KZ-1
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich/ prac restauratorskich/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu)

Załączniki do procedury:
wniosek do procedury KZ-1

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane  Pani/Pana dane osobowe jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, opinii konserwatorskich, zaleceń konserwatorskich, przyjmowania zgłoszeń.

 

Informujemy, że:

 1. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy ,dla potrzeb której dane te zostały zebrane. Dane będą przechowywane u nas przez co najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

 3. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, w związku z przetwarzaniem swoich danych, do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Odbiorcą danych osobowych jest wyłącznie podmiot upoważniony na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiot uprawniony do wglądu w akta postępowania.

 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.

 6. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi wszczęcie i prowadzenie sprawy z Pani/Pana wniosku bądź uniemożliwi stronie zapewnienie czynnego udziału w postępowaniu zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

 7. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z przepisami wykonawczymi.

Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Adres e-mail: iod@um.krakow.pl

Adres pocztowy: Wielopole 17a, 31-072 Kraków.

 Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.Sprawę załatwia

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

ul. Biskupia 18, 31-144 Kraków, tel. 12 616 65 00Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego do korzystania z nieruchomości, zawierający:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
 1. wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania,
 2. wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona.

 

Załączniki do wniosku:

 1. program prac konserwatorskich/ prac restauratorskich/ badań konserwatorskich badań architektonicznych oraz informacje niezbędne do oceny wpływu prac lub badań na zabytek, w szczególności:

1) opis stanu zachowania zabytku,

2) wskazanie oczekiwanych efektów prac lub badań,

3) wskazanie przewidzianych do wykonania czynności, z podaniem metod, materiałów i technik,

 1. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego, do korzystania z zabytku nieruchomego, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem,
 2. oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego  tytułu prawnego, do korzystania z zabytku ruchomego, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem,
 3. pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez przedstawiciela,
 4. zgoda właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie badań konserwatorskich albo badań architektonicznych w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić, albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił.  TYLKO DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA PROWADZENIE TYCH BADAŃ

 

Dokumenty winny być przedłożone w oryginale. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez podmiot, który go wytworzył lub przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym. Na żądanie strony, zgodność odpisu dokumentu z oryginałem poświadczyć może także upoważniony pracownik organu prowadzącego postępowanie.Opłaty

1)                              Opłata skarbowa:

a.         od wydania pozwolenia wynosi 82 zł,

b.        od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

2)      Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku PKO BP na terenie Krakowa i kasach Urzędu. Dowód zapłaty opłaty skarbowej z informacją jakiej sprawy dotyczy należy załączyć do wniosku.

NUMER KONTA – 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000Forma załatwienia

Pozwolenie lub odmowa wydania pozwolenia (w formie decyzji administracyjnej) na wykonywanie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich.Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

W szczególnie uzasadnionych przypadkach inne potrzebne w danej sprawie opinie eksperckie.Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, ul. Biskupia 18, 31-144 Kraków w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).Podstawa prawna
 1. Art. 36 ust. 1 pkt 1, ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków
 4. Porozumienie pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa z 11 maja 2010 roku, w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej


Dostępność procedury

1) Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

2) Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa.Informacje dodatkowe dla klienta
 1. Miejski Konserwator Zabytków może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku zawierającego braki formalne lub złożenia, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, dodatkowej dokumentacji: historycznej, konserwatorskiej, fotograficznej lub dokumentacji powykonawczej poprzednio prowadzonych prac konserwatorskich/ prac restauratorskich, niezbędnej dla prawidłowego rozpatrzenia wniosku.
 2. Wnioskodawca pozostawia Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków dla celów archiwalnych jeden egzemplarz dokumentacji wskazanej powyżej.
 3. Jeżeli w terminie określonym w wezwaniu wniosek nie zostanie uzupełniony albo wskazana dokumentacja nie zostanie złożona lub nie zostanie złożone oświadczenie o nieposiadaniu takiej dokumentacji, wniosek pozostanie bez rozpoznania.
 4. Miejski Konserwator Zabytków w pozwoleniu może określić warunki polegające na obowiązkach wskazanych w § 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1609).
 5. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 6. Miejski Konserwator Zabytków, stosownie do pouczenia zawartego w wydanym pozwoleniu, po otrzymaniu zawiadomienia o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia prac konserwatorskich albo prac restauratorskich, wyda odpowiednie zalecenia lub wznowi postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia.
 7. Osobą uprawnioną do osobistego odbioru decyzji administracyjnej jest wyłącznie strona postępowania (strona upoważniona przez pozostałe strony w razie wielości stron), przedstawiciel strony lub jej pełnomocnik, pełnomocnik do doręczeń.


Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: