiednie nakrycie głowy.

19) Pojazdem zaprzęgowym może kierować przedsiębiorca, z którym zawarto umowę cywilnoprawną lub osoba zatrudniona do pomocy (na podstawie odrębnej umowy).

20) Powożenie musi się odbywać w obecności pełnoletniego pomocnika.

21) Przedsiębiorca/powożący jest zobowiązany uczestniczyć jeden raz w roku w szkoleniu prowadzonym przez specjalistów z zakresu hodowli i użytkowania koni.