MOPS-20

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Zasiłek szkolny


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 RODO, informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania zasiłku szkolnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO): podmiotom świadczącym asystę techniczną oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych, podmiotom zajmującym się niszczeniem dokumentacji archiwalnej.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 5 lat od zaprzestania korzystania z pomocy licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zaprzestano korzystania z pomocy, z zastrzeżeniem pkt 4.

4. W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana dokumentacji decyzją Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie do kategorii archiwalnej „A”, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez okres 25 lat, liczony analogicznie, jak w pkt 3, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Narodowego.

5. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie: dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO)

7. Ma Pan/Pani prawo do sprostowania danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

10. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości przyznania pomocy.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

1) Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwa według miejsca zamieszkania wnioskodawcy:

a) Filia nr 1 os. Teatralne 24, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 643‑07‑06, e‑mail: f1@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic III, XIV i XV Miasta Krakowa,

b) Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 39, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24, e‑mail: f2@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV Miasta Krakowa,

c) Filia nr 3 ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 257-00-07, fax: 12 257‑00‑08, e‑mail: f3@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic IX, X, XIII Miasta Krakowa oraz północnej części obszaru Dzielnicy XI, wyznaczonej w następujący sposób:

- od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, do ulicy Witosa,

- od północy granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XIII,

- od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, do ul. Nowosądeckiej,

- od południa granicę stanowią północne strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

d) Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 643-72-78,

e‑mail: f4@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa,

e) Filia nr 5 ul. Praska 52, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75, e‑mail: f5@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa,

f) Filia nr 6 ul. Mazowiecka 21, tel.: 12 423-23-15, fax: 12 422-17-74, e‑mail: f6@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic I i II Miasta Krakowa,

g) Filia nr 7 ul. Mazowiecka 4-6, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20, e‑mail: f7@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic V, VI i VII Miasta Krakowa,

h) Filia nr 8 ul. Na Kozłówce 27 (II piętro), tel.: 12 659-12-68, fax: 12 651-21-60, e‑mail: f8@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XI i XII Miasta Krakowa oraz południowej części Dzielnicy XI wyznaczonej w następujący sposób:

- od północy granicę stanowią południowe strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

- od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, od ulicy Witosa,

- od południa granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą X,

- od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, od ul. Nowosądeckiej,

i) Filia nr 9 os. Teatralne 24, tel.: 12 644-76-09, fax: 12 12 644-80-34, e‑mail: f9@mops.krakow.pl,

dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVI, XVII Miasta Krakowa;

2) Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie os. Teatralne 24, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 643‑07‑06, e‑mail: db@mops.krakow.pl,

    dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.Sprawdź czy spełniasz warunki

Nie dotyczyObejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego (według wzoru określonego w sekcji 2 niniejszej procedury);

2) Załączniki do wniosku - dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego (np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek, zaświadczenie wystawione przez policję (kradzież) lub straż pożarną (pożar), świadectwo pracy).Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Informacje na temat stanu sprawy można uzyskać pod wskazanymi w sekcji „Sprawę załatwia” numerami telefonów.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.  Odwołanie należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – Filia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.

Odwołanie nie podlega opłatom.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Z dniem doręczenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krakowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.Podstawa prawna

1) Art. 90b, art. 90c, art. 90e, art. 90m ust. 2, art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.);

2) Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2017 r. poz. 1257 ze zm.);

3) § 2 Uchwały Nr LVIII/1238/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Dz. U. Woj. Małopol. z 2016 r. poz. 7695);

4) § 11 - 17 załącznika do Nr LVIII/1238/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków (Dz. U. Woj. Małopol. z 2016 r. poz. 7695).Informacje dodatkowe dla klienta

1) Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:

a) rodziców,

b) opiekunów prawnych ucznia,

c)  osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem,

d) pełnoletniego ucznia,

e) dyrektora szkoły.

2) Zasiłek szkolny może być przyznany z urzędu.

3) Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego;

4) Przez zdarzenie losowe rozumie się w szczególności:

a) pożar lub zalanie mieszkania,

b) nagłą chorobę w rodzinie ucznia,

c) śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,

d) nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

e) kradzież w mieszkaniu ucznia,

f)  nagłą, niezawinioną utratę pracy przez rodzica lub opiekuna prawnego,

g) inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny;

5) O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia poniższe warunki:

a) w rodzinie zaistniało zdarzenie, o którym mowa w pkt 4,

b) jego miejscem zamieszkania jest Gmina Miejska Kraków;

6) Termin składania wniosków: zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

7) Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

a) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,

b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym;

8) Zasiłek szkolny  w formie rzeczowej realizowany jest poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie dokumentów potwierdzających zobowiązanie do poniesienia wydatków na cele edukacyjne oraz dokumentów potwierdzających ich poniesienie przez ucznia, rodzica, opiekuna prawnego lub inną osobę jeżeli wspólnie zamieszkuje i gospodaruje z uczniem;

9) Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

10) Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł,

11) Wysokość zasiłku szkolnego w danym roku ustala Prezydent Miasta Krakowa w zależności od kwoty środków otrzymanych na ten cel z budżetu państwa.