MOPS-29

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających rodziny zastępcze i niektóre typy placówek


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje, że:

1.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń realizowanych w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ust. 3 , art. 9 ust. 2 lit. b RODO, art. 3 i 7 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2.      Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO): podmiotom realizującym świadczenie, podmiotom świadczącym asystę techniczną oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych, podmiotom zajmującym się niszczeniem dokumentacji archiwalnej.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia udzielenia wsparcia rodzinie licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zaprzestano korzystania ze wsparcia; lub 5 lat w przypadku szkoleń i poradnictwa rodzinnego, z zastrzeżeniem pkt 4.

4.      W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana dokumentacji decyzją Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie do kategorii archiwalnej „A”, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez okres 25 lat, liczony analogicznie, jak w pkt 3, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Narodowego.

5.      W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.      Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1)      dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2)      sprostowania Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO);

7.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

1) art. 140, art. 141, art. 143, art. 145, art.146 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.).

2) art. 104, art 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.).Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o pomoc na kontynuowanie nauki

2) Indywidualny Program Usamodzielnienia

3) Pisemne wskazanie i zgoda osoby mającej pełnić rolę opiekuna usamodzielnienia

4) Oświadczenie lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki

5) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Dokumenty poświadczające łączny czas pobytu w pieczy zastępczej

2) Inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w Krakowie za pośrednictwem  organu, który ją wydał
w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odwołanie należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznym, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków.Podstawa prawna

1) art. 140, art. 141, art. 143, art. 145, art.146 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.).

2) art. 104, art 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.).Informacje dodatkowe dla klienta

 

1)    Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje osobom pełnoletnim opuszczającym rodzinę zastępczą spokrewnioną, w której przebywały przez okres co najmniej trzech lat oraz osobom pełnoletnim opuszczającym rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, jeżeli ich pobyt w tych placówkach trwał co najmniej rok, pod warunkiem, że umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia Sądu.

2)    Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje osobom kontynuującym naukę w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Pomoc ta jest przyznawana na czas nauki, nie dłużej niż do 25 r.ż.

3)    Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

4)    W przypadku gdy uprawnienie do pomocy na kontynuowanie nauki nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, pomoc przyznaje się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni w danym miesiącu kalendarzowym, w których przysługuje pomoc.

5)   Za nienależnie pobrane świadczenia pieniężne uważa się świadczenia:

a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia pieniężnego w całości lub w części;

b) przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;

   6) Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne podlegają zwrotowi, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, przez osobę, która je pobrała.

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: