NW-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków

NW-1


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach związanych z realizacją wniosku o wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków.

 

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowią przepisy prawa wskazane w procedurze w sekcji „podstawa prawna” w oparciu, o które realizowane są zadania Biura Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Krakowa.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 Sprawę załatwia

Biuro Nadzoru Właścicielskiego, Referat ds. Nadzoru nad SPZOZ, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków

Grażyna Jędrzejewska, pok. 212, tel (12) 616 94 94

 Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

wniosek o wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązania

kopia zawartej umowy na wykonanie robót, dostawę towarów i usług lub innych zobowiązań związanych z powstaniem wierzytelności

pisemna zgoda podmiotu na rzecz którego następuje cesja, na przejęcie wierzytelności

 Opłaty

postępowanie nie podlega opłatomForma załatwienia

Zarządzenie Prezydenta Miasta KrakowaTermin załatwienia

do 30 dni od daty złożenia wnioskuDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

opinia Kierownika spzozTryb odwoławczy

nie dotyczyPodstawa prawna

art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczejInformacje dodatkowe dla klienta

1) Procedura dotyczy zobowiązań spzoz-ów dla których podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków:

- Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie;

- Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie;

- Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie.

2) Wnioskodawcami uprawnionymi do składania wniosków mogą być wyłącznie podmioty, które są wierzycielami spzoz wymienionych w p-kcie 1), tj. wykonawcy robót, dostawcy towarów, usług i innych, na podstawie zawartych umów.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2019-01-22
Data publikacji:
2019-01-22
Data aktualizacji:
2020-02-12