ML-25
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Dobrowolna zamiana lokali mieszkalnych


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji orzeczeń sądów powszechnych oraz zadań własnych gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych.

 

Informujemy, że: 

  1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
  3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji orzeczeń sądów powszechnych oraz zadań własnych gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Uchwała nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

Informujemy, że w trosce o ochronę Waszych danych osobowych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001.

 Załatw sprawę elektronicznie

Sprawę załatwia

 

Wydział Mieszkalnictwa UMK, Referat Pomocy Mieszkaniowej

 

Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek o przeprowadzenie dobrowolnej zamiany lokali mieszkalnych, pobrany w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa (Punkt Obsługi Mieszkańców, Rynek Podgórski 1 - parter) lub ze strony internetowej http://www.bip.krakow.pl. Wzór wniosku stanowi załącznik do procedury.

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

3. Zgoda dysponenta lokalu (np. spółdzielni mieszkaniowej, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, TBS, zakładu pracy itp.) na przeprowadzenie zamiany.

 

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego uzyskanego w drodze dobrowolnej zamiany

 

 lub

 

Informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku.Termin załatwienia
  1. Wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu - w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosków o przeprowadzeniem zamiany wraz z kompletem wymaganej dokumentacji.
  2. Informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku - w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji. W uzasadnionych przypadkach, okres weryfikacji może być przedłużony o kolejne 30 dni. O przedłużeniu okresu weryfikacji zawiadamia się wnioskodawcę wraz z podaniem terminu załatwienia sprawy oraz przyczyny zwłoki.


Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1. Zobowiązanie do przeniesienia w formie aktu notarialnego tytułu prawnego do lokalu na kontrahenta zamiany (w przypadku lokali stanowiących odrębną własność oraz spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych),

2. Zgoda na zamianę wyrażona przez wszystkie pełnoletnie osoby zameldowane w lokalu oraz byłych małżonków objętych przydziałem,

3. Oświadczenie o nie ubieganiu się w przyszłości o udzielenie pomocy mieszkaniowej, w przypadku objęcia w wyniku zamiany dobrowolnej mieszkania niezapewniającego 5 m2 powierzchni pokoju na osobę uprawnioną,

4. Oświadczenie o posiadaniu informacji na temat możliwości ewentualnego wykupu lokalu uzyskanego w wyniku dobrowolnej zamiany.

5. Zobowiązanie do uregulowania ewentualnych zaległości czynszowych (w przypadku dokonywania zamiany lokali za spłatę zadłużenia).

6. Zobowiązanie do uregulowania należności związanych z opłatami niezależnymi od właściciela (w przypadku dokonywania zamiany lokali za spłatę zadłużenia).

7. Opinia Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Policji (w przypadku, gdy lokal stanowiący przedmiot zamiany znajduje się w budynku wybudowanym po 2001 roku)

 Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Uchwała Nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

 

 Dostępność procedury
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
  2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

Brak.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: