KZ-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Pozwolenie na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu)


Załączniki do procedury:
wniosek do procedury KZ-3

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane  Pani/Pana dane osobowe jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, opinii konserwatorskich, zaleceń konserwatorskich, przyjmowania zgłoszeń.

 

Informujemy, że:

  1. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy ,dla potrzeb której dane te zostały zebrane. Dane będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

  3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, w związku z przetwarzaniem swoich danych, do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  4. Odbiorcą danych osobowych jest wyłącznie podmiot upoważniony na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiot uprawniony do wglądu w akta postępowania.

  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

  6. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi wszczęcie i prowadzenie sprawy z Pani/Pana wniosku bądź uniemożliwi stronie zapewnienie czynnego udziału w postępowaniu zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

  7. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z przepisami wykonawczymi.

Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Adres e-mail: iod@um.krakow.pl

Adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Biskupia 18, 31-144 Kraków, tel. 12 616 65 00Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury)

osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego do korzystania z nieruchomości, zawierający:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,

2)    wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania (określenie numeru ewidencji gruntów i numeru posesji),

3)    uzasadnienie wniosku,

4) wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona.

 

Załączniki do wniosku

1. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego, do korzystania z zabytku nieruchomego, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem ,

2. oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego  tytułu prawnego, do korzystania z zabytku ruchomego, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem ,

3. pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez przedstawiciela.

 

Dokumenty winny być przedłożone w oryginale. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez podmiot, który go wytworzył lub przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym. Na żądanie strony, zgodność odpisu dokumentu z oryginałem poświadczyć może także upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanieOpłaty

1) Opłata skarbowa:

a) od wydania pozwolenia wynosi 82 zł,

b) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2) Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO BP na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty opłaty skarbowej z informacją jakiej sprawy dotyczy należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA - 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia
Pozwolenie lub odmowa wydania pozwolenia (w formie decyzji administracyjnej) na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku.


Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wnioskuDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

W szczególnie uzasadnionych przypadkach inne potrzebne w danej sprawie opinie eksperckieTryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, ul. Biskupia 18, 31-144 Kraków w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Podstawa prawna

1. Art. 36 ust. 1 pkt 9 i ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków 

4. Porozumienie pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa z 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dostępność procedury

1) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

2) Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.Informacje dodatkowe dla klienta

1) Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2) Osobą uprawnioną do osobistego odbioru decyzji administracyjnej jest wyłącznie strona postępowania (strona upoważniona przez pozostałe strony w razie wielości stron), przedstawiciel strony lub jej pełnomocnik, pełnomocnik do doręczeń.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest:

 

Osoba odpowiedzialna:
JERZY ZBIEGIEŃ - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ARTUR GAWROŃSKI
Data wytworzenia:
2013-06-24
Data publikacji:
2013-06-24
Data aktualizacji:
2020-02-12