KZ-10
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku (dotyczy zabytków położonych na obszarze wyznaczonym w porozumieniu)


Załączniki do procedury:
wniosek do procedury KZ-10

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane  Pani/Pana dane osobowe jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, opinii konserwatorskich, zaleceń konserwatorskich, przyjmowania zgłoszeń.

 

Informujemy, że:

  1. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy ,dla potrzeb której dane te zostały zebrane. Dane będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

  3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, w związku z przetwarzaniem swoich danych, do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  4. Odbiorcą danych osobowych jest wyłącznie podmiot upoważniony na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiot uprawniony do wglądu w akta postępowania.

  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

  6. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi wszczęcie i prowadzenie sprawy z Pani/Pana wniosku bądź uniemożliwi stronie zapewnienie czynnego udziału w postępowaniu zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

  7. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z przepisami wykonawczymi.

Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Adres e-mail: iod@um.krakow.pl

Adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Biskupia 18, 31-144 Kraków, tel. 12 616 65 00Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek właściciela lub posiadacza zabytku o opracowanie zaleceń konserwatorskich, zawierający:

a. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,

b. wskazanie lokalizacji zabytku (przy zabytku nieruchomym dodatkowo określenie nr ewidencji gruntów).

 

Załączniki do wniosku:

1. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem

2. program planowanych prac,

3. pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez przedstawiciela.

 

 Opłaty

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku PKO BP na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty opłaty skarbowej z informacją, jakiej sprawy dotyczy należy załączyć do wniosku.

 

NUMER KONTA ‑ 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Pisemne zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenie i wykonanie prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku.Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wnioskuDokumenty uzyskiwane w postępowaniu

W szczególnie uzasadnionych przypadkach potrzebne w danej sprawie opinie eksperckie.Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.Podstawa prawna

1. Art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

2. Porozumienie pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa z 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dostępność procedury

1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

2. Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.Informacje dodatkowe dla klienta

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie zaleceń może być uzależnione od przedłożenia przez wnioskodawcę dodatkowej dokumentacji: historycznej, konserwatorskiej lub fotograficznejSondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: