MOPS-22

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla osób opuszczających niektóre typy placówek


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania świadczeń z pomocy społecznej , na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, ust.3, art. 9 ust.2 lit. b RODO, art.16 oraz art. 100 ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

2.      Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO): podmiotom realizującym świadczenie oraz podmiotom wskazanym do odbioru świadczenia, podmiotom świadczącym asystę techniczną oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych, podmiotom zajmującym się niszczeniem dokumentacji archiwalnej.

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 10 lat od zaprzestania korzystania z pomocy licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zaprzestano korzystania z pomocy, lub w którym sprawiono pogrzeb, lub przez okres 5 lat w przypadku  świadczeń pieniężnych, zapewnienia usług specjalistycznych, opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, udzielenia pomocy rzeczowej, kierowania do ośrodków wsparcia, poradnictwa specjalistycznego lub pracy socjalnej (jeżeli dokumentacja dot. tych  świadczeń jest przechowywana zbiorczo w aktach świadczeniobiorcy, okres przechowywania wynosi 10 lat), z zastrzeżeniem pkt 4.

4.      W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana dokumentacji decyzją Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie do kategorii archiwalnej „A”, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez okres 25 lat, liczony analogicznie, jak w pkt 3, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Narodowego.

5.      W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.      Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie: dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

7.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

Dział Pomocy Dzieciom  MOPS, ul. Limanowskiego 13/5, Kraków, tel: 12 616 -53-37, e-mail: dd@mops.krakow.pl oraz w  siedzibie Działu Pomocy Dzieciom MOPS ul. Mostowa 4, Kraków tel. 660-637-814, 660-637-841.Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1)      Podanie o pomoc pieniężną na usamodzielnienie, zaopiniowane przez opiekuna usamodzielnienia.

2)      Indywidualny Program Usamodzielnienia

3)      Pisemne wskazanie i zgoda osoby mającej pełnić rolę opiekuna usamodzielnienia

4)      Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu

5)      Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego

2) Orzeczenie Sądu o umieszczeniu  wychowanka w placówce/placówkach

3) Dokumenty poświadczające okres pobytu w placówce/placówkach

4) Oświadczenie o niekaralności

5) Inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia na usamodzielnienie.Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w Krakowie za pośrednictwem  organu, który ją wydał
w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odwołanie należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków.Podstawa prawna

1) Art. 88, art. 89, art. 90 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 )

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954).

3) Art. 104, art. 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.).Informacje dodatkowe dla klienta

1)    Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje osobom opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, młodzieżowy ośrodek wychowawczy jeżeli ich pobyt w placówce trwał co najmniej rok, na podstawie orzeczenia sądu.

2)    Wskazanie przez osobę usamodzielnioną opiekuna usamodzielnienia powinno nastąpić co najmniej na 2 miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności, a opracowanie indywidualnego programu usamodzielnienia na miesiąc przed osiągnięciem przez wychowanka pełnoletności.

3)    Pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje osobie, której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie/osobę samotnie gospodarującą

4)    Warunkiem przyznania pomocy na usamodzielnienie jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby i ustalenie jej sytuacji.

5)      W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu nauki.

6)      Pomoc na usamodzielnienie udziela starosta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki, o której mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej.

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: