ML-18
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Udzielenie pomocy mieszkaniowej dla osób zamieszkujących lokale, które uległy zniszczeniu w wyniku zdarzeń losowych ( w szczególności klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru) w stopniu uniemożliwiającym zamieszkiwanie


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji orzeczeń sądów powszechnych oraz zadań własnych gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych.

 

Informujemy, że: 

  1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym mogą ulec zniszczeniu lub zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.
  3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji orzeczeń sądów powszechnych oraz zadań własnych gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych.
  6. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Uchwała nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń z późn. zm.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

Informujemy, że w trosce o ochronę Waszych danych osobowych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie.Sprawę załatwia

Wydział Mieszkalnictwa UMK, Referat Pomocy Mieszkaniowej

Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków,

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Nie.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1. Wniosek o udzielenie pomocy mieszkaniowej z tytułu zniszczenia lokalu w wyniku zdarzenia losowego, pobrany w siedzibie Wydziału Mieszkalnictwa (Punkt Obsługi Mieszkańców, Rynek Podgórski 1 - parter) lub ze strony internetowej https://www.bip.krakow.pl,. Wzór wniosku stanowi załącznik do procedury.

2. Zaświadczenie ze Straży Pożarnej dotyczące zdarzenia losowego.

3. Zaświadczenie z Policji dotyczące zdarzenia losowego.

4. Aktualny odpis decyzji lub protokołu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego potwierdzający zniszczenie lokalu w stopniu uniemożliwiającym zamieszkiwanie.

5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

6. Prawomocne orzeczenie o rozwodzie lub separacji wraz z ewentualnym orzeczeniem dotyczącym podziału majątku dorobkowego (dotyczy osób, które są po rozwodzie lub pozostają w separacji).

7. Dokumenty pozwalające na wykluczenie okoliczności, iż wnioskodawcy lub osobom objętym wnioskiem przysługuje lub przysługiwał tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub innych nieruchomości, w których wnioskodawca, jego małżonek oraz osoby objęte wnioskiem były zameldowane w latach poprzednich.

8. Dokumenty pozwalające na wykluczenie okoliczności, iż wnioskodawcy lub osobom objętym wnioskiem przysługiwał tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub innych nieruchomości, które przysługują zstępnym, wstępnym i rodzeństwu wnioskodawcy oraz jego małżonka.

 

W przypadku doręczenia kserokopii dokumentów, o których mowa w pkt. 2-8 należy przedłożyć oryginały tych dokumentów do wglądu.

 Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na podstawie ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu.

 

lub

 

Informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku.Termin załatwienia

Wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu:

a) w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia oferty zawarcia umowy najmu - w przypadku, gdy stan techniczny zaoferowanego lokalu umożliwia jego zasiedlenie.

b) w ciągu 30 dni od dnia zakończenia remontu - w przypadku, gdy lokal przed zasiedleniem wymaga remontu, który przeprowadzi Gmina Miejska Kraków lub przyszły najemca.

 

Informacja o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku - w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganej dokumentacji.

 

W uzasadnionych przypadkach, okres weryfikacji może być przedłużony o kolejne 30 dni. O przedłużeniu okresu weryfikacji zawiadamia się wnioskodawcę wraz z podaniem terminu załatwienia sprawy oraz przyczyny zwłokiDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z wizji lokalnej sporządzony przez osoby posiadające samodzielne uprawnienia budowlane w celu potwierdzenia faktu, iż mieszkanie uległo zniszczeniu - w przypadku braku jednoznacznego orzeczenia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.Tryb odwoławczy

Złożenie skargi na akt prawny z zakresu administracji publicznej na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

 Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Uchwała Nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

 

 Dostępność procedury
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
  2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

Brak.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: