SA-18
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi


Załatw sprawę elektronicznie

Za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP) można złożyć wniosek o udostępnienie:

 

 • danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych,
 • danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, za pomocą urzadzeń teletransmisji danych
 • dokumentacji związanych z dowodami osobistymi.

 

Do czasu uruchomienia przez MSW  na ePUAP formularza " udostepnianie danych z rejestru mieszkańców"  , wypełniony dokument można przesłać wyłącznie przy użyciu profilu ePUAP (adres strony: www.epuap.gov.pl ) i przy wykorzystaniu formularza pn. Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Wypełniony dokument należy załączyć do formularza Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I-VII, 31-549 Kraków, Al. Powstania Warszawskiego 10

 • informacja adresowa informacja adresowa - tel. 12 616 9324 pok.704
 • załatwianie spraw - box 58-64, tel. 12 616 9138, 12 616 9251
 • Agnieszka Ulanowska - tel. 12 616 9333 / fax: 12 616 9344.

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII - XIII, 30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A

 • informacja adresowa - pok. 111 na I piętrze - tel. 12 616 5712, 12 616 5856,
 • załatwianie spraw meldunkowych - stan. nr 7-9 na I piętrze  tel. 12 616 5691, 12 616 5693, 12 616 5688
 • Ewa Eznekier- Bidzińska- tel. 12 616 5680 / fax. 12 616 5681.

 

Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV – XVIII, 31-949 Kraków, os. Zgody 2

 • punkt informacyjny dot. spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych dla Dzielnicy Nowa Huta - pok. nr 9, tel. 12 616 8762, w godz. od 15.00 do 18.00                     tel. 12 616 8719
 • załatwianie spraw meldunkowych - pok. nr 18, 20-21, 24, tel. 12 616 8732, 12 616 8735, 12 616 8737
 • Aleksandra Nowak - tel. 12 616 8723 / fax.: 12 616 8724.

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek (druki wniosków stanowią odpowiedni załącznik nr 1, 2, 3 i 4 do procedury).
 2. Dokumenty potwierdzające interes prawny w uzyskaniu przez wnioskodawcę danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 Opłaty
 1. Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia - 17 zł.

 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku

 1.  Opłata za udostępnienie:
 • jednostkowych danych osobom, jednostkom organizacyjnym i innym podmiotom - wynosi 31 zł; w przypadku udostępnienia danych na wniosek złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dowód dokonania powyższej opłaty należy dołączyć do wniosku;
 • dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym – wynosi 31 zł;
 • danych do celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej - ustalona według wzoru określonego w załączniku nr 5 do procedury; powyższą opłatę wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania organu udostępniającego dane;

 

NUMERY KONT:


Opłata skarbowa - PKO BP S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

Opłata za udostępnienie danych - PKO BP S.A. 82 1020 2892 0000 5602 0590 0941


 

 Forma załatwienia

Wydanie odpowiednio:

 • decyzji administracyjnej w przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych;
 • zaświadczenia lub pisemnej informacji (w formie zaświadczenia udostępnia się dane osobowe dotyczące wnioskodawcy);
 • postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści.

 

 Termin załatwienia

Zaświadczenie, postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wydawane są w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie danych oraz decyzje wydawane są w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.Tryb odwoławczy
 1. Od decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
 2. Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

 Podstawa prawna
 • Art. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Art. 72 i art. 75 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 22 grudnia 2017 r.w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 Informacje dodatkowe dla klienta

Dane z rejestru dowodów osobistych, rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców, dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom:

 1. organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
 2. Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
 3. komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
 4. organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;
 5. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 6. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.

 

Dane, o których mowa, mogą być udostępnione:

 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny,
 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
 • nnym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

 

Udostępnienie danych

Wniosek o wydanie zaświadczenia lub o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych oraz udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi można złożyć:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem poczty na adres:

 

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Spraw Administracyjnych,

al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków,

ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków,

os. Zgody 2, 31-949 Kraków

 

 • lub przesłać w wersji elektronicznej podpisany podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanych platformy E PUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Krakowa lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

 

Jeżeli żądanie udostępnienia danych dotyczy zbioru osób, dopuszcza się możliwość załączenia do wniosku wykazu osób, bez konieczności sporządzania odrębnego wniosku dla każdej osoby.