OC-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wydawanie dla przedsiębiorców zaświadczeń potwierdzających poniesienie szkody w wyniku powodzi na terenie Krakowa.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydania zaświadczenia potwierdzającego poniesienie szkody w wyniku powodzi na terenie Krakowa.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Odbiorcą danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wydania zaświadczenia.

7. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi przepis prawa tj. ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

 

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

adres – e-mail: iod@um.krakow.pl.

adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 Załatw sprawę elektronicznie

wnioski można składać w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznymSprawę załatwia

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Os. Zgody 2, 31-949 Kraków.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia (druk wniosku stanowi załącznik do niniejszej procedury).
 • Ewentualną dokumentację znajdującą się w posiadaniu wnioskodawcy potwierdzającą przedmiotową szkodę ( materiał fotograficzny, dokumenty od ubezpieczyciela lub rzeczoznawcy).


Forma załatwienia

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego, że we wskazanym okresie przedsiębiorca poniósł szkodę w wyniku powodzi lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.Termin załatwienia

Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, nie później niż 7 dni.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

ZaświadczenieTryb odwoławczy

Od postanowienia przysługuje Stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Urzędu Miasta Krakowa - Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.Podstawa prawna
 1. Art. 44 ust 2 punkt 1 oraz ust 4 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.
 2. Art. 217 § 3, art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.


Dostępność procedury
 • na stanowiskach informacyjno-podawczych Urzędu Miasta Krakowa,
 • w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego os. Zgody 2, 31-949 Kraków,
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

Wniosek o wydanie zaświadczenia można:

 • złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy, ul. Wielicka 28a - pok. 203, w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego os. Zgody 2 pok. 217, lub na stanowiskach informacyjno-podawczych Urzędu,
 • przesłać za pośrednictwem poczty na adres Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego os. Zgody 2, 31-949 Kraków,
 • przesłać w wersji elektronicznej podpisany podpisem kwalifikowanym na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Krakowa,

Według wskazania na wniosku zaświadczenie można:

 • Odebrać w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego os. Zgody 2 - pok. 207, w godzinach 7.40 - 15.30.
 • Otrzymać za pośrednictwem poczty.