PD-16
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Podatków i Opłat

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych


Sprawę załatwia

Sprawy załatwia zgodnie z położeniem nieruchomości:

Wydział Podatków i Opłat:

1. Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od I do VII Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków

Telefon informacji podatkowej 12 616 9295 (tel. kontaktowy 12-616-5787)

2. Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od VIII do XIII ul. Wielicka 28A, 30-552 Kraków

Telefon informacji podatkowej 12 616 9295 (tel. kontaktowy 12-616-5792)

3. Referat Ds. Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego Osób Fizycznych dla Dzielnic od XIV do XVIII os. Zgody 2, 31-949 Kraków

Telefon informacji podatkowej 12 616 9295 (tel. kontaktowy 12-616-8727)

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wypełnione druki informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych o gruntach lub o lasach IN-1, IR-1 lub IL-1 wraz z odpowiednimi załącznikami do deklaracji.

Do każdej deklaracji należy wypełnić druk załącznika zawierającego dane o przedmiotach opodatkowania czyli ZIN-1 ZIR-1 ZIL-1

Załączniki ZIN-2 ZIR-2 ZIL-2 służą do wyszczególnienia nieruchomości zwolnionych z opodatkowania o ile Podatnik posiada takie nieruchomości

Załączniki o numerach ZIN-3 ZIR-3 ZIL-3 służą do podania danych osobowych w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność.

 

W wymienionych powyżej drukach należy wpisać dane osobowe podatników, dane dotyczące posiadanych nieruchomości, podstawy opodatkowania ( w m2, lub ha). Konieczny jest podpis podatników oraz aktualny adres do korespondencji i dane kontaktowe nr telefonu adres mailowy).

Jeżeli Wnioskodawca ma wątpliwości co do poprawnego wypełnienia druków informacji o nieruchomościach może przedłożyć kserokopię aktu notarialnego.

W przypadku składania druków przez pełnomocnika konieczne jest pełnomocnictwo – wzór pełnomocnictwa UPL-1P.

Jeżeli podatnik ustanawia pełnomocnika do doręczeń (doręczenie korespondencji pod inny adres) powinien skorzystać z wzoru pełnomocnictwa PPD-1.

W przypadku, gdy ze złożonego druku deklaracji wynika, że podatnik ubiega się o pomoc de minimis do wniosku należy dołączyć:

a. kserokopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie), jakie podatnik otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie – na druku stanowiącym załącznik nr 4 do procedury,

b. oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis (pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych – na druku stanowiącym załącznik nr 13 do procedury,

 Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej). Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i w kasach Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

NUMER KONTA

Opłata skarbowa - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 Forma załatwienia

Decyzja administracyjna ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego lub umarzająca postępowanie. W szczególnych przypadkach postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.Termin załatwienia

Niezwłocznie, w szczególnych przypadkach do 2 miesięcy od daty złożenia dokumentówDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

postanowienia, wezwania, zaświadczenie de minimisTryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa, Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa,

 Podstawa prawna

1. Art. 21, art. 207, art. 208, art. 165a, art. 240 art. 245, art.254, art. 226 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym

4. Ustawa z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym

5. Aktualna uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie wysokości stawek podatkowych (w roku 2019 UCHWAŁA NR LXXXV RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości).

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.05.2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019r.wsprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.

9. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

10. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

11. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym

12. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z 25 kwietnia 2012 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym.

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

16. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis .

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (.

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

20. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 Informacje dodatkowe dla klienta

Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach należy złożyć wraz ze stosownymi załącznikami w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie nieruchomości.

Informację należy skorygować również w terminie 14-tu dni od zaistnienia zmian w stanie posiadania lub sposobie korzystania z nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości podatku rolnego i podatku leśnego są:

• właściciele

• samoistni posiadacze

• wieczyści użytkownicy

• najemcy lub dzierżawcy nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa

• osoby posiadające bez tytułu prawnego nieruchomości gminne lub Skarbu Państwa