SA-11
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Spraw Administracyjnych

Wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego


Załatw sprawę elektronicznie

Za pośrednictwem platformy e-PUAP (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP).

 

 

 Sprawę załatwia

Wydział Spraw Administracyjnych:

 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic I-VII (Śródmieście, Krowodrza) w budynku przy al. Powstania Warszawskiego 10, Centrum Administracyjne
 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII-XIII (Podgórze) w budynku przy ul. Wielickiej 28A
 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic XIV-XVIII (Nowa Huta) w budynku przy os. Zgody 2

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tlumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemne lub elektroniczne zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej procedury.
 2. Dokument tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem, a w przypadku braku takich dokumentów oświadczenie o zgodności danych osobowych ze stanem faktycznym.
 3. Uszkodzony dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego).

 Opłaty

Nie podlega opłacieForma załatwienia

Wydanie zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistegoTermin załatwienia
 1. Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.
 2. Do 7 dni – w przypadku zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego albo poczty lub telefaksu.

 Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Krakowa – al. Powstania Warszawskiego 10, Wydział Spraw Administracyjnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

 

 Podstawa prawna
 1. Art. 47 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

 Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym organie gminy. Zawiadomienie może być także złożone w formie dokumentu elektronicznego w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
 2. Osoba przebywająca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może złożyć zawiadomienie osobiście lub za pośrednictwem poczty lub telefaksu w dowolnej polskiej placówce konsularnej.
 3. Do zawiadomienia o uszkodzeniu dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód, a w przypadku dokonania zawiadomienia w formie dokumentu elektronicznego albo za pomocą poczty lub telefaksu, dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.
 4. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 5. W przypadku złożenia zawiadomienia w formie dokumentu elektronicznego albo za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu wydaje się na żądanie osoby.
 6. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.