ML-29
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Wypłata odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu osobie uprawnionej do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub niewskazania tymczasowego pomieszczenia w związku z orzeczoną eksmisją


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypłaty odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu osobie uprawnionej do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu w związku z orzeczoną eksmisją.

Informujemy, że:

1. Ma Pani/Pana prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat ,po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Ma Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Odbiorcą/kategorią odbiorców danych osobowych jest: Urząd Miasta Krakowa.

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wypłaty odszkodowania.

7. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, kodeks cywilny ustawy z dnia 13 października 1995 roku

o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

8. Pani/Pana dane w zakresie: imię i nazwisko, przedmiot umowy, wartość umowy będą dostępne na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

Informujemy, że w trosce o ochronę Waszych danych osobowych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001.

 Załatw sprawę elektronicznie

 

Brak możliwościSprawę załatwia

 

Wydział Mieszkalnictwa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków;

Referat ds. Roszczeń Odszkodowawczych Związanych z Wyrokami Eksmisyjnymi,

 

Marta Zimocha, tel. 12-616-84-06,

Agnieszka Wołłowicz-Korzeniowska, tel. 12-616-84-47,

Anna Furtak, tel. 12-616-82-39,

Dorota Święch, tel. 12-616-84-10.

 Obejrzyj wersję w języku migowym

 

BrakDokumenty od wnioskodawcy (klienta)

  

1. Wniosek o wypłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu osobie uprawnionej do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub niewskazania tymczasowego pomieszczenia (po wcześniejszym wezwaniu Gminy przez komornika o wskazanie pomieszczenia tymczasowego) na podstawie prawomocnego wyroku sądu orzekającego eksmisję, obejmujący:

a) dane osobowe wnioskodawcy (PESEL/NIP/KRS/REGON, adres zameldowania/zamieszkania/siedziby/do korespondencji),

b) numer rachunku bankowego wraz danymi jego dysponenta, na który ma zostać przekazane odszkodowanie,

c) wskazanie wysokości dochodzonego odszkodowania (miesięczna stawka) oraz okresu objętego wnioskiem wraz z uzasadnieniem,

d) opis lokalu (usytuowanie w budynku, stan techniczny, zaopatrzenie w media),

e) dokument potwierdzający powierzchnię lokalu.

2. Prawomocny wyrok sądu orzekający eksmisję, w sytuacji gdy uprzednio nie został przesłany do UMK celem rejestracji.

3. Dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości, nr księgi wieczystej wraz z oświadczeniem, że stan prawny nieruchomości na dzień złożenia wniosku nie uległ zmianie.

4. Umowa o sposobie korzystania z nieruchomości (quoad usum), jeżeli została zawarta między współwłaścicielami.

5. Pełnomocnictwo (z wyłączeniem procesowego) gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę:

a) odręczne złożone w obecności pracownika Wydziału Mieszkalnictwa;

b) potwierdzone notarialnie;

c) notarialne.

Powyższe wymogi formalne nie dotyczą pełnomocnictw udzielanych radcy prawnemu / adwokatowi.

6. Jeżeli w sprawie występuje kurator/zarządca sądowy - prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu kurateli/zarządu sądowego nieruchomości wraz z dokumentem/adnotacją na dokumencie o aktualności umocowania (uzyskanym/-ą nie wcześniej niż jeden miesiąc przed dniem złożenia wniosku).

7. Zestawienie wpłat dokonywanych przez osoby eksmitowane, otrzymywanych kwot bądź dodatków tytułem czynszu (MOPS, dodatki mieszkaniowe) w okresie objętym wnioskiem lub oświadczenie o ich braku.

8. Inne dokumenty potwierdzające poniesioną szkodę z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu osobie uprawnionej do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub niewskazania tymczasowego pomieszczenia w związku z orzeczoną eksmisją.

9. Oświadczenie Komornika o nieskuteczności egzekucji komorniczej w przypadku uprzedniego dochodzenia przez właściciela lokalu odszkodowania za okres objęty wnioskiem od osób eksmitowanych.

10. Oświadczenie dla celów podatkowych wypełnione przez właściciela/ współwłaścicieli, będących osobami fizycznymi na rzecz których zostanie wypłacone odszkodowanie - wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej procedury.

11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podpisana przez właściciela/ współwłaścicieli/pełnomocnika - wzór informacji stanowi załącznik do niniejszej procedury.

 

Dokumenty winny zostać złożone w oryginale, odpisach lub w uwierzytelnionych kopiach. Kopię dokumentów może uwierzytelnić pracownik Wydziału Mieszkalnictwa, notariusz lub instytucja/organ, która/-y dokument wydał/-a.

 

Załączniki stanowiące integralną cześć procedury winny zostać złożone w oryginale.

 Opłaty

 

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

 

1. Wypłata należnego odszkodowania na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę, na podstawie:

a) zawartej ugody,

b) wezwania do zapłaty uznanych przez Urząd Miasta Krakowa kwot po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.

2. Informacja o braku podstaw do wypłaty odszkodowania/pozytywnego załatwienia wniosku.

 Termin załatwienia

 

 Niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 2 miesięcy od dnia zgromadzenia pełnej dokumentacji.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
  1. Ankieta z przeprowadzonej wizji lokalowej (po uprzednim umówieniu wizji z lokatorem/ właścicielem lub wizji niezapowiedzianej) wraz z dokumentacją zdjęciową - w uzasadnionych przypadkach,
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącenie kwot z rozliczenia wkładu mieszkaniowego /budowlanego/kaucji - w uzasadnionych przypadkach,
  3. Dokumenty mające wpływ na postępowanie pozyskane w ramach Urzędu Miasta Krakowa lub innych jednostek organizacyjnych i urzędów.


Tryb odwoławczy

 

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Art. 18 ust. 5 i art. 25e ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego

2. Art. 417 i art. 917 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

3. Art. 1046 § 4 – Kodeks postępowania cywilnego.

 

 Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa w Krakowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

 

 Informacje dodatkowe dla klienta

Dopuszcza się możliwość wykorzystania dokumentów i danych, którymi dysponuje Wydział Mieszkalnictwa, w tym:

- raportów oraz wydruków z programów informatycznych Urzędu Miasta Krakowa,

- informacji o treści ksiąg wieczystych dostępnych w Portalu Podsystemu Dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych, dostępnym w systemie internetowym www.ms.gov.pl,

- raportów oraz wydruków map z programu ISDP (Internetowy System Danych Przestrzennych),

- informacji pobranych z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym bez wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów lub jako kontrola aktualności przedłożonych dokumentów.

 

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: