KZ-9
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu*)


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane  Pani/Pana dane osobowe jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, opinii konserwatorskich, zaleceń konserwatorskich, przyjmowania zgłoszeń.

 

Informujemy, że:

 1. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której dane te zostały zebrane. Dane będą przechowywane u nas przez co najmniej 5 lat, po czym ulegną zniszczeniu.

 3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, w związku z przetwarzaniem swoich danych, do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Odbiorcą danych osobowych jest wyłącznie podmiot upoważniony na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiot uprawniony do wglądu w akta postępowania.

 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 6. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi wszczęcie i prowadzenie sprawy z Pani/Pana wniosku bądź uniemożliwi stronie zapewnienie czynnego udziału w postępowaniu zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 7. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z przepisami wykonawczymi.

Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Adres e-mail: iod@um.krakow.pl

Adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Biskupia 18, 31-144 Kraków, tel. 12 616 65 00Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek posiadacza nieruchomości lub właściciela urządzeń, o których mowa w art. custawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń, zawierający (formularz wniosku stanowi załącznik do procedury):

 

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1, Kodeksu cywilnego (telefon kontaktowy),

 2. oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy – podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu, jednostki ewidencyjnej zgodnie z ewidencją gruntów, usytuowanie na terenie Krakowa – nazwa ulicy/osiedla, numer posesji

 3. oznaczenie drzew lub krzewów przeznaczonych do usunięcia (ilość, gatunek, obwód pnia drzewa, wielkość powierzchni w m2 z której zostaną usunięte krzewy);

 4. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia (przesadzenia) drzewa lub krzewu oraz termin posadzenia nowych egzemplarzy w zamian za usunięte drzewa lub krzewy;

 5. wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 

Załączniki do wniosku:

 

 

 1. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

 2. Zgoda właściciela nieruchomości na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał), jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem, ani jego wieczystym użytkownikiem. Wymóg uzyskiwania zgody właściciela nie dotyczy wniosków złożonych przez zarządców nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, w których właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi.

 3. Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o udostepnieniu informacji członkom  spółdzielni, właścicielom budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a w przypadku zarządu wspólnoty oświadczenie o udostępnieniu informacji członkom wspólnoty o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczające co najmniej 30 dniowy termin na zgłoszenie uwag (zgodnie z art. 83 ust 4 ustawy o ochronie przyrody), składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 4. Rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,

 5. Projekt planu:

  1. nasadzeń zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy Prawo ochrony środowiska (jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania) lub

  2. przesadzenia drzewa lub krzewu (jeżeli jest planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania),

 6. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

 7. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

 8. pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez przedstawiciela.

 

 

Dokumenty winny być przedłożone w oryginale. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez podmiot, który go wytworzył, notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym albo przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie, któremu został okazany oryginał dokumentu wraz z odpisem.

 Opłaty

1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Ewentualna opłata za usunięcie drzew lub krzewów zostanie określona w wydanym zezwoleniu.

3) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku PKO BP na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA

Opłata skarbowa: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów: 90 1020 2892 0000 5802 0590 0990Forma załatwienia

Zezwolenie lub odmowa zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków wraz z ewentualnym naliczeniem opłatTermin załatwienia

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
 1. Protokół z wizji lokalnej w terenie przeprowadzonej z udziałem stron, a w uzasadnionych przypadkach oceny eksperckie.

 2. Uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w przypadku wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach rezerwatu przyrody.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, ul. Biskupia 18, 31-144 Kraków w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Podstawa prawna
 1. Art. 83, art. 83a-83f, art. 84, art. 85, art. 86 ust. 1, 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

 2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

 3. Część III ust. 44 - zwolnienia pkt 6 oraz część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

 4. Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Kraków z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z aneksem nr 1/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. Dostępność procedury
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

 2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.


Informacje dodatkowe dla klienta
 1. W przypadku drzew, na których znajduje się miejsce lęgowe ptaków, nie należy prowadzić wycinki w trakcie trwania okresu lęgowego tj. od 1 marca do 15 października.

 2. Nie wymagają zezwolenia na usunięcie drzewa i krzewy stanowiące złomy lub wywroty usuwane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu. Ww. podmioty, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, winny przekazać informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.

  Usunięcie złomów i wywrotów przez inne podmioty lub osoby jest możliwe po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usuniecie drzewa, potwierdzających, że drzewa stanowią złom lub wywrot.

 

UWAGA!

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu wpisanego do rejestru zabytków może nastąpić po uzyskaniu decyzji (zezwolenia/ braku sprzeciwu) wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz decyzji (pozwolenia) wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

W związku z tym załatwienie danej sprawy dotyczącej usunięcia drzew lub krzewów wymaga złożenia odrębnych kompletów dokumentów:

 • w zakresie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zgodnie z procedurą:

  • KZ-9 o wydanie zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

   lub

  • KZ-13 zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

 

ORAZ

 • w zakresie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z procedurą:

  • KZ-8 o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru, w tym prac polegających na usunięciu drzewa lub krzewu z nieruchomości lub jej części będącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni.

   lub

  • KZ-14 o wydanie pozwolenia podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem albo inną formą zaprojektowanej zieleni.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: