KP-3
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Kancelaria Prezydenta

Nadawanie przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

 

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenia wszelkich działań związanych z nadawaniem przez Prezydenta Miasta Krakowa odznaki Honoris Gratia.

 

Informujemy, że:

1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przezco najmniej 25 lat, po czym zostaną przekazane do Archiwum Narodowego w Krakowie.

3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości załatwienia sprawy.

6. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.Sprawę załatwia

 

Kancelaria Prezydenta - Biuro Współpracy Krajowej, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

 

Mariusz Kisiel - Biuro Współpracy Krajowej, pok. 133, I piętro, tel. 12 616 17 59, tel. kom. 519 545 538, e-mail: mariusz.kisiel@um.krakow.pl

 Obejrzyj wersję w języku migowym

Film z tłumaczeniem opisu usługi na język migowy


Loading the player...Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek o nadanie odznaki Honoris Gratia stanowiący jeden z załaczników do niniejszej procedury.Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.Forma załatwienia

Powiadomienie o decyzji przyznania odznaki Honoris Gratia przez Prezydenta Miasta Krakowa.Termin załatwienia

Do miesiąca od daty wpłynięcia wniosku do Kancelarii Prezydenta, chyba że proponowany termin wręczenia odznaki jest zbyt odległy lub nie został oznaczony we wniosku.Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

W zależności od rodzaju sprawy oraz ewentualnego zaangażowania innych wydziałów i jednostek podległych Prezydentowi Miasta Krakowa – dokumentacja od tych wydziałów i jednostek oraz w szczególnych przypadkach podmiotów i jednostek zewnętrznych.Tryb odwoławczy

BrakPodstawa prawna

1. Art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

2. Zarządzenie nr 551/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta

3. Zarządzenie nr 1640/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 września 2005 r. w sprawie ustanowienia odznaki Honoris Gratia nadawanej przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz określenia jej wzoru (z późn. zm.)

4. Zarządzenie nr 2162/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2011 r. w sprawie odznaki Honoris Gratia oraz zasad jej nadawania (z późn. zm.)Dostępność procedury
  1. Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).


Informacje dodatkowe dla klienta

1. W sytuacji jeżeli wnioskodawca planuje wręczenie odznaki Honoris Gratia na zaplanowanym przedsięwzięciu, wnioski należy składać nie później niż 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem tego wydarzenia (po upływie tego terminu wniosek może nie być rozpatrzony).

2. W sytuacji nieoznaczenia we wniosku daty dziennej wręczenia odznaki Honoris Gratia rozpatrzenie sprawy może zostać wstrzymane do jej ustalenia.Sondy i ankiety

Czy według Pana/Pani karta usługi jest:

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ANNA FRANKIEWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA HAUPT
Data wytworzenia:
2007-09-27
Data publikacji:
2007-10-01
Data aktualizacji:
2019-05-21