ML-5
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Kierowanie do zawarcia umowy najmu z tytułu realizacji wyroku sądowego zobowiązującego Gminę Miejską Kraków do dostarczenia lokalu zamiennego


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Drogi Kliencie, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu potwierdzenia posiadanych uprawnień lub do przeprowadzenia zamiany lokali.

 

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Twoje dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym poddaje się ją ekspertyzie archiwalnej archiwum państwowego.
 3. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest odstąpienie od realizacji wniosku.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Uchwała nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

 

Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres – e-mail: iod@um.krakow.pl ; adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków

 

Informujemy, że w trosce o ochronę Waszych danych osobowych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001.

 Załatw sprawę elektronicznie

NieSprawę załatwia

Wydział Mieszkalnictwa UMK, 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

Referat Regulacji Tytułów Prawnych

 

Jacek Bembenek, tel. 12-616-8263

 Obejrzyj wersję w języku migowym

NieDokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Pisemny wniosek właściciela budynku o dostarczenie lokalu zamiennego lub
 2. Wniosek osoby uprawnionej do otrzymania lokalu zamiennego o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów gminy poświadczony przezWydział Spraw Administracyjnychi administrację budynku wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych informacji oraz oświadczeniem o nieposiadaniu przez wnioskodawcę i jego współmałżonka tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu lub nieruchomości. Wniosek stanowi załącznik do procedury.
 3. Wyrok sądowy zaopatrzony w klauzulę prawomocności lub wykonalności, orzekający o obowiązku dostarczenia lokalu zamiennego przez Gminę Miejską Kraków.
 4. Uwierzytelniona kopia tytułu prawnego do zajmowania lokalu przed uzyskaniem wyroku (decyzja o przydziale, wyrok sądu, zaświadczenie, umowa najmu zawarta przed wprowadzeniem publicznej gospodarki lokalami lub skierowanie do zawarcia umowy najmu lokali + umowa).


Opłaty

Złożenie wniosku nie podlega opłatom.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł – z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej, bądź też jeśli mocodawcą jest osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa (fakt ten winien być udokumentowany stosownym zaświadczeniem).

 

Uwaga! Jeżeli składana jest kserokopia, odpis lub wypis pełnomocnictwa i poświadczenia zgodności z oryginałem dokonuje organ prowadzący postępowanie; pobierana jest wówczas opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa i 5 zł od poświadczenia każdej pełnej lub zaczętej stronicy (np. 22 zł gdy pełnomocnictwo udzielone zostało na jednej stronie, 27 zł od pełnomocnictwa dwustronnego itd.).

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

W przypadku dokonania przelewu za pomocą konta internetowego na dowodzie wpłaty winno być precyzyjnie określone czego dotyczy opłata skarbowa oraz w którym wydziale załatwiana jest sprawa.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

 

 

 

 

 Forma załatwienia

Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu

lub

Odmowa wydania skierowania zawierająca informację o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku.

 

W przypadku wyrażenia zgody przez wnioskodawcę na objęcie lokalu do wykonania remontu we własnym zakresie i z własnych środków finansowych wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony poprzedzone zostanie skierowaniem do zawarcia umowy przedwstępnej.

 

 Termin załatwienia
 1. Wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu - w ciągu miesiąca od dnia przyjęcia oferty zawarcia umowy najmu.
 2. Informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku - do jednego miesiąca w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych - do dwóch miesięcy.

 Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z wizji lokalowej.Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.Podstawa prawna
 1. Art. 2 ust. 1 pkt 6 i 10, art. 4 ust. 2 i 3, art. 11 ust. 2 pkt 4 i ust. 9, art. 20 ust. 2 oraz art. 32 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 2. § 16 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń;
 3. Zarządzenie Nr 1791/2003 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących zasób nieruchomości Skarbu Państwa.
 4. Art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 Dostępność procedury
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
 2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

W przypadku dwukrotnej odmowy propozycji zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego dopuszcza się możliwość wydania skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu bez uwzględnienia woli osoby uprawnionej do otrzymania takiego lokalu i przekazanie sprawy do komornika sądowego.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: