MOPS-67

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


ustalenie prawa do dodatku  w wysokości świadczenia wychowawczego na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej, określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń realizowanych w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ust. 3 , art. 9 ust. 2 lit. b RODO, art. 3 i 7 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO): podmiotom realizującym świadczenie, podmiotom świadczącym asystę techniczną oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych, podmiotom zajmującym się niszczeniem dokumentacji archiwalnej.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia udzielenia wsparcia rodzinie licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zaprzestano korzystania ze wsparcia; lub 5 lat w przypadku szkoleń i poradnictwa rodzinnego, z zastrzeżeniem pkt 4.

4. W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana dokumentacji decyzją Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie do kategorii archiwalnej „A”, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez okres 25 lat, liczony analogicznie, jak w pkt 3, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Narodowego.

5. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO);

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.Sprawę załatwia

Dział Pomocy Dzieciom  MOPS, ul. Limanowskiego 13/5, 30-529 Kraków, tel: 12 616-53-37, e-mail: dd@mops.krakow.pl; www.mops.krakow.pl.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o przyznanie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego;

2) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Inne dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w Krakowie za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania.  Odwołanie należy składać  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 30-529 Kraków.Podstawa prawna

1) Art. 87, art. 89, art. 92, art. 113a, art. 121a Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  ( Dz. U. z 2019 r., poz.1111 z  póź. zm.).

2) Art. 104, art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2019 poz. 60 z późn. zm.).Dostępność procedury

ustalenia prawa do dodatku  w wysokości świadczenia wychowawczego na dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej, określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.Informacje dodatkowe dla klienta

1) Dyrektorowi placówki opiekuńczo –wychowawczej typu interwencyjnego, socjalizacyjnego lub specjalistyczno–terapeutycznego na każde umieszczone dziecko do 18 r.ż przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości świadczenia wychowawczego w kwocie 500zł miesięcznie. Wniosek o świadczenie dyrektor składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Pomocy Dzieciom, ul. Limanowskiego 13/5.

2) Dodatek wychowawczy jest przyznawany na okres 12 miesięcy.

3) Od kwoty dodatku wychowawczego nie jest odprowadzany podatek.

4) Za nienależnie pobrane świadczenia pieniężne uważa się świadczenia:

a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia pieniężnego w całości lub w części;

b) przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;

5) Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne podlegają zwrotowi, łącznie z odsetkami     ustawowymi za opóźnienie, przez osobę, która je pobrała.