MOPS-51

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 9, ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.      Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO): TYLDA Sp. z o.o., ul. Podgórna 43c, 65-213 Zielona Góra – asysta techniczna w zakresie oprogramowania obsługi zadań PFRON.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od rozpatrzenia wniosku, licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym Pani/Pan wniosek został rozpatrzony, z zastrzeżeniem pkt 4.

4.      W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana dokumentacji decyzją Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie do kategorii archiwalnej „A”, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez okres 25 lat, liczony analogicznie, jak w pkt 3, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Narodowego.

5.      W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.      Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1)      dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2)      sprostowania Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO);

3)      usunięcia Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 17 RODO)[1].

7.      Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody[2].

8.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

10.   Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości przyznania dofinansowania.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl[1]) dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody osoby na przetwarzanie jej danych osobowych i na mocy innych przepisów prawa nie zachodzi konieczność archiwizowania dokumentacji zawierającej dane osobowe. 

[2]) dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.Załatw sprawę elektronicznie

Sprawę załatwia

Dział Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 tel. 12 616-54-05, 12 616-54-03 e-mail: dr@mops.krakow.pl.Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) wniosek o pomoc (załącznik nr 1).

W przypadku składania wniosku w formie elektronicznej należy go wypełnić w platformie SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/. Do wniosku składanego w formie elektronicznej należy dołączyć załączniki zawarte w pkt 2 – 10 (skan);

2) kserokopia (oryginał do wglądu) aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;

3) informacja o wnioskowanej kwocie pomocy na półrocze/semestr (strona 5 wniosku);

4) zaświadczenie wystawione przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni, tj. dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (dotyczy również studentów uczelni zagranicznych) – (strona 10 wniosku) a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich – dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego (według wzoru obowiązującego w danej szkole);

5) w przypadku studentów odbywających staż zawodowy za granicą w ramach programów Unii Europejskiej – wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły, dokument potwierdzający zakwalifikowanie na staż, a w przypadku studentów, którzy w dniu złożenia wniosku odbywają staż, także dokument potwierdzający odbywanie tego stażu;

6) w przypadku wnioskodawców, którzy są zatrudnieni – wypełnione przez pracodawcę zaświadczenie – (strona 11 wniosku);

7) w przypadku refundacji kosztów, zapłacona (opatrzona adnotacją: zapłacono gotówką/przelewem w dniu…..) i podpisana przez wnioskodawcę faktura VAT wskazująca miejsce zamieszkania w Krakowie (lub inne dowody księgowe, a także potwierdzenie poniesienia kosztu w formie zaświadczenia wydanego przez uczelnię/szkołę, gdy wystawienie faktury VAT nie jest możliwe), dotycząca opłaty za naukę (czesne) za semestr/półroczne, na które ma być udzielona pomoc;

8) kserokopia (oryginał do wglądu) Karty Dużej Rodziny (o ile dotyczy);

9) kserokopia decyzji (oryginał do wglądu) o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych albo kserokopia dokumentu (oryginał do wglądu) potwierdzającego inne zdarzenie losowe, skutkującego stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie) wystawionego przez właściwą jednostkę (np. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, Policję) – o ile dotyczy;

10)  w przypadku studentów/uczniów, którzy powtarzają semestr nauki i wnioskują ponownie o dofinansowanie semestru na tej samej formie kształcenia, dokument potwierdzający, że powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego jest spowodowane przyczynami od niego niezależnymi (np. stan zdrowia, likwidacja kierunku).

 

Dokument wymieniony w punkcie 2) nie będzie wymagany w przypadku, gdy wynikające z niego fakty lub ich stan prawny są znane organowi z urzędu lub są możliwe do ustalenia w oparciu o bazę danych Ośrodka lub dokumenty urzędowe przedstawione uprzednio przez wnioskodawcę.

 

UWAGA: Jeżeli wnioskodawca składa wnioski o dofinansowanie w więcej niż jednym obszarze programu „Aktywny samorząd”, dołącza wymagane te same dokumenty w jednym egzemplarzu.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Umowa cywilnoprawna w sprawie pomocy, a w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, pisemna informacja o odmowie dofinansowania wraz z uzasadnieniem.Termin załatwienia

W terminie 30 dni od daty zamknięcia cyklu naboru wniosków i/lub otrzymania środków finansowych z PFRON na realizację programu w zakresie danego semestru/półrocza pod warunkiem, że wniosek jest kompletny.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Oświadczenia poświadczające fakt, że wnioskodawca ubiegający się o pomoc nie ma zaległości wobec PFRON jak również wobec Realizatora oraz, że wnioskodawca nie był,
w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy w sprawie pomocy ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1) art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1172, ze zm.),

2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2015 poz. 926).Informacje dodatkowe dla klienta

 

              I.      Formy i zakres pomocy udzielanej w programie w Module II: dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

1.      opłata za naukę (czesne);

2.      dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu);

3.      dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Refundacja może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia pod warunkiem posiadania przez Realizatora programu wystarczających środków PFRON.

 

           II.      Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:

1.      znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;

2.      nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

        III.      Warunki wykluczające uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w programie w Module II:

1.    wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Realizatora programu;

2.    przerwa w nauce.

 

        IV.      Dodatkowe kryteria udzielania pomocy w ramach Modułu II:

1.        każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym - warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

1)   „STUDENT - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”;

 

2)   „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”, z uwzględnieniem ust. 2 i ust. 6;

2.    wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w ust. 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w ust. 1 nie został przekroczony;

3.    decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego - należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem ust. 4;

4.     wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w ust. 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w ust.1 z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);

5.    wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w ust. 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w Module II;

6.    limit, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

 

          V.      W ramach Modułu II mogą zostać dofinansowane następujące koszty semestru/półrocza nauki:

1.      opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę;

2.      dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego 4 000 zł; przysługuje wyłącznie osobom, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich;

3.      dodatek na pokrycie kosztów kształcenia do 1 000 zł;

4.      dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, o którym mowa w ust. 3 może być zwiększony, gdy Wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty kształcenia wynikające z poniższych przyczyn, nie więcej niż o:

1)      700 zł w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

2)      600 zł w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz

3)      500 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania tj. Gminą Miejską Kraków;

4)      300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

5)      300 zł w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub 2019 r. w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

6)      300 zł w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza migowego;

7)      800 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (SOW).

5.      Pomoc w Module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

1)     do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

2)     do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

3)     do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym;

4)     studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymywać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

        VI.      Wysokość kwoty czesnego (opłaty za naukę), o którą można wnioskować:

 

1.      Wnioskodawca, u którego dochód nie przekracza kwoty 764 zł netto na osobę w rodzinie – równowartość czesnego.

2.      Wnioskodawca u którego dochód przekracza kwotę 764 zł netto na osobę w rodzinie i nie jest zatrudniony – do 3 000 zł, nie więcej niż wysokość czesnego.

3.      Wnioskodawca, u którego dochód przekracza kwotę 764 zł netto na osobę w rodzinie i jest zatrudniony – do 3 000 zł, nie więcej niż wysokość czesnego, dodatkowo z koniecznością uiszczenia wkładu własnego minimum 15% wartości czesnego.

4.      Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

     VII.      Wypłata i zwrot przyznanego dofinansowania:

 

1.      Przekazanie przyznanego dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po:

- zawarciu umowy dofinansowania oraz

- dostarczeniu do Realizatora faktury VAT (wskazującej miejsce zamieszkania w Krakowie), potwierdzającej dokonanie opłaty za naukę (czesne) podpisanej przez wnioskodawcę, a w przypadku gdy nie jest możliwe wystawienie faktury VAT, innego dowodu księgowego.

2.      Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje w jednej transzy po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

3.      Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego - nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

 

  VIII.      Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, nie ukończywszy jej ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

 

        IX.      W celu objęcia wsparciem wszystkich wnioskodawców, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

 

          X.      Dofinansowanie/refundację opłaty za naukę (czesne) oraz dodatek do kosztów kształcenia w ramach Modułu II Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przyznaje wyłącznie w ramach jednego kierunku.

 

        XI.      W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

 

     XII.      Zakres pojęć dotyczących pomocy i kryteriów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w programie.

Ilekroć w niniejszej procedurze mowa jest o:

1.      aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć:

1)      zatrudnienie, lub

2)      rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, lub

3)      rejestrację w urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu;

okresy aktywności zawodowej w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres aktywności;

2.      opłacie za naukę (czesne) – należy przez to rozumieć opłatę pobieraną za naukęw szkole policealnej lub wyższej w okresie objętym umową dofinansowania; opłata za naukę (czesne) nie obejmuje innych opłat z tytułu usług edukacyjnych (przykładowo: opłaty związanej z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, za zajęcia nieobjęte planem studiów, za inne niż filologia studia realizowane w języku obcym) ani innych opłat przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego (przykładowo za wydanie: legitymacji studenckiej i jej duplikatu, dyplomu ukończenia studiów, jego duplikatu oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, itp.), które to koszty mogą być pokrywane przez beneficjenta pomocy ze środków dofinansowania przyznanego w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia;

3.      dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – należy przez to rozumieć nie wymagającą rozliczania kwotę przeznaczoną na wydatki wnioskodawcy związane z pobieraniem nauki;

4.      zatrudnieniu – należy przez to rozumieć:

1)      stosunek pracy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas nieokreślony lub określony, jednakże nie krótszy niż 3 miesiące;

2)      stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony; okres ten nie może być krótszy niż 3 miesiące;

3)      działalność rolniczą w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t. j. Dz. U. 2019 poz. 299, ze zm.);

4)      działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców(Dz.U. 2019 poz. 1292);

5)      zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej na okres nie krótszy niż 6 m-cy (okresy obowiązywania umów następujących po sobie, sumują się);

6)      staż zawodowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1482),

okresy zatrudnienia wnioskodawcy w ramach ww. mogą się sumować, jeśli następują po sobie w okresie nie dłuższym niż 30 dni, przy czym czas przerwy nie wlicza się w okres zatrudnienia;

5.      gospodarstwie domowym wnioskodawcy – należy przez to rozumieć, w zależności od stanu faktycznego:

1)      wspólne gospodarstwo – gdy wnioskodawca ma wspólny budżet domowy z innymi osobami, wchodzącymi w skład jego rodzin lub

2)      samodzielne gospodarstwo – gdy wnioskodawca mieszka oraz utrzymuje się samodzielnie i może udokumentować, że z własnych dochodów lub przy wsparciu właściwych instytucji, ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu,

przy czym wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów ani nie korzysta ze wsparcia właściwych instytucji, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców / opiekunów;

6.      kolegium – należy przez to rozumieć kolegium działające zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1148)

7.      ePUAP – należy przez to rozumieć Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej;

8.      miejscu zamieszkania – należy przez to rozumieć, zgodnie z normą kodeksu cywilnego (art. 25 Kc) miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe (cechy ośrodka osobistych i majątkowych interesów); o miejscu zamieszkania nie decyduje jedynie fakt przebywania w Gminie Miejskiej Kraków, ale również zamiar stałego pobytu i chęć skoncentrowania swoich interesów życiowych w danym miejscu; można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania;

9.      nauce w szkole wyższej – należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie (trzeciego stopnia) prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);

10.  półroczu/semestrze – należy przez to rozumieć okres, na który może zostać przyznana pomoc finansowa na pokrycie kosztów nauki, obejmujący zajęcia dydaktyczne i sesję egzaminacyjną;

11.  przerwie w nauce – należy przez to rozumieć przerwę w kontynuowaniu nauki, w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki, np. urlop dziekański, urlop zdrowotny;

12.  SOW - System Obsługi Wsparcia: platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne  mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane ze środków PFRON;

13.  szkole policealnej – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną szkołę policealną, działającą zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1148);

14.  szkole wyższej – należy przez to rozumieć publiczną lub niepubliczną uczelnię, w tym szkołę doktorską, działającą zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, ze zm.) lub uczelnię zagraniczną, a także szkołę wyższą i wyższe seminarium duchowne prowadzone przez Kościół Katolicki lub inne kościoły i związki wyznaniowe;

15.  informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem– należy przez to rozumieć każdą udokumentowaną informacjępotwierdzającą, że student pobierał naukę w semestrze objętym dofinansowaniem (np. wpis na kolejny semestr, w tym warunkowy, informacja o dopuszczeniu do sesji egzaminacyjnej, potwierdzenie zdania egzaminu w trakcie sesji egzaminacyjnej, np. w formie oceny itp.); źródłem informacji może być np. indeks, wydruk z USOS potwierdzony przez uczelnię/szkołę, zaświadczenie uczelni/szkoły, itp.);

16.  przeciętnym miesięcznym dochodzie wnioskodawcy - należy przez to rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy,
o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2220, ze zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek; dochody z różnych źródeł sumują się; w przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r. – M.P.2018, poz. 911), według wzoru: [(3.339 zł x liczba hektarów)12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy;

17.  Realizatorze programu – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Kraków, działającą za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie;

18.  wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć:

1)      w odniesieniu do zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym – wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione ani umorzone;

2)      w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych, wynikających z decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) – zobowiązania:

a)      wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem dnia, w którym decyzja stała się ostateczna – w przypadku decyzji, w których nie wskazano terminu płatności;

b)      wynikające z decyzji ostatecznych, których wykonanie nie zostało wstrzymane z upływem terminu płatności oznaczonego w decyzji – w przypadku decyzji z oznaczonym terminem płatności;

c)      wynikające z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności;

19.  Karcie Dużej Rodziny – należy przez to rozumieć dokument identyfikujący członka rodziny wielodzietnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz.U. 2019 poz. 1390) lub inny dokument, na podstawie którego wnioskodawca objęty jest działaniami/ulgami adresowanymi do rodzin wielodzietnych, ujętymi w ramy programów, które pod różnymi nazwami funkcjonują w Polsce, bądź wprowadzonymi jako samodzielny instrument nieobudowany programem;

20.  osobie poszkodowanej w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – należy przez to rozumieć:

1) osobę zamieszkującą na terenie gminy umieszczonej w wykazie określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (t. j. Dz. U. 2018, poz. 1345, ze zm.) wobec której (lub wobec członka jej gospodarstwa domowego) podjęta została decyzja o przyznaniu zasiłku celowego w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej dla osób lub rodzin, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) na podstawie art. 40 ust.2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1508, ze zm.) a także;

2) osobę, którą dotknęło inne zdarzenie losowe, skutkujące stratami materialnymi w gospodarstwie domowym (np. pożar, kradzież, zalanie), udokumentowane/potwierdzone przez właściwa jednostkę (n.p. jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, Policję);

21.  zdarzeniach losowych – należy przez to rozumieć potwierdzone przez właściwe jednostki zdarzenia, nieprzewidziane i niezawinione przez wnioskodawcę/ podopiecznego wnioskodawcy, które były nie do uniknięcia nawet przy zachowaniu należytej staranności, skutkujące utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przedmiotu dofinansowania w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

 

  XIII.      Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić bezzwłocznie do Realizatora programu informacje o wszelkich zmianach, dotyczących danych zawartych we wniosku.

 

  XIV.      W przypadku, gdy wnioskodawca przedstawia do wniosku dokumenty wystawione w języku innym niż język polski, zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego. Koszty związane z tłumaczeniem tych dokumentów nie są refundowane ze środków PFRON.

 

     XV.      Przyznana pomoc w ramach Modułu II nie może być przeznaczona na:

1.      pożyczki i spłaty rat oraz odsetek;

2.      koszty poniesione na przygotowanie wniosku;

3.      opłaty związane z realizacją umowy zawartej pomiędzy Realizatorem programu z wnioskodawcą;

4.      koszty nieudokumentowane – w przypadku opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

 

  XVI.      Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika ustanowionego na podstawie pełnomocnictwa z podpisem poświadczonym notarialnie lub przez opiekuna prawnego ustanowionego przez sąd. Dołącza do wniosku pełnomocnictwo lub postanowienie sądu wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika/opiekuna prawnego, iż nie jest on i w ciągu ostatnich 3 lat nie był właścicielem, współwłaścicielem, przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem) lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm(y), oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku ani nie jest i nie był w żaden inny sposób powiązany z zarządem tych firm poprzez np.: związki gospodarcze, rodzinne, osobowe itp.

 

XVII.      Wnioski w ramach Modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej. Karta oceny wniosku Realizatora programu tj. załącznik nr 2 do niniejszej procedury, wypełniany jest w zakresie oceny formalnej.

 

XVIII.      Wnioski o pomoc przyjmowane są:

- od dnia 1 marca do 31 marca 2019 r. (semestr letni) roku akademickiego 2018/2019 oraz

- od dnia 1 sierpnia do 10 października 2019 r. (semestr zimowy) roku akademickiego 2019/2020.

 

  XIX.      W razie uchybienia przez wnioskodawcę terminu złożenia wniosku stosuje się przepisy dotyczące przywrócenia terminu zgodnie z art. 58 i 59 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.).