SA-14
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

 


Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych;

 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I-VII w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne oraz Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Bronowice przy ul. Stawowej 61, lokal nr 193
 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII-XIII w budynku przy ul. Wielickiej 28a 
 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV-XVIII w budynku na os. Zgody 2 oraz Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Serenada przy ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 41

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tlumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 • Formularz zgłoszenie pobytu stałego (zał. nr 1 do procedury) lub formularz zgłoszenie pobytu czasowego (zał. nr 2 do procedury)
 • Dowód osobisty.
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu - do wglądu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

 Opłaty
 1. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały nie podlega opłacie.
 2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy – 17 zł.-opłata skarbowa

  PKO BP S.A. 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

   

   

 Forma załatwienia
 1. Przyjęcie zgłoszenia pobytu stałego, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości. i wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały.
 2. Przyjęcie zgłoszenia pobytu czasowego, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości. i na żądanie osoby – wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt czasowy.

 

 Termin załatwienia

NiezwlocznieTryb odwoławczy

W przypadku odmowy dokonania zameldowania w drodze czynności materialno-technicznej sprawa rozpatrywana jest po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego na zasadach zawartych w procedurze SA-32.Podstawa prawna
 1. Art. 24 – 30 i art. 31 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna na www.bip.krakow.plInformacje dodatkowe dla klienta
 1. Osoba przebywająca na terytorium RP jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać w nowym miejscu wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie.
 3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach- innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.
 5. Formularz do zameldowania należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, drukowanymi literami.
 6. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
 7. Procedura jest dostępna na www.bip.krakow.pl