ML-22
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Zamiana lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków:

- na lokal o większej powierzchni;

 - lokal o mniejszej powierzchni użytkowej i strukturze, ze względu na sytuację rodzinną;

 - lokal równorzędny, położony na niższej kondygnacji, ze względu na poruszanie się na wózku inwalidzkim lub inne schorzenia uzasadniające zamianę.

 

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji orzeczeń sądów powszechnych oraz zadań własnych gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych.

 

Informujemy, że: 

  1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
  3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji orzeczeń sądów powszechnych oraz zadań własnych gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Uchwała nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r.. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń z późn. zm.

 

 Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

Informujemy, że w trosce o ochronę Waszych danych osobowych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie.Sprawę załatwia

 

Wydział Mieszkalnictwa UMK, Referat Pomocy Mieszkaniowej

ul. Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek o zamianę lokalu z urzędu, pobrany w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa (Punkt Obsługi Mieszkańców, Rynek Podgórski 1 - parter) lub ze strony internetowej www.bip.krakow.pl. Wzór wniosku stanowi załącznik do procedury.

2. Deklaracja o wysokości dochodu (załącznik nr 2 do procedury).

3. Dokument potwierdzający wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w szczególności:

1) zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy (załącznik nr 3 do procedury) – dot. osób zatrudnionych na podstawie m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło.

2) odcinki przekazów pocztowych renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.

3) odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego lub odpis wyroku sądowego przyznającego alimenty – dot. osób otrzymujących alimenty na podstawie wyroku sądowego.

4) decyzja przyznająca świadczenia rodzinne/świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego – dot. osób pobierających świadczenia rodzinne/świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

5) zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego, mieszkaniowego, na wyżywienie) lub o nie pobieraniu stypendium – dot. studentów wyższych uczelni.

6) zaświadczenie z urzędu gminy o dochodowości z hektara przeliczeniowego – dot. osób posiadających gospodarstwo rolne.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym (załącznik nr 4 do procedury).

5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

6. Dokumenty potwierdzające stan zdrowia uzasadniające dokonanie zamiany wystawione przez lekarza specjalistę (dotyczy zamiany z urzędu na lokal równorzędny, położony na niższej kondygnacji, ze względu na poruszanie się na wózku inwalidzkim lub inne schorzenia)

7. Prawomocne orzeczenie o rozwodzie lub separacji wraz z ewentualnym orzeczeniem dotyczącym podziału majątku dorobkowego (dotyczy osób, które są po rozwodzie lub pozostają w separacji).

8. Dokument potwierdzający zawarcie porozumienia o rozłożeniu na raty istniejących zaległości czynszowych oraz innych opłat za używanie lokalu (dotyczy osób starających się o zamianę na lokal o mniejszej powierzchni użytkowej i posiadają zadłużenie z tego tytułu).

9. Dokumenty pozwalające na wykluczenie okoliczności, iż wnioskodawcy lub osobom objętym wnioskiem przysługuje tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub innych nieruchomości, w których wnioskodawca, jego małżonek oraz osoby objęte wnioskiem były zameldowane w latach poprzednich.

 

Wnioskodawca może również dołączyć:

 

1. Ekspertyzę mikologiczną stwierdzającą zagrzybienie lokalu.

2. Opinię stwierdzającą brak możliwości ogrzania lokalu stałym i bezpiecznym źródłem ciepła lub opinię kominiarską potwierdzającą niedrożność przewodów kominowych.

3. Ekspertyzę potwierdzającą przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do lokalu

4. Opinię kominiarską o braku wentylacji grawitacyjnej w lokalu.

5. Zaświadczenie o poruszaniu się na wózku inwalidzkim.

6. Orzeczenie potwierdzające: lekki, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, częściową lub całkowitą niezdolność do pracy, lub całkowitą niezdolność do pracy i całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, I, II lub III grupę inwalidzką.

 

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2-7 oraz 1-6 należy przedłożyć oryginały tych dokumentów do wglądu (nie dotyczy załączników do niniejszej procedury). Zarówno wniosek jak i załączniki do niniejszej procedury winny być złożone w oryginale.

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

1. Wstępna pozytywna weryfikacja wniosku,

2. Objęcie ostateczną listą osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu,

3. Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na podstawie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu.

 

lub

 

Informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku.Termin załatwienia

Informacja o wstępnej pozytywnej weryfikacji wniosku - w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji.

 

Informacja o objęciu ostateczną listą mieszkaniową - w ciągu 30 dni od dnia wydania zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustalenia i podania ostatecznych list mieszkaniowych.

 

Wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu:

a) w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia oferty zawarcia umowy najmu - w przypadku, gdy stan techniczny zaoferowanego lokalu umożliwia jego zasiedlenie.

b) w ciągu 30 dni od dnia zakończenia remontu - w przypadku, gdy lokal przed zasiedleniem wymaga remontu, który przeprowadzi Gmina Miejska Kraków lub przyszły najemca.

 

Informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku - w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji.

W uzasadnionych przypadkach, okres weryfikacji może być przedłużony o kolejne 30 dni. O przedłużeniu okresu weryfikacji zawiadamia się wnioskodawcę wraz z podaniem terminu załatwienia sprawy oraz przyczyny zwłoki.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Opinia: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Straży Miejskiej, właściwej Rady Dzielnicy.Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

3. Uchwała Nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

 

 

 Dostępność procedury
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa
  2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa


Informacje dodatkowe dla klienta

Brak.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: