MOPS-26

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Pomoc pieniężna na usamodzielnienie


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje, że:

1.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania świadczeń realizowanych w ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ust. 3 , art. 9 ust. 2 lit. b RODO, art. 3 i 7 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2.      Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO): podmiotom realizującym świadczenie, podmiotom świadczącym asystę techniczną oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych, podmiotom zajmującym się niszczeniem dokumentacji archiwalnej.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia udzielenia wsparcia rodzinie licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zaprzestano korzystania ze wsparcia; lub 5 lat w przypadku szkoleń i poradnictwa rodzinnego, z zastrzeżeniem pkt 4.

4.      W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana dokumentacji decyzją Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie do kategorii archiwalnej „A”, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez okres 25 lat, liczony analogicznie, jak w pkt 3, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Narodowego.

5.      W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.      Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1)      dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2)      sprostowania Pani/Pana  danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 16 RODO);

7.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Dział Pomocy Dzieciom  MOPS, ul. Limanowskiego 13/5, Kraków, tel: 12 616 -53-37, e-mail: dd@mops.krakow.pl oraz w  siedzibie Działu Pomocy Dzieciom MOPS ul. Mostowa 4, Kraków tel. 660-637 - 814, 660-637-841

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1)      Wniosek o pomoc pieniężną na usamodzielnienie

2)      Indywidualny Program Usamodzielnienia

3)      Pisemne wskazanie i zgoda osoby mającej pełnić rolę opiekuna usamodzielnienia

4)      Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu

5)      Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia na usamodzielnienie.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w Krakowie za pośrednictwem  organu, który ją wydał
w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odwołanie należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków.Podstawa prawna

1) art. 140, art. 141, art. 142, art. 145 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  zastępczej  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.).

2) art. 104, art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.);Informacje dodatkowe dla klienta

1)      Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje osobom pełnoletnim opuszczającym rodzinę zastępczą spokrewnioną, w której przebywały przez okres co najmniej trzech lat oraz osobom pełnoletnim opuszczającym rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, jeżeli ich pobyt w tych placówkach trwał co najmniej rok, pod warunkiem, że umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia Sądu.

2)      Wskazanie przez osobę usamodzielnioną opiekuna usamodzielnienia powinno nastąpić co najmniej na rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności, a opracowanie indywidualnego programu usamodzielnienia na miesiąc przed osiągnięciem przez wychowanka pełnoletności.

3)      Pomoc na usamodzielnienie przyznaje się osobom usamodzielnianym, których dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł. Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób. W przypadku gdy dochód przekracza można przyznać pomoc na usamodzielnienie, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.

4)      Pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.

5)      W przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki.

6) Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne podlegają zwrotowi, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, przez osobę, która je pobrała.

7)  Za nienależnie pobrane świadczenia pieniężne uważa się świadczenia:

- wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia pieniężnego w całości lub w części;

- przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: