KP-5
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Kancelaria Prezydenta

Wydanie zgody na udostępnienie/wykorzystanie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

 


Załączniki do procedury:
Załącznik nr 1 do Procedury KP-5

Sprawę załatwia

Kancelaria Prezydenta - Referat Organizacyjny/Stanowisko ds. Prawnych i Ochrony Wartości Niematerialnych Miasta (12-616-1412), pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, informacje można uzyskać również w sekretariacie (tel. 12-616-1385).

Zadaj pytanie w sprawie procedury: www.bip.krakow.pl/idz



Obejrzyj wersję w języku migowym

Brak wersji w języku migowym



Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio, następujące dokumenty:

a) wizualizację graficzną towaru / przedmiotu / usługi; program przedsięwzięcia / wydarzenia kulturalnego, artystycznego, naukowego;

b) w przypadku, gdy wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, którego umocowanie nie wynika z dostępnych rejestrów lub ewidencji, oryginał pełnomocnictwa celem okazania.



Opłaty

Decyzja w przedmiotowym zakresie znajduje się w kompetencji Rady Miasta Krakowa.



Forma załatwienia

1) Uchwała Rady Miasta Krakowa;

2) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa;

3) Umowa cywilnoprawna określająca prawa i obowiązki stron.



Termin załatwienia

Uzależniony od harmonogramów sesji Rady Miasta Krakowa.



Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1) Opinia merytoryczna właściwej wewnętrznej komórki organizacyjnej / miejskiej jednostki organizacyjnej o zasadności udzielania ewentualnej zgody;

2) Opinia właściwej Komisji Rady Miasta Krakowa;

3) Uchwała Rady Miasta Krakowa;

4) Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa;

5) Umowa cywilno-prawna;



Tryb odwoławczy

Nie dotyczy



Podstawa prawna

1) § 7 ust. 15 zarządzenia Nr 551/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta,

2) Art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506);

3) Uchwała Nr CXXIII/1150/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie symboli Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (z późn. zm.);

4) Zarządzenie Nr 1336/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zasad posługiwania się symbolami Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (z późn. zm.).

 



Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w Kancelarii Prezydenta, Punktach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa oraz Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.



Informacje dodatkowe dla klienta

Decyzja w sprawie zgody na udostępnienia/wykorzystanie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa należy do właściwości Rady Miasta Krakowa.



Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest: