SA-13
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego


Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych;

 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I-VII w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne oraz Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Bronowice przy ul. Stawowej 61, lokal nr 193
 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII-XIII w budynku przy ul. Wielickiej 28a 
 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV-XVIII w budynku na os. Zgody 2 oraz Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Serenada przy ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego 41

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (zał. nr 1 do procedury) lub formularz zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (zał. nr 2 do procedury).
 2. Paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (nie dotyczy dokumentu elektronicznego).

 Opłaty

Nie podlega opłacieForma załatwienia

Przyjęcie zgłoszenia wymeldowania z miejsca stałego lub czasowegoTermin załatwienia

NiezwłocznieTryb odwoławczy

W przypadku odmowy wymeldowania w drodze czynności materialno-technicznej sprawa rozpatrywana jest po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego na zasadach zawartych w procedurze SA-33.Podstawa prawna
 1. art. 40 w zw. z art. 33 – 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna na www.bip.krakow.plInformacje dodatkowe dla klienta
 1. Cudzoziemiec, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest się wymeldować
 2. Jeżeli cudzoziemiec dokonuje wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jednocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu pobytu wymeldowanie następuje na podstawie formularza odpowiednio - zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego.
 3. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczona zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej, po okazaniu przez niego jego dowodu osobistego lub paszportu.
 5. Formularz do wymeldowania należy wypełnić komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, drukowanymi literami.
 6. Procedura jest dostępna na www.bip.krakow.pl