MOPS-18

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych, na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje, że:

1.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania świadczeń z pomocy społecznej , na podstawie art. 6 ust.1 lit. c, ust.3, art. 9 ust.2 lit. b RODO, art.16 oraz art. 100 ust.2 ustawy o pomocy społecznej.

2.       Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO): podmiotom realizującym świadczenie oraz podmiotom wskazanym do odbioru świadczenia, podmiotom świadczącym asystę techniczną oprogramowania służącego do przetwarzania danych osobowych, podmiotom zajmującym się niszczeniem dokumentacji archiwalnej.

3.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 10 lat od zaprzestania korzystania z pomocy licząc od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zaprzestano korzystania z pomocy, lub przez okres 5 lat w przypadku  świadczeń pieniężnych, zapewnienia usług specjalistycznych, opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, udzielenia pomocy rzeczowej, kierowania do ośrodków wsparcia, poradnictwa specjalistycznego lub pracy socjalnej (jeżeli dokumentacja dot. tych  świadczeń jest przechowywana zbiorczo w aktach świadczeniobiorcy, okres przechowywania wynosi 10 lat), z zastrzeżeniem pkt 4.

4.       W przypadku zakwalifikowania Pani/Pana dokumentacji decyzją Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie do kategorii archiwalnej „A”, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przez okres 25 lat, liczony analogicznie, jak w pkt 3, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Narodowego.

5.       W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

6.       Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w  art. 15 RODO);

2)   sprostowania Pani/Pana danych osobowych ( na zasadach określonych w art. 16 RODO).

7.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8.       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczySprawę załatwia

1)      Filia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie właściwa według miejsca zamieszkania wnioskodawcy:

a) Filia nr 1 os. Teatralne 24, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 643-07-06, e‑mail: f1@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic III, XIV i XV Miasta Krakowa,

b) Filia nr 2 ul. Radzikowskiego 39, tel.: 12 636-77-98, fax: 12 636-75-24, e‑mail: f2@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy IV Miasta Krakowa,

c) Filia nr 3 ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 257-00-07, fax: 12 257‑00- 08, e‑mail: f3@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic IX, X, XIII Miasta Krakowa oraz północnej części obszaru Dzielnicy XI, wyznaczonej w następujący sposób:

-   od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, do ulicy Witosa,

-   od północy granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XIII,

-   od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, do ul. Nowosądeckiej,

-   od południa granicę stanowią północne strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

d) Filia nr 4 os. Szkolne 34, tel.: 12 425-75-64, fax: 12 643-72-78, e‑mail: f4@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa,

e) Filia nr 5 ul. Praska 52, tel.: 12 269-05-54, fax: 12 266-82-75, e‑mail: f5@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy VIII Miasta Krakowa,

f) Filia nr 6 ul. Dietla 64, tel.: 12 423-23-15, fax: 12 422-17-74, e‑mail: f6@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic I i II Miasta Krakowa,

g) Filia nr 7 ul. Mazowiecka 4-6, tel.: 12 632-00-22, fax: 12 632-66-20, e‑mail: f7@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnic V, VI i VII Miasta Krakowa,

h) Filia nr 8 ul. Na Kozłówce 27 (II piętro), tel.: 12 659-12-68, fax: 12 651-21-60, e‑mail: f8@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XII i południowej części Dzielnicy XI Miasta Krakowa wyznaczonej w następujący sposób:

-   od północy granicę stanowią południowe strony ul. Witosa i ul. Nowosądeckiej,

-   od zachodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą IX, od ulicy Witosa,

-   od południa granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą X,

-   od wschodu granicą Dzielnicy XI z Dzielnicą XII, od ul. Nowosądeckiej,

i) Filia nr 9 os. Teatralne 24, tel.: 12 644-76-09, fax: 12 644-80-34, e‑mail: f9@mops.krakow.pl, dla osób zamieszkałych na obszarze Dzielnicy XVI, XVII Miasta Krakowa,

2) Dział Pomocy Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie os. Teatralne 24, tel.: 12 430-46-46, fax: 12 643-07-06, e‑mail: db@mops.krakow.pl.Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie dotyczyDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1)      Wniosek o przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2)      Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.

3)      Wnioskodawca może wraz z wnioskiem, przedłożyć dokumenty według wzorów stanowiących załączniki od 1 do 9 procedury.

4)      Zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych wraz z opinią określającą m.in. stopień sprawności psychofizycznej.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia w formie pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1)      W razie ustnego zgłoszenia podanie o pomoc – protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy.

2)      Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego, wraz z uzgodnieniami dotyczącymi: celu pobytu, okresu pobytu, rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia, sposobu usprawiedliwiania nieobecności w mieszkaniu chronionym, zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby lub programu wspierania osoby.  

3)      W razie nie przedłożenia ich wraz z wnioskiem – dokumenty, o których mowa
w sekcji 5 pkt 3 procedury.

4)      Kserokopia orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu), o ile wnioskodawca posiada orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność. 

5)      W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację wnioskodawcy. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który ją wydał, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14. Odwołanie nie podlega opłatom.Podstawa prawna

1)      Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm);

2)      Art.8, art. 17 ust.1 pkt.12, art. 53, art. 97 ust.1, art. 98, art. 102, art. 106 art. 107, art. 109, art. 110 ust. 1, ust. 3 i ust. 7-8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508);

3)      Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r., poz. 822);

4)      Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2018 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1406 ze zm.);

5)      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych

z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358);

6)      Uchwała nr XXXIV/573/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z 2015 r. poz. 8391).Informacje dodatkowe dla klienta

Mieszkanie chronione wspierane jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkanie chronione wspierane zapewnia usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym oraz warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną. Adresatami tej formy pomocy są dorosłe osoby niepełnosprawne lub przewlekle chore
z zaburzeniami psychicznymi, wymagające wsparcia w funkcjonowaniu
w codziennym życiu, ale nie wymagające usług w zakresie świadczonym przez dom pomocy społecznej, spełniające warunki umożliwiające usamodzielnienie, potwierdzone w szczególności dokumentami: zaświadczeniem o stanie zdrowia i opinią specjalisty psychiatry lub psychologa określającą m.in. stopień sprawności psychofizycznej.

 

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się następująco:

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej

Dochód osoby w rodzinie

Procent miesięcznego kosztu utrzymania osoby w danym mieszkaniu chronionym

powyżej 701,00 zł

do 1051,50 zł

powyżej 528,00 zł

do 792 ,00zł

10% - 15%

powyżej 1051,50 zł

do 1402,00 zł

powyżej 792,00 zł

do 1056,00 zł

16% - 20%

powyżej 1402,00 zł

do 1752,50 zł

powyżej 1056,00 zł

do 1320,00 zł

21% - 25%

powyżej 1752,50 zł

do 2453,50 zł

powyżej 1320,00 zł

do 1848,00 zł

26% - 35%

powyżej 2453,50 zł

do 3154,50 zł

powyżej 1848,00 zł

do 2376,00 zł

36% - 50%

powyżej 3154,50 zł

powyżej 2376,00 zł

51% - 100%

 

 

Pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym przysługuje nieodpłatnie osobie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowegoSondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: