ML-11
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Wydział Mieszkalnictwa

Wyrażanie zgody na oddanie lokalu w bezpłatne używanie


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu potwierdzenia posiadanych uprawnień lub do przeprowadzenia zamiany lokali.

 

Informujemy, że: 

 1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 10 lat, po czym poddaje się ją ekspertyzie archiwalnej archiwum państwowego.
 3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji orzeczeń sądów powszechnych oraz zadań własnych gminy w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych.
 6. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Uchwała nr XXX/794/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

  

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl

 

Informujemy, że w trosce o ochronę Waszych danych osobowych wdrożyliśmy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, certyfikowany według wymagań normy ISO 27001.

 Załatw sprawę elektronicznie

NieSprawę załatwia

 

 

Wydział Mieszkalnictwa UMK, 30-533 Kraków, Rynek Podgórski 1

Referat Regulacji Tytułów Prawnych

 

Nowa Huta:

Justyna Jurek, tel. 12-616-8484

Sara Partyka, tel. 12-616-8207

Joanna Żmuda, tel. 12-616-8237

Anna Bochenko, tel: 12-616-8287

Śródmieście:

Agata Kardas, tel. 12-616-8266

Marta Wierzbicka, tel. 12-616-8257

Krowodrza:

Leszek Knapik, tel. 12-616-8212

Podgórze:

Dominik Dzyr, tel. 12-616-8236

 

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy.


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)
 1. Wniosek o wyrażenie zgody na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie lokalu bądź jego części potwierdzony przez Wydział Spraw Administracyjnych (miejsce zameldowania najemcy) i administrację budynku (dot. lokalu zajmowanego przez najemcę) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i pozyskiwanie niezbędnych informacji oraz oświadczeniem o nieposiadaniu przez wnioskodawcę i jego współmałżonka tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu lub nieruchomości. Wniosek stanowi załącznik do procedury.
 2. Oświadczenie współmałżonka najemcy o wyrażeniu zgody na podnajem bądź bezpłatne używanie lokalu bądź jego części przez osoby trzecie.
 3. Uwierzytelniona kopia tytułu prawnego wnioskodawcy (najemcy) do zajmowania lokalu.
 4. Uwierzytelniona kopia tytułu prawnego do zajmowania lokalu, w którym zameldowana jest osoba mająca zostać użytkownikiem lokalu bądź jego części.
 5. Dokumenty potwierdzające cel złożenia wniosku np. w przypadku konieczności sprawowania opieki – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku nauki lub pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków - odpowiednie zaświadczenia lub inne dokumenty.
 6. Oświadczenie osoby, której ma być udostępniony lokal, o nieposiadaniu tytułu prawnego do lokalu położonego na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub miejscowości pobliskiej.

 Opłaty

Złożenie wniosku nie podlega opłatom.Forma załatwienia
 1. Wyrażenie zgody na podnajem lokalu albo oddanie w bezpłatne używanie lokalu bądź jego części
  lub
 2. Odmowa wydania takiej zgody, zawierająca informację o braku podstaw prawnych do pozytywnego załatwienia wniosku.


Termin załatwienia

Do jednego miesiąca w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach szczególnie skomplikowanych  do dwóch miesięcy od momentu złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Protokół z wizji lokalowej.Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego.Podstawa prawna
 1. Art. 688² ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 2. Art. 58, 60–61 oraz 128–144 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1964/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wyrażania zgody na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

 Dostępność procedury
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
 2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta

Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania, ani go podnająć.

 

Zgoda na podnajem lub bezpłatne używanie lokalu bądź jego części nie jest wymagana w stosunku do:

- zstępnych,

- rodzeństwa i ich dzieci,

- osób małoletnich przyjętych na podstawie orzeczenia sądu na wychowanie

- osób, względem których najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym, jak również małżonków wymienionych osób.

 

Obowiązek alimentacyjny w myśl Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istnieje między:

a) małżonkami,

b) krewnymi w linii prostej bez ograniczenia stopnia,

c) krewnymi w linii bocznej z ograniczeniem – dotyczy tylko rodzeństwa,

d) osobami związanymi stosunkiem przysposobienia,

e) powinowatymi – w ograniczonym zakresie (pasierb względem ojczyma lub macochy i odwrotnie).

Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.

Obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny krewnych tego małżonka.

 Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: