MR-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji

Wydawanie zaświadczeń o wypełnieniu warunków wykreślenia hipotek ustanowionych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu zabezpieczenia dotacji na budowę domu jednorodzinnego.


Sprawę załatwia

Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków

Referat Postępowań Rewindykacyjnych

Kierownik Referatu: Augustyn Sikora, pok. 346, Tel. (12) 616-96-78

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idzObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

 

1) Wniosek pisemny zawierający informacje o nieruchomości obciążonej hipoteką:

a) numer działki, numer obrębu, numer jednostki rejestrowej oraz

b) oznaczenie numeru księgi wieczystej obejmującej nieruchomość, której dotyczy wniosek.

2) Do wniosku powinny być załączone:

a) decyzja o przyznaniu dotacji budżetowej na budowę domu jednorodzinnego oraz o zabezpieczeniu spłaty tej dotacji hipoteką (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),

b) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego dotycząca domu jednorodzinnego lub zaświadczenie o zameldowaniu w domu jednorodzinnym.

3) Pełnomocnictwo – jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.

 Opłaty

1) Opłata skarbowa:

a) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),

b) od wydania zaświadczenia – 17 zł,

c) od poświadczenia zgodności kopii zaświadczenia z oryginałem – 5 zł od każdej zaczętej strony.

2) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa nr: 49 1020 2892 2276 3005 00000000 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

3) Możliwość uiszczenia opłat za pomocą karty płatniczej.Forma załatwienia

Zaświadczenie o wypełnieniu warunków wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa z tytułu zabezpieczenia dotacji na budowę domu jednorodzinnego lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

 

 Termin załatwienia

 

Do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy  

 

 Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Wojewody Małopolskiego, składane za pośrednictwem  wydającego postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.Podstawa prawna

Art. 123 i 217 – 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm.)

 

 

 

 

 Dostępność procedury

Procedurę oraz formularz wniosku w sprawie zaświadczenia o wypełnieniu warunków wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa z tytułu zabezpieczenia dotacji na budowę domu jednorodzinnego, stanowi załącznik do procedury:

  • ze strony internetowej: www.bip.krakow.pl.
  • w Biurze Przejmowania Mienia i Rewindykacji ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków pok. 346.


Informacje dodatkowe dla klienta

Wskazane jest podanie we wniosku kontaktowego numeru telefonicznego, pod którym wnioskodawca jest dostępny w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa.